Події
Історичні моменти
Актуальні наукові пошуки
- напрямки
- останні результати
- ДБ-теми
- контакти і співпраця

Наукові групи по напрямках

- Питання алгебри
-
Функціональний аналіз
-
Теорія функцій
-
Звичайні і нелінійні диф. рівняння
-
Рівняння математичної фізики
-
Теорія пружності
-
Теорія невпорядкованих конденсованих систем

Бібліографія
- публікації 2003 р.
- попередні видання

Наукові дослідження на кафедрі вищої математики

···· Події: новини, семінари і конференції
# Науковий семінар: "Математичні методи і крайові задачі в прикладних науках" (один раз в місяць)

# Періодично відбувається засідання семінару, де заслуховуються наукові доповіді викладачів кафедри, аспірантів та співробітників інших підрозділів університету.
···· Історичні моменти
Історичний опис видатних наукових досягнень кафедри ВМ: !СД!

    На основі теорії гіллястих ланцюгових дробів було розроблено нелінійні методи наближеного розв'язування диференціальних (звичайних і з частинними похідними) та інтегродиференціальних рівнянь типу Вольгера (І.Ф.Клюйник, Ю.Р.Батюк та інші).
     У галузі функціонального аналізу та теорії функцій проведені дослідження з вдосконалення метолів оберненої задачі теорії розсіювання і спектральної теорії диференціальних операторів (В.М. Колісник, Є.В.Черемних), знайдені нові моментні та інтегральні зображення деяких класів спеціальних функцій (М.М.Чип), отримані нові результати в теорії гармонічних, мероморфних і голоморфних функцій і теорії мінімальних поверхонь (М.Т.Бродович, А.З.Мохонько, І.Я.Олексів, О.В.Веселовська).
     У працях М.Ф.Стасюк, В.В.Кісілевича та інших започатковано і розвинуто теорію лінійних і квазілінійних систем диференціальних рівнянь з мірами, що володіють властивістю коректності. Встановлено ефективні критерії коректності, що виражаються через коефіцієнти і праві частини відповідних диференціальних систем, На цій основі, зокрема, вивчаються узагальнені гамільтонові системи побудовано аналог теорії Флоке-Ляпунова, досліджено розв'язальність задачі Коші для квазілінійних систем, розроблено елементи теорії стійкості названих систем. У розвиток концепції квазіпохідних і вивчення структури відповідного еволюційного оператора побудована лінійна теорія скалярних і матричних квазідиференціальних рівнянь з коефіцієнтами-мірами і правими частиними - узагальненими похідними вищого порядку від функцій обмеженої варіації. Розвинута спектральна теорія певного класу узагальнених диференціальних систем, запропоновано наближені методи розв'язування дискретно-неперервних задач і проведена їх апробація на модельних задачах.
     У роботах Л.Й.Кучмінської та інших висвітлюються деякі питання теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними.
     На факультеті плідно працює група вчених-механіків, їх дослідження стосуються розробки математичних методів побудови розв'язків статичних і динамічних задач теорії пружності і термопружності для ізотропних і анізотропних середовищ. Зокрема, у галузі механіки деформівного тіла дослідження спрямовані на побудову математичних моделей деформування тонкостінних елементів конструкцій (О.П.Дячина, М.А.Сухорольський, В.К.Гануліч), розв'язування динамічних задач теорії пружності (А.Ф.Барвінськнй, Л.Г.ШІвець, І.В.Мандзинець), вивчення концентрації напружень (Л.Л.Лібацький. І.М.Зашкільняк, С.І.Томецька), на дослідження термов'язкопружності (В.П.Лозбень, О.А.Микитюк).
     У розвиток математичної моделі деформування електропровідних тіл при індукційному нагріві, розробленої академіком Я.С.Підстригачем та членом-кореспондентом Я.Й.Бураком, створили математичні основи термомеханіки електропровідних тіл при дії зовнішніх неусталених електромагнітних полів Р.С.Мусій спільно з О.Р.Гачкевичем. Результати цих досліджень можуть бути використані в нових енерго- та ресурсозберігаючих технологіях, також при конструюванні нових приладів.

Дослідницькі групи, наукові школи:

 • У галузі лінійної алгебри група співробітників успішно працює над вирішенням складної і важливої проблеми про розкладність матричного многочлена на множники. Вперше цю проблему поставив академік Я.Б.Лопатинський і, користуючись методами теорії систем диференціальних рівнянь, зробив перші спроби її розв'язання. Істотного розвитку набули ці дослідження в працях професора П.С.Кашмірського та його учнів Ф.П.Луника, Д.В.Уханської, М. М. Урбанович, М.М.Драгомирецької, М.Л. Худого, Л.М.Гринів, Д. М.Білонога, М.І.Томецького, О.С.Дубиняк. Побудовано теорію, яка позволила, зокрема, розв'язати проблему виділення множника з математичного многочлена, а також встановити критерій звідності скінченого набору числових матриць клітинно-трикутного виду. Результати досліджень і розроблені методи можуть бути застосовані в теорії систем диференціальних рівнянь і знаходять своє продовження в теорії поліноміальних пучків, вивчення спектральних властивостей яких триває.
  Особливого розвитку теорія виділення регулярного множника з матричного многочлена набула в побудові метолів розв'язку матричних поліноміальних рівнянь. У цьому напрямку отримано цілий ряд принципово нових результатів, які досягнуто у зв'язку з застосуванням матричних рівнянь у дослідженнях динамічних систем і наближеними методами розв'язку цих рівнянь,
 • П.І.Боднарчук разом з професором В.Я.Скоробогатьком започаткували і разом з учнями (В.К.Іванел, І.П.Пустомельников та інші) розвинули суттєво нову, тепер всесвітньо відому теорію гіллястих ланцюгових дробів. Дослідження континуального аналогу цієї теорії -інтегральних ланцюгових дробів з виходом у функціональний аналіз знаходить своє відображення в роботах професора М.С.Сявавка і його учнів.
  На основі теорії гіллястих ланцюгових дробів було розроблено нелінійні методи наближеного розв'язування диференціальних (звичайних і з частинними похідними) та інтегродиференціальних рівнянь типу Вольгера (І.Ф.Клюйник, Ю.Р.Батюк, О.М.Дашко, Б.Й.Бандирський та інші). Зокрема, І.І.Пустомельников застосував перетворення різницевих схем до гіллястих ланцюгових дробів, причому для уніфікації цих перетворень введене загальне аналітичне представлення гіллястих ланцюгових дробів, що дало змогу теоретично обгрунтувати властивості розв'язків крайових задач і забезпечити стійкість обчислювального процесу при їх розв'язанні.
 • У галузі функціонального аналізу та теорії функцій проведені дослідження з вдосконалення метолів оберненої задачі теорії розсіювання і спектральної теорії диференціальних операторів (В.М. Колісник, Є.В.Черемних), знайдені нові моментні та інтегральні зображення деяких класів спеціальних функцій (М.М.Чип), отримані нові результати в теорії гармонічних, мероморфних і голоморфних функцій і теорії мінімальних поверхонь (М.Т.Бродович, А.З.Мохонько, І.Я.Олексів, О.В.Веселовська).
 • У працях Р.М.Тація, М.Ф.Стасюк, В.В.Кісілевича. Б.Б.Пахолка започатковано і розвинуто теорію лінійних і квазілінійних систем диференціальних рівнянь з мірами, що володіють властивістю коректності. Встановлено ефективні критерії коректності, що виражаються через коефіцієнти і праві частини відповідних диференціальних систем, На цій основі, зокрема, вивчаються узагальнені гамільтонові системи побудовано аналог теорії Флоке-Ляпунова, досліджено розв'язальність задачі Коші для квазілінійних систем, розроблено елементи теорії стійкості названих систем. У розвиток концепції квазіпохідних і вивчення структури відповідного еволюційного оператора побудована лінійна теорія скалярних і матричних квазідиференціальних рівнянь з коефіцієнтами-мірами і правими частиними - узагальненими похідними вищого порядку від функцій обмеженої варіації. Розвинута спектральна теорія певного класу узагальнених диференціальних систем, запропоновано наближені методи розв'язування дискретно-неперервних задач і проведена їх апробація на модельних задачах. За цією тематикою опублікована значна кількість наукових праць, захищено три кандидатські і підготовлена одна докторська дисертації.
 • Плідно працює група вчених-механіків, їх дослідження стосуються розробки математичних методів побудови розв'язків статичних і динамічних задач теорії пружності і термопружності для ізотропних і анізотропних середовищ. Зокрема, у галузі механіки деформівного тіла дослідження спрямовані на побудову математичних моделей деформування тонкостінних елементів конструкцій (О.П.Дячина, М.А.Сухорольський, І.В.Гайвась, В.К.Гануліч), розв'язування динамічних задач теорії пружності (М.1.Калиняк, А.Ф.Барвінськнй, Л.Г.ШІвець, Е.М.Федюк, І.В.Мандзинець), вивчення концентрації напружень (М.А.Саврук, Л.Л.Лібацький. І.М.Зашкільняк, Г.С.Костенко, Я.І.Дасюк, С.І.Томецька, Н.А.Дорош), на дослідження термов'язкопружності (В.ПЛозбень, Є.А.Шевчук, О.А.Микитюк), дослідження термопружного стану тіл різної конфігурації з різними умовами (І.В.Гайвась, Л.В.Чернявська, І.П.Лисий, Л.С.Тульчевський, Є.А.ІІІевчук, А.П.Сеник).
 • У розвиток математичної моделі деформування електропровідних тіл при індукційному нагріві, розробленої академіком Я.С.Підстригачем та членом-кореспондентом Я.Й.Бураком, створили математичні основи термомеханіки електропровідних тіл при дії зовнішніх неусталених електромагнітних полів Р.С.Мусій спільно з О.Р.Гачкевичем. Результати цих досліджень можуть бути використані в нових енерго- та ресур-созберігаючих технологіях, також при конструюванні нових приладів.
 • група Рудавського... - готується
 • група Сухорольського і Мусія... - готується
 • група Костробія... - готується ···· Актуальні наукові пошуки
Наукові напрямки:

Основні наукові результати:

 • Розвинуто метод функціонального інтегрування до досліджень задач статистичної механіки структурно невпорядкованих систем.
 • Розвинуто метод Фур'є стосовно крайових задач математичної фізики для довільних областей.
 • Сформульовано клас крайових задач математичної фізики для визначення взаємозв'язаних фізико-механічних полів та розроблено апроксимаційні методи їх розв'язування.
 • Розвинуто асимптотичні методи Крилова-Боголюбова-Митропольського, що грунтуються на використанні теорії спеціальних функцій.
 • Досліджено асимптотичні властивості аналітичних розв'язків алгебраїчних диференціальних рівнянь в околі особливих точок.
 • Вивчена швидкість зростання логарифмічної похідної мероморфної в кутовій області функції.
 • Розроблено векторно-діаграмний метод розв'язування задач лінійного програмування.

Науково-дослідні теми:

Наукові контакти та співпраця:

 • Викладачі кафедри співпрацюють з кафедрами університетів Росії, Молдавії, Білорусії, Польщі, Німеччини, Югославії.
 • Технічний університет (м. Лінц, Австрія), кафедра математики та теоретичної фізики.
 • Інститут прикладних проблем математики і механіки Академії наук України: доктор ф.-м. наук, професор.О.Р.Гачкевич, д.ф.-м. наук, проф. Вічак В.М.
 • Політехніка в місті Ополі (Польща): проф. Ян Кубік, проф. Зигмунд Касперський.
 • Університет м. Ніш, Югославія: проф. Катіца Хедріх
 • Участь у міжнародних конференціях, листування, обмін публікаціями, стажування.···· Наукові групи по напрямках
Питання алгебри

Тематика досліджень:

 • знаковизначеність алгебраїчних форм і їх застосування;
 • ........................................................................................................................
 • нелінійні методи наближеного розв'язування диференціальних (звичайних і з частинними похідними) та інтегродиференціальних рівнянь типу Вольгера. !СД!
 • поняття нечіткого неперервного дробу. !СД!
 • симплектичне вивчення поведiнки збуреної динамiчної системи Ван-Дер-Поля!СД!

Історичний опис видатних наукових досягнень: ...................
Пропонуємо до впровадження
(рекламні проспекти кращих розробок):........................
Міжнародна співпраця (міжнародні проекти та закордонні установи):............................
Науковці підрозділу
:

Клюйник Іван Федерович, к.ф.-м.н., доцент, працює в НУ "ЛП" з 1977 року

Напрям наукових досліджень:
   - знаковизначеність алгебраїчних форм і їх застосування.
Наукові праці: 37 статтей та 11 тез.

!СД! Батюк Юрій Романович к.ф.-м.н.

Напрямок: !СД!
   -
нелінійні методи наближеного розв'язування диференціальних (звичайних і з частинними похідними) та інтегродиференціальних рівнянь типу Вольгера.

Білонога Дарія Михайлівна, к.ф.-м.н., доцент

Напрям наукових досліджень:
   - капілярні рухи рідини та деякі аспекти енергозбереження. !СД!
Наукові праці: декілька у науковому віснику Львівської державної академії ветер. медицини ім. І.З.Гжицького. !СД!

Уханська Дарія Василівна, к.ф.-м.н., доцент, працює в НУ "ЛП" з 1960 року. У 1968 захистила дисертацію на тему: "Деякі питання розкладності поліноміальної матриці на множники".

Напрям наукових досліджень: !СД!
   - питання теорії гіллястих ланцюгових дробів і їх застосуванням до розкладу поліноміальних матриць на множники.
   - розробка автоматизованих систем електроприводів.
Наукові праці: біля 30 наук. публ.; керівн. 35 студ. доповід.; 26 метод. розр. та 2 підр. !СД!

!СД!Рибицька Ольга Мар'янівна к.ф.-м.н.

Наукові інтереси:
   - поняття нечіткого неперервного дробу.

Копич Мирослава Іванівна, Кандидатська дисертація у 1999 р. (Львів) по спеціальності 01.01.02 - диференцiальнi рiвняння: "Дослiдження iнварiантних пiдмноговидiв та їх збурень для скiнченновимiрних редукцiй цiлком iнтегровних гамiльтонових систем"

Наукові інтереси:
   - симплектичне вивчення поведiнки збуреної динамiчної системи Ван-Дер-Поля

Публікації:

 • Клюйник І.Ф., Об одном критерии знакопеременности форм частного порядка и его применении, Сб. "Математическая физика" в.16, “Наукова думка”, К., 1974 с.10.
 • Клюйник І.Ф., Деякі необхідні умови знаковизначеності алгебраїчних тернарних форм, Вісник ЛПІ, № 269, ст. 94-95, 1993 р.
 • Клюйник І.Ф., Про дискримінант кубічної трійчастої форми, Вісник ЛПІ, № 277, ст. 59-62, 1994.
 • Клюйник І.Ф., Про розташування віток плоских алгебраїчних кривих, Вісник ЛПІ, № 299, ст. 73-74, 1996.
 • Клюйник І.Ф., Про стійкість руху і знаковизначеність функцій, Міжнародна конференція "Диференціальні та інтегрільні рівняння”, Одеса, 12-14 жовтня 2000 р. Тези доповідей, с. 137-138.
 • Д.М. Білонога, Залежність швидкості руху рідин в капілярах від ряду їх фізичних характеристик, Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького
 • Д.М. Білонога, Пашечко М.І. та ін., Кінетика капілярного водопоглинання при рідинній обробці шкури та деякі аспекти енергозбереження, "Науковий вісник Львівської державної академії ветер. Медичини ім. І.З.Гжицького. том 3 (№1) Львів 2001, 8 c.
 • Уханська Д.В., Лозинський О.Ю. Моделювання випадкових процесів в електромеханічних системах процесами без післядії. Матеріали ІІ-ої міжнародної науково-технічної конференції "Математичне моделювання в електротехніці та електроенергетиці", Львів, 1997.
 • Уханська Д.В., Лозинський О.Ю. Про формування потоків керуюючих впливів в електромеханічних системах, які піддані діям випадкових збурень. Доповідь на І-ій міжнародній конференції "Проблеми економії енергії", Львів, 1998.
 • Уханська Д.В., Мазепа С.С. Керування системою "Перетворювач частоти - асинхронний двигун" за визначеним значенням ковзання. Вісник ДУ "ЛП", № 373, 1999.
 • Уханська Д.В., Лозинський О.Ю. Стабалазація потужності дуг в електродугових печах за допомогою гіперболічного закону керування струмом дуги. Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды Кременчугского Госуниверситета. Выпуск 1/2001 (10).
 • ???!СД! Рибицька О.М. "Поняття нечіткого неперервного дробу", 7 стор. у Віснику ДУ "Львівська політехніка" після лютого 1999 року.
 • ???!СД! M.I. Kopych, R. Basiura, A.K. Prykarpatsky, "The symplectic study of motions in a perturbed Van-Der-Pol dynamical system".

Підготовка науково-педагогічних кадрів:

Уханська Д.В. керувала студентськими дослідженнями (було 35 доповідей, деякі з яких були відзначені грамотами та дипломами І-го та ІІ-го ступеня на республіканських конкурсах). !СД!
Функціональний аналіз

Тематика досліджень:

 • спектральний аналіз несамоспряжених операторів;
 • методи оберненої задачі теорії розсіювання; !СД!
 • ........................................................................................................................

Історичний опис видатних наукових досягнень:

Дослідження в цій області базуються на математичних основах квантової механіки, теорії Банахових та Гільбертових просторів, теорії лінійних операторів...............................................................

Пропонуємо до впровадження (рекламні проспекти кращих розробок):.............................
Міжнародна співпраця (міжнародні проекти та закордонні установи):................................
Науковці підрозділу
:

Черемних Євген Васильович, к.ф.-м.н., доцент, на каф. ВМ з 1969

Напрямок:
   - функціональний аналіз, спектральна теорія лінійних операторів.

Бушмакін Віктор Миколайович, к.ф.-м.н.
........................................................................................................................
Колісник Василь Михайлович, к.ф.-м.н., доцент.

Напрямок:
   - вдосконалення методів оберненої задачі теорії розсіювання.
!СД!

Публікації:

 • Черемних Є. В., Модель Фрідріхса і задачі з нелокальними граничними умовами // Матем. методи та фіз.-мех. поля, 2000, № 4, - 8 с.
 • Черемних Є. В., Несамоспряжена модель Фрідріхса і функція Вейля // Доповіді НАН України. - 2001, - № 8. -9 с.
 • Cheremnyh E.V., On normal eigenvalue embedded in continuous spectrum // Math. Funct. Anal. and Topoloogy. - 2001. - n.1, pp.1-16.
 • E.V. Cheremnikh, Friedrichs' model and problem with non-local boundary condition, // Math. methods and physicomech. fields, 2002 (to appear).
 • Черемних Є.В., Модель Фрідріхса і функція Вейля, Український математичний конгрес, Київ, 22-26 серпня 2001 р.
 • Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський, О.А. Микитюк, В.М. Колісник,
  "Поперечні коливання пологої оболонки постійної кривини з жорстким включенням".
  Вісник ДУ “ЛП” “Прикладна метематика”, № 337, т. 2, 1998.
 • М.А. Сухорольський, В.М. Колісник, О.А. Микитюк.
  Диференціювання тригонометричних рядів, підсумовуваних узагальненими методами.
  Вісник ДУ “ЛП” “Прикладна математика”, № 320. 1997.

Підготовка науково-педагогічних кадрів: ?........................
Теорія функцій

Тематика досліджень:

 • умови голоморфності довільної функції;
 • геометрична топологія і теорія функцій;
 • діаграмний метод розв'язування задач лінійного програмування;!СД!
 • аналітична теорія диференціальних рівнянь;
 • наближення поліномами Паде, тригонометричними поліномами, гармонічними коливаннями;
 • узагальнені методи підсумовування рядів, прискорення збіжності рядів;
 • ....мероморфні функції....;
 • інтегральні зображення функцій;
 • спеціальні функції;
 • проблема моментів;
 • ланцюгові дроби;
 • цілі та цілі кратні ряди Діріхле, швидкість збіжності часткових сум цілих рядів Діріхле, поведінка цілого кратного ряду Діріхле при великих значенняух модуля його суми,
 • вивчення властивостей гармонійних і субгармонійних функцій методом сферичної гармонії.

Історичний опис видатних наукових досягнень:..................................................................
Пропонуємо до впровадження
(рекламні проспекти кращих розробок):......................
Міжнародна співпраця (міжнародні проекти та закордонні установи):.........................
Науковці підрозділу
:

Бродович Мирослава Теофілівна, к.ф.-м.н., доцент. На кафедрі ВМ з 1971 року. Завершується робота над докторською дисертацією.

Напрямок наукових досліджень:
   - теорія функцій комплексної змінної, а саме - умови голоморфності довільної функції, заданої в області площини із значеннями в площині.

!СД! Квiт Роман Іванович (див. розд. теор. пружн.) ?
Олексів
Ігор Ярославович, к.ф.-м.н., на кафедрі з 1975 р. До 1975 р. працював в Інституті прикладних проблем математики і механіки АН УРСР.

Наукові інтереси геометрична топологія і теорія функцій.

Крупка Зеновій Іванович, к.ф.-м.н., доцент

Напрямок наукових досліджень:
   - діаграмний метод розв'язування задач лінійного програмування. !СД!

Чип Максим Миколайович, к.ф.-м.н., доцент, на кафедрі вищої математики з 1979 року. У 1986 році в Інституті математики АН України захистив кандидатську дисертацію на тему: "Примененение обобщенной проблемы моментов к получению интегральных представлений функций и их апроксимаций Паде".

Напрямки наукових досліджень:
   - проблема моментів;
   - інтегральні зображення функцій;
   - раціональні наближення функцій;
   - ланцюгові дроби;
   - спеціальні функції.

Мохонько Анатолій Захарович, д.ф.-м.н.

Напрямок наукових досліджень: !СД!
   - асимтотична поведінка розв'язків диференціальних рівнянь;
   - комплексний аналіз і теорія потенціалів.

Орищин Оксана Григорівна, к.ф.-м.н.(1998), асистент, на кВМ з 1994 р. Закінчила механіко-математичний факультет ЛДУ ім. Івана Франка в 1988 році. Працювала лаборантом на кафедрі математичного і функціонального аналізу (1988-1991 рр.)

Напрямок наукових досліджень:
   - цілі та цілі кратні ряди Діріхле,
   - швидкість збіжності часткових сум цілих рядів Діріхле,
   - поведінка цілого кратного ряду Діріхле при великих значеннях модуля його суми.

Веселовська Ольга Володимировна, к.ф.-м.н., доцент.

Тематика наукових досліджень:
   - вивчення властивостей гармонійних і субгармонійних функцій методом сферичної гармонії.

Сухорольський Михайло Антонович, к.ф.-м.н., на кафедрі ВМ з 1977 року.

Наукові напрямки:
   - наближення функцій тригонометричними поліномами - операторами згладування;
   - узагальнені методи підсумовування тригонометричних і степеневих рядів:
   - узагальнені розвязки Фур'є крайових задач в розумінні слабкої збіжності;
   - побудова математичних методів деформування тонкостінних пружних тіл;
   - побудова математичних моделей локального навантаження тонкостінних тіл;
   - метод граничних інтегральних рівнянь (метод граничних елементів) в застосуванні до статичних і нестатичних задач теорії оболонок;
   - контактні задачі теорії оболонок.

!СД! Тимошенко Надія Миколаївна к.ф.-м.н. (див. розд. теор. пружн.)

Публікації:

 • Бродович М.Т., О голоморфности функции, обладающей производными относительно некоторых множеств // Матем. студії. - 1998. - Т. 9, № 2. - с. 155-164.
 • Бродович М.Т., Об одном критерии голоморфности произвольного отображения плоской области в плоскость, тези доповідей "Український математичний конгрес", Київ 2001. С.65-66.
 • Олексив И.Я., Кривые, приближаемые простыми кривыми // ДАН СССР, 1975, т. 221, № 4.
 • Олексив И.Я., О площади простой поверхности // ДАН СССР, 1975, т.221, № 1.
 • Олексив И.Я., Три задачи о минимальных изотониях о приближении гомоморфизмами кривых и поверхностей // Сиб. матем. журнал, 1977, т.18, № 5 (разом з І.М. Песіним)
 • Олексив И.Я., Конечность хаусдорфовой меры множеств уровня ограниченных подмножеств эвклидового пространства // Матем. заметки, 1985, т.37, вып. 3. (разом з І.М. Песіним)
 • Олексів І.Я., Характеризація локально зв’язних контиуумів в евклідовому просторі // Укр. матем журнал, 1995, т 47., № 8.
 • Oleksiv I.J., On area of 2-speres in Euclideau space // Матем. студії, 1999, т.12, № 1.
 • Крупка З.І., Про зображення розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь ланцюговими дробами з позитивними членами. - Доповіді АН УРСР, сер. А, 1979, № 10, с.801-804.
 • Крупка З.И., Арифметически операции над цепными дробями. - Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1981, т.21, № 1, с.11-17.
 • Крупка З.І., Наближення мероморфних функцій раціональми і прискорення біжності степеневих рядів. - Доповіді АН УРСР, сер. А, 1982, № 10, с.24-28.
 • Крупка З.І., Применение метода суммирования степенных рядов с помощью апроксимаций Паде для расчёта зонной структуры спектра эллектронов в веществе. Препринт ИПМ им. М.В.Келдыша АН СССР, - М, 1985, № 44, с.21. (співавтори: В.Г.Новиков, В.Б.Уваров)
 • Крупка З.І., Застосування векторних діаграм до розв'язання задач лінійного програмування на площині. - Вісник ДУ "Львівська політехніка", 1998, № 337, с. 337-340.
 • Крупка З.І., Діаграмний метод розв'язування задач лінійного програмування з обмеженнями в вигляді нерівностей. - Вісник ДУ "Львівська політехніка", 1999, № 364, .с. 111-114.
 • Чип М.М., Решение обобщенной проблемы моментов для некоторых специальных функций. - В кн.: Теория приближения функций и ее применения. - Киев ИМ АН УССР, 1984, с.127-133.
 • Чип М.М., Способи побудови узагальнених моментних зображень многочленноого виду. - Укр. матем. журн., 1992, т.44, № 7, с.1003-1005.
 • Чип М.М., Інтегральні зображення узагальнених полілогарифмічних функцій. - В зб.: Диференціальні рівняння та їх застосування. - Львів, Вісник ЛПІ, 1993, № 269, с.194-198.
 • Чип М.М., Узагальнені моменти та коефіцієнти лінійних форм біортогональних моментів. - В зб.: Диференціальні рівняння та їх застосування. - Львів. Вісник ДУ "ЛП", 1995, № 286, с.148-150.
 • Чип М.М., Наближення Паде та узагальнені моменти, - Математичні методи та фізико-механічні поля. - 1996, том 39, № 2, с.110-116.
 • Чип М.М., Побудова інтегральних зображень твірних функцій способом узагальнених моментів. - Вісник ДУ "ЛП"; прикладна математика, - 1998, № 346, с. 160-162.
 • Чип М.М., Формула скінченних приростів для аналітичних у крузі функцій, Вісник ДУ "ЛП"; прикладна математика, 1998, № 337, с.62-65.
 • Чип М.М., Моментний спосіб одержання інтегральних зображень розв'язків диференціальних рівнянь. В зб.: Диференціальні рівняння та їх застосування. - Львів. Вісник ЛПІ, 1991, № 251, с.132-134.
 • Мохонько А.З., Asymptotic behaviovr of solutions of first order differential equations in the neiqhborhood of loqarithmic sinqularity, International conference on complex analysis and potential theory. Kiev, 7-12 auqust, 2001. Тези доповіді, 1 с.
 • Мохонько А.З., New Trends in Complex Analysis and Potential Tneory, INTAS startinq / (INTAS 99-00089) (6-9 Jctober, 2000, Lviv), 1 c.
 • Орищин О. Г., Скасків, Швидкість збіжності часткових сум цілих рядів Діріхле // Доповіді НАН України - 1998, № 4 - с.41-44.
 • Орищин О. Г., Узагальнення теореми Бореля для кратних рядів Діріхле // Матем. студії. Праці Львівського матем. т-ва. - 1997. - т. 8, № 1, с. 43-52.
 • Веселовська О.В., "О росте целых гармонических в Rn функций", Изв. вузов. Матем. 1983, № 10, с.13-17.
 • Веселовська О.В., "Аналог теоремы Майлза для delta-субгармоний в Rn функций", Укр. матем. журн. 1984, т. 36, № 6, с.694-698.
 • Сухорольський М.А., Згинні коливання прямокутної ортотропної пластини з масивним включенням, Машинознавство. -2001.- №1.-с.8-12.
 • Зашкильняк И.М., Костенко И.С., Сухорольский М.А., Исследование изгибных колебаний прямоугольной ортотропной пластины с отверстием методом граничных элементом, Теоретическая и прикладная механика. -2001.-№34.-с.152-158.
 • Сухорольський М.А., Узагальнені граничні інтегральні рівняння теорії оболонок Тимошенка, Мат.методи та фіз.-мех.поля. 2000.-43.-№3. С.133-139.
 • Сухорольський М.А., Неявні малі параметри в граничних задачах теорії оболонок, Математичні методи та фізико-механічні поля.-2000.-43.-№4.-с.126-130.
 • Сухорольський М.А. Підсумування за Ейлером степеневих і тригонометричних рядів.// Математичні методи і фізико-механічні поля. 1999. Т.42. №3. с. 106-113
 • Сухорольський М.А., Тимошенко Н., Квіт Р. Математичні моделі локального навантаження тонкого покриття. // В кн. : Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. 1999. Т.2. с. 181-184
 • Сухорольський М.А., Зашкільняк І., Костенко І. Концентрація напружень при згині модифікованої пластини Тимошенка. // В кн.: Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. 1999. Т.1. с. 252-265
 • Сухорольский М.А. Метод искусственного введения малого параметра в теории анизотропных оболочек.- В кн.: Материалы Всесоюз. науч. семин. "Актуальные проблемы неоднородной механики". Ереван, 23-26 июня 1991, с. 320-326.
 • Сухорольський М.А. Узагальнене пiдсумовування рядiв у методi граничних елементiв. Деп. в ДНТБ України, 1995р. 85 с. N 51-Ук95.

Підготовка науково-педагогічних кадрів: ?........................
Звичайні і нелінійні диф. рівняння

Тематика досліджень:

 • узагальнені розв'язки диф. рівнянь........................?
 • асимтотичні методи розв'язку не........................?
 • структура розв’язків звичайних диференціальних і квазідиференціальних рівнянь. !СД!
 • варіаційна стійкість диференціальних рівнянь з мірами; !СД!
 • про апроксимацію розв’язків диференціальних рівнянь з мірами. !СД!
 • крайові задачі для загальних диференціальних рівнянь з частинними похідними, проблема "малих знаменників". !СД!
 • питання теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними. !СД!

Історичний опис видатних наукових досягнень:.....................................................................
Пропонуємо до впровадження
(рекламні проспекти кращих розробок):...........................
Міжнародна співпраця (міжнародні проекти та закордонні установи):...................................
Науковці підрозділу
:

!СД! Стасюк М.Ф (див розд рівн.мат.фіз.).,
!СД! Кучмiнська Любов Йосипівна к.ф.-м.н.

Науковий напрямок: !СД!
   - питання теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними.

!СД! Кісілевич (див розд рівн.мат.фіз.)
!СД! Бобик Ігор Омелянович к.ф.-м.н.

Науковий напрямок:
   - крайові задачі для загальних диференціальних рівнянь з частинними похідними, проблема "малих знаменників".

Публікації (статті, тези та винаходи - найкращі / за 3-4 останні роки):

 • !СД! Таций Р.М., Стасюк М.Ф., Пахолок Б.Б. Устойчивость дифференциальных уравнений с обобщенными функциями в коэффициентах // Львов, 1988. – 20с. – Деп. в Укр НИИНТИ, № 793.
 • !СД! Стасюк М.Ф., Таций Р.М. Корректные дифференциальные системы с мерами // Вестн. Львов. политехн. ин-та.: Дифференц. уравн. и их приложения. – Львов: Выща школа, 1988. – № 222. – С. 89-90.
 • !СД! Стасюк М.Ф. Структура розв’язків звичайних диференціальних і квазідиференціальних рівнянь з кусковозмінними коефіцієнтами // Доп. АН УРСР. – Сер. А. – 1982. – № 12. – С. 33-36.
 • !СД! Б.Б. Пахолок, В.В. Кісілевич,"Варіаційна стійкість диференціальних рівнянь з мірами".
 • !СД! Тацій Р.М., Іщук В.В., Кісілевич В.В. Про апроксимацію розв’язків диференціальних рівнянь з мірами // Вісн. Київ. ун-ту: Математика і механіка. – Київ: Либідь, 1990. – № 32. – С. 128-131
 • !СД! Бобик І. О., Бобик О. І., Пташник Б. Й. Крайові задачі для безтипних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія мех.- мат. -1997.-Вип. 47. С. 32-39.
 • !СД! Бобик І., Пташник Б. Крайові задачі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами // Нові підходи до розв'язання диференціальних рівнянь: Тези доповідей Всеукраїнської конференції (Дрогобич, 25-27 січня 1994р.) - К.: Інститут математики AH України, 1994. -С. 15.
 • !СД! Бобик І. О. Нелокальні крайові задачі для загальних диференціальних рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами // ДУЛП. - Львів, 1994. - 20с. Деп. в ДНТБ України 21.06 1994 №1212 -У к. 94.
 • !СД! Бобик І.О., Кміть І.Я., Пукач П.Я., Про задачу з видозміненою початковою умовою для лінійної параболічної системи з виродженням в початковий момент часу.

Підготовка науково-педагогічних кадрів: ?........................
Рівняння математичної фізики

Тематика досліджень:

 • узагальнені розв'язки Фур'є крайових задач для рівнянь з часковими похіднними?........................
 • метод граничних інтегральних рівнянь?........................
 • апроксимація розв’язків дискретно-неперервних крайових задач;!СД!
 • рішення крайових залач загальних нелінійних рівнянь.!СД!
 • влияние температурного поля на механические колебания систем с диссипацией энергии;!СД!
 • асимптотические разложения в исследованиях колебаний механических систем.!СД!
 • коливання стержня змінного перерізу з нелінійним законом пружності. !СД!
 • застосування параметричних методів до лінійних параметричних рівнянь та нерівностей !СД!
 • математичні моделі у хімії !СД!
 • дифузійні процеси у зворотньоосмотичній мембрані. !СД!

Історичний опис видатних наукових досягнень:................................................................
Пропонуємо до впровадження
(рекламні проспекти кращих розробок):.....................
Міжнародна співпраця (міжнародні проекти та закордонні установи):.........................
Науковці підрозділу
:

Стасюк Марта Федорівна, к.ф.-м.н.

Наукові напрямки: !СД!
   - апроксимація розв’язків дискретно-неперервних крайових задач;
   - структура розв’язків звичайних диференціальних і квазідиференціальних рівнянь.

Кісілевич Володимир Васильович, к.ф.-м.н.

Наукові напрямки: !СД!
   - варіаційна стійкість диференціальних рівнянь з мірами;
   - про апроксимацію розв’язків диференціальних рівнянь з мірами.

Барвінський Анатолій Федерович, доцент.

Наукові напрямки: !СД!
   - влияние температурного поля на механические колебания систем с диссипацией энергии;
   - асимптотические разложения в исследованиях колебаний механических систем.

Дрогомирецька Христина Теофіївна

Наукові напрямки: !СД!
   - рішення крайових залач загальних нелінійних рівнянь.

Гонтар Владислав Дмитрович

Наукові напрямки: !СД!
   - коливання стержня змінного перерізу з нелінійним законом пружності.

!СД! Гук Володимир Михайлович

Наукові напрямки: !СД!
   - застосування параметричних методів до лінійних параметричних рівнянь та нерівностей

!СД! Куриляк Іван Йосипович к.ф.-м.н.

Наукові зацікавлення: !СД!
   - математичні моделі у хімії
   - дифузійні процеси у зворотньоосмотичній мембрані.

Публікації:

 • Тацій Р.М., Стасюк М.Ф., Кісілевич В.В., Про апроксимацію розв’язків дискретно-неперервних крайових задач.
 • Стасюк М.Ф. Неклассический интеграл Римана-Стильтьеса и его применение в теории линейных систем // К., 1985. – 25с. – Деп. в Укр НИИНТИ, № 2383.
 • Б.Б. Пахолок, В.В. Кісілевич, Варіаційна стійкість диференціальних рівнянь з мірами.
 • Тацій Р.М., Іщук В.В., Кісілевич В.В. Про апроксимацію розв’язків диференціальних рівнянь з мірами // Вісн. Київ. ун-ту: Математика і механіка. – Київ: Либідь, 1990. – № 32. – С. 128-131.
 • Drohomiretska Christina, Constuction solutions of boundary problems general nonlinear equation, Міжнародна конференція "Vibrations in pnysical systems. XIX symposium.Abstract and invited lecture", Познань, 2000.
 • !СД! В.Д. Гонтар, 'Згинальні коливання стержня змінного перерізу з нелінійним законом пружності.
 • !СД! Гонтар В.Д. Нелінійні коливання вертикального стержня змінного перерізу, зумовлені дією осьової пульсуючої сили,
  Вісн. ДУ “Львівська політехніка”. 1998. № 341. С. 93-97.
 • !СД! Ю.К. Рудавский, А.Ф.Барвинский, В.Д.Гонтарь, Влияние температурного поля на механические колебания систем с диссипацией энергии, ХХ1Х Симпозиум по медолированию в механике. Гливице, Польша, 1990., 6 ст.
 • !СД! Ю.К. Рудавский, А.Ф.Барвинский, И.В.Мандзинец, Асимптотические разложения в исследованиях колебаний механических систем,ХХ1Х Симпозиум по моделированию в механике. Гливице, Польша, 1990, 6 ст.
 • !СД! Гук В.М. 'Застосування однопараметричних агрегативно-ітеративних методів до лінійних інтегральних рівнянь'
 • !СД! Гук В.М. "Застосування одного способу параметризації в теорії лінійних інтегральних нерівностей".
 • !СД! Гук В.М. 'Однопараметричний метод ітеративного агрегування для систем лінійних інтегральних рівнянь вольтерівського типу'
 • !СД! Гук В.М., Шувар Б.А. 'Багатопараметричний метод ітеративного агрегування для інтегральних рівнянь'
 • !СД! Ю.К. Рудавский, I.Й.Куриляк, М.В.Токарчук, Математична модель дифузійних процесів у зворотньоосмотичній мембрані.
  I Міжнародний симпозіум укр. інженерів-механіків, Львів,1993, 2 ст.
 • !СД! Ю.К. Рудавский, Є.М.Мокрий, З.Г.Піх, М.М.Чіп, I.Й.Куриляк, Математичні методи в хімії та хімічній технології (посібник).Львів, вид-во "Світ", 1993, 206 ст.

Підготовка науково-педагогічних кадрів: ?........................
Теорія пружності

Тематика досліджень:

 • моделювання локальної дії силового і температурного полів на пружне тіло;
 • ........................задачі теорії пружності і теорії оболонок;
 • температурна задача, термопружна задача, дисторсійна задача теорії пружності; !СД!
 • динамічних задач теорії пружності. !СД!
 • математичні моделі деформування тонкостінних елементів конструкцій. !СД!
 • побудова математичних моделей тонкостінних пружних тіл;
 • дослідження термов'язкопружності. !СД!
 • дослідження дії тиску штампів різної форми на пружний півпростір, можливість руйнування. !СД!
 • задачі концентрації напружень для отворів і тріщин;
 • розробка методів дослідження динамічних напружень в деформівних твердих тілах з циліндричними порожнинами при наявності тонких пружних оболонок, які заповнені рідиною.
 • математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл при дії зовнівшніх неусталених електромагнітних полів, зокрема імпульсних магнітних полів і амплітудно-модульованих радіочастотного діапазону;
 • дослідження напружень та коливань при згині прямокутної пластини з отвором. !СД!
 • теорія пластин і обололонок, механіка композиційних матеріалів.
 • дослідження динаміки вібраційних машин об"ємної обробки деталей !СД!
 • динамічні задачі теорії оболонок. !СД!
 • дослідження термомеханчних процесів в тілах при дії електромагнітним полем !СД!
 • задачі стійкості циліндричної оболонки з пружним наповнювачем!СД!
 • дослідження термомеханчних процесів в електропровідних тілах при індукційному нагріві квазіусталеним електромагнітним полем.!СД!

Історичний опис видатних наукових досягнень:.....................................................................
Пропонуємо до впровадження
(рекламні проспекти кращих розробок):...........................
Міжнародна співпраця (міжнародні проекти та закордонні установи):

 • Інститут прикладних проблем математики і механіки Академії наук України: доктор ф.-м. наук, професор.О.Р.Гачкевич, д.ф.-м. наук, проф. Вічак В.М.
 • Політехніка в місті Ополі (Польща): проф. Ян Кубік, проф. Зигмунд Касперський.
 • Університет м. Ніш, Югославія: проф. Катіца Хедріх

Науковці підрозділу:

Сухорольський Михайло Антонович, к.ф.-м.н., (див. у розділі # Теорія функцій)
!СД! Мандзинець Іван Васильович

Наукові інтереси: розв'язування динамічних задач теорії пружності. !СД!

!СД! Барвінський Анатолій Федерович, (див. розд. рівн. матем. фіз.)
!СД! Дячина Оверкій Петрович к.ф.-м.н.

Науковий напрямок: !СД!
   - математичні моделі деформування тонкостінних елементів конструкцій.

!СД! В.Д. Гонтар (див. розд. рівн. матем. фіз.) ?
!СД! Квiт
Роман Іванович к.ф.-м.н.
........................................................................................................................
!СД!
Ганулiч Володимир Костянтинович к.ф.-м.н., доцент. На кафедрі працює 26 років (з 1975 р.) У 1975 р. захистив дисертацію "Исследование напряженно-деформированного состояния пространственных упругих тел и податливых на сдвиг анизотропных оболочек с несовместными деформациями", Львів-Одеса, наукові керівники: акад.. НАНУ Я.С. Підстригач, д-р фіз..-мат. наук, проф.. Белех Б.Л.

Напрям наукових досліджень - температурна задача, термопружна задача, дисторсійна задача теорії пружності (домішкові напруженно-деформовані стани оболонок та просторових тіл).

Мусій Роман Степанович, к.ф.-м.н.

Напрям: механіка звя'заних полів.
Наукова тематика: математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл при дії зовнішніх неусталених ел\ектромагнітних полів, зокрема імпульсних магнітних полів і амплітудно-модульованих радіочастотного діапазону.

Уханська Дарія Василівна, к.ф.-м.н., (див. у розділі # Питання алгебри)
Лазько
Віктор Анатолійович, к.ф.-м.н., доцент, на кафедрі ВМ з 1993 р. Закінчив механіко-математичний факультет державного університету ім. Ів. Франка в 1970 р., одержав кваліфікацію “механік”, З 1972 по 1993 р. Працював в системі Академії Наук України (Інститут прикладних проблем механіки і математики). З 1993 р. – на кафедрі ВМ НУ “ЛП”. Працював погодинно викладачем в ЛДУ ім. Івана Франка і ЛПІ.

Напрямки наукових дослідженьтеорія пластин і обололонок, механіка композиційних матеріалів.

Лозбень Віталій Леонідович, к.ф.-м.н.,

Науковий напрямок: !СД!
   - дослідження термов'язкопружності.

Зеленяк Володимир Михайлович,

Наукові зацікавлення: !СД!
   - фрикційне нагрівання півпростору з крайовими тріщинами.

Дубецький Станіслав Антонович,

Наукові зацікавлення: !СД!
   - дослідження дії тиску штампів різної форми на пружний півпростір, можливість руйнування.

Микитюк Олег Андріянович, к.ф.-м.н., доцент кафедри ВМ. Закінчив 1965 р. мехініко-математичний факультет Львівського державного університету ім .Ів. Франка за спеціальністю "механік - теорія пружності і пластичності". З 1966 р. по 1977 р. працював у Фізико-механічному інституті НАН України, там же закінчив аспірантуру і 1972 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук.
   З вересня 1977 р. працює у "Львівській політехніці" на кафедрі вищої математики.

Наукові інтереси: у галузі кінетичної теорії міцності, механіки твердого деформівного тіла і пов'язаних з цим задач математичної моделювання.

Швець Лідія Прокопівна, к.ф.-м.н., доцент. З 1966 р. - 1969 р. працювала на посаді інженера у Львівському філіалі інституту геофізики АН УРСР. На кафедрі ВМ з 1970 р. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію по темі "Динамічні напруження і хвилі в пружному середовищі з циліндричними порожнинами, які заповнені рідиною" (науковий керівник - академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук Я.С. Підстригач).

Напрямок наукової роботи:
-
механіка деформівного твердого тіла. Зокрема, розробка методів дослідження динамічних напружень в деформівних твердих тілах з циліндричними порожнинами при наявності тонких пружних оболонок, які заповнені рідиною.
Публікації: 55 наук.ст.,більше 20 наук.-мет. розр., тези міжнар. та інстит. конф.

Зашкільняк Іванна Михайлівна, к.ф.-м.н., доцент.

Наукові зацікавлення: !СД!
   - дослідження напружень та коливань при згині прямокутної пластини з отвором.

Лібацький Леонід Львович, к.ф.-м.н.
........................................................................................................................
Томецька
Світлана Іванівна, к.ф.-м.н., доцент. На кафедрі вищої математики з 1978 року, стаж 28 років. У 1982 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Двовимірні задачі стаціонпрної теплопровідності і термопружності для прямолінійно-анізотропного тіла з порожниною", по спеціальності 01.02.04 - механіка деформовного твердого тіла. В 1990 році було присвоєно наукове звання доцента по кафедрі вищої математики.
........................................................................................................................

Коломiєць
Віктор Олександрович
к.ф.-м.н.

Науковий інтерес: !СД!
   - дослідження динаміки вібраційних машин об"ємної обробки деталей

!СД! Тимошенко Надія Миколаївна к.ф.-м.н.

Науковий інтерес: !СД!
   - динамічні задачі теорії оболонок.

!СД! Дудник Олеся Миколаївна

Науковий інтерес: !СД!
   - дослідження термомеханчних процесів в тілах при дії електромагнітним полем

!СД! Воробець Романна Михайлівна

Науковий інтерес: !СД!
   - задачі стійкості циліндричної оболонки з пружним наповнювачем.

!СД! Гiссовська Наталія Борисівна
........................................................................................................................
!СД! Стасюк Галина Богданівна, аспірантка.

Науковий інтерес: !СД!
   - дослідження термомеханчних процесів в електропровідних тілах при індукційному нагріві квазіусталеним електромагнітним полем.

Публікації:

 • Р. Мусій , О.Дудник, О.Микитюк, Н.Тимошенко, Г.Стасюк, Р.Квіт. Дослідження термомеханічних процесів в електропровідних неферомагнітних тілах при дії радіоімпульсів, У Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. 16-18 травня 2001 р., 1 с.
 • Мусій Р.С. Температурні напруження і напруження в електропровідному кільцевому диску при дії неусталеного електромагнітного поля Мат. методи і фіз.-мех. поля.- 2001. 43. - 8 с.
 • Гачкевич О.Р., Мусій Р.С., Мельник Н.Б. Термомеханічна поведінка довгого електропровідного порожнистого циліндра за умов імпульсної електромагнітної дії на поверхнях Мат. методи і фіз.-мех. поля.- 2001. -44. - №1 - 7 с.
 • Мусій Р.С., Мельник Н.Б. Термонапружений стан електропровідної пластини при імпульсних електромагнітних діях Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2001. Т. 37, №6 - 12 с.
 • Гачкевич А.Н., Мусий Р.С., Термодинамика електопроводних тел при воздействии неустановившихся электромагнитных полей. - Львов, - 1993. - 54 с. (Препринт АН Украины. Ин-т прикладных проблем механики и математики им. Я.С.Подстригача, № 3 - 93)
 • Мусий Р., Математическая модель термомеханики электропроводных тел при воздействии импульсных электромагнитных полей. Теоретическая и прикладная механика.-2001.-№34. С.177-183.
 • Мусій Р.С. "Формулювання і методика розв'язування просторових і двовимірних динамічних крайових задач електромагнітотермопружності для циліндричних тіл". // Математичні методи і фізико-механічні поля. 1999. Т.42. №3. с. 129-137.
 • Мусій Р.С. "Рівняння в напруженнях три-, два,- одновимірних динамічних задач термопружності". // Фіз-хім механіка матеріалів. 2000. т 36, №2. с. 20-26
 • Мусій Р.С. "Ключове рівняння і розв'язок у напруженнях одновимірної динамічної задачі термопружності для циліндра". // Фіз-хім механіка матеріалів. 2000. №1. с. 118-120
 • Мусій Р.С. "Розв'язування плоских динамічних крайових задач електротермопружності для циліндричних тіл". // Фіз-хім механіка матеріалів. 2000. №3. с. 35-41
 • Мусій Р.С. "Термомеханіка неферомагнитних електропровідних циліндричних тіл при дії неусталених електромагнітних полів". // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур. Львів 2000. Т.1 с. 171-174
 • Мусій Р.С., Швець Л., Гіссовська Н., Дудник О., Стасюк Г. Розрахунок температурного поля циліндричної панелі при індукційному нагріві квазіусталеним електромагнітним полем. // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур. Львів 2000. Т.1 с. 367-370.
 • Гачкевич А.Р., Мусий Р.С. "Решение двухмерных задач несвязанной динамической термоупругости для тел с плоскопараллельными границами" // Дифференциальные уравнения и их приложения.-Львов, 1984-с. 39-54. Деп. в Укр. НИИНТИ. 26.11. 1984.-N 1927.
 • !СД! Гануліч В.К., Підстригач Л.С. та Пелех Б.Л. "Расчет податливых на сдвиг ортотронных оболочек с остаточными напряжениями", прикладная механика, т. IX, в. 8, 1973 (у співавт. )
 • !СД! Гануліч В.К., Задача теории упругости для среды с заданным полем тензора дисторсий", Зб. "Математические методы и физико-механические поля", в.1., К., 1975
 • !СД! Гануліч В.К., "Функції порожнинного циліндра в осесиметричних задачах теорії пружності", Зб. "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур", т.2, Львів-Луцьк, 2000.
 • Лазько В.А. Напруженно-деформированное состояние слоистых анизотропных оболочек при наличии зон неидеального контакта слоев. 1.Вариационный принцып теории упругих слоистых анизотропных систем при наличии зон неидеального контакта. Механика композитных материалов, № 5, 1981.
 • Лазько В.А. Напруженно-деформированное состояние слоистых анизотропных оболочек при наличии зон неидеального контакта слоев. 2.Обобщенные уравнения ортотронных оболочек при разрывных перемещениях на границе раздела. Механика композитных материалов, № 1, 1982.
 • Б.Л.Пелех, В.А.Лазько. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концетраторами напряжений. Київ, Накова думка, 1982.
 • І.С.Скородинський, В.А.Лазько. Альтернативний ітерційний алгоритм для квазістатичної односторонньої термофрикційної задачі з ускланеними умовами контактної взаємодії. Вісник НУ “ЛП”, Прикладна математика, № 407, 2000 р., ст. 242-245;
 • S.Matysiak, A.Jevtushenko, V.Zelenjak "Frictijnal heatinq of a haif-space with an adqe chach", Мат.методи та фіз.-мех.поля. - 2000.-43, №2.-с.127-133.
 • Конечны С., Евтушенко А., Зеленяк В. Фрикционный нагрев полупространства с краевыми трещинами, Трение и износ. 2001. Т. -22. - №1. С. 127-133.
 • Дубецький С.А., Когут М.С., "Тиск системи кругових і еліптичних штампів на пружний півпростір і шар", Державний університет “Львівська політехніка”.
 • Дубецький С.А., Когут М.С. "Тиск системи кругових та еліптичних штампів на пружний півпростір і шар" Машинознавство. 2000. №2.- С.25-27.
 • Дубецький С.А., Желізняк Й.Р., "Тиск квадратного в плані штампа на пружний півпростір".
 • В.В. Панасюк, О.Є. Андрейків, С.А. Дубецький. Змішана задача теорії пружності для півпростору з кількома кусково-гладкими лініями поділу крайових умов. -Доп. АН УРСР. Серія А, № 10, 1980, с. 40-43.
 • П.П. Костробій, Клюйник І.Ф., Дубецький С.А., Наближене обчислення визначених інтегралів. Інструкція до лабораторної роботи. 1986 р. 12 с.
 • Дубецький С.А., Когут М.С., Максимович Я.В. Дослідження руйнування крихких тіл внаслідок їх контактної взаємодії з жорсткими штампами. Проблемы прочности. 2001. №2. - С.45-51.
 • Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський, О.А. Микитюк, В.М. Колісник, "Поперечні коливання пологої оболонки постійної кривини з жорстким включенням", Вісник ДУ "ЛП" Прикладна математика, № 337, т.2, 1998.
 • Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський, О.А. Микитюк, "Граничні інтегральні рівняння для одного класу параболічних рівнянь", Вісник ДУ "ЛП" Прикладна математика, № 346, 1998.
 • М.А. Сухорольський, О.А. Микитюк, "Математичні моделі локальних збурень", Вісник НУ "ЛП" Прикладна математика, № 411, 2000.
 • Л.Швець, "Дослідження безмежних алгебраїчних систем задачі дифракції плоских хвиль на обшитих свердловинах, заповнених рідиною". Вісник ДУ "Львівська політехніка" - "Прикладна математика", № 407, 2000 р.
 • Л.Швець, Дифракция волн на заполненных жидкостью цилиндрических оболочках, впаянных в пространство. Сб. "Волны и дифракция", VIII Всесоюзный симпозиум по дифракции и распространении волн. М: 1981, т. 2.
 • Л.Швець, Распространение волн вблизи криволинейных границ вязких кусочно-однородных сред. Доклады АН УССР. Сер. А. 1983 г., № 9.
 • Л.Швець, О затухании нормальных волн в полости с жидкостью при наличии упругой оболочки. Сб. "Матем. методы и физ.-мех. поля". Изд-во "Наукова думка", 1987, № 25.
 • Л.Швець, Напружено-деформований стан в анізотропному порожнистому циліндрі. Вісник ДУ "Львівська політехніка" - "Диф.рівняння та їх застосування". 1987, № 25.
 • Л.Швець, Задача в'язкопружності для простору з порожниною, яка заповнена в'язкою рідиною. Вісник ДУ "Львівська політехніка" - "Прикладна математика", № 299, 1996 р.
 • Л.Швець, О. Яцків, До побудови розв'язку крайової задачі дифузії із некласичними граничними умовами. Вісник ДУ "Львівська Політехніка" - "Прикладна математика", № 346, 1998 р.
 • Сухорольський М.А., Зашкільняк І., Костенко І. Концентрація напружень при згині модифіковано. пластини Тимошенка. // В кн. : Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. 1999. Т.1. с. 252-265
 • Зашкильняк И.М., Костенко И.С., Сухорольский М.А. Исследование изгибных колебаний прямоугольной ортотропной пластины с отверстием методом граничных элементом. Теоретическая и прикладная механика. -2001.-№34.-с.152-158.
 • Томецька С. І., Решение плоской задачи статической термоупругости для анизотропного тела с полостью при ковективном теплообмене с окружающей средой. - Изв. АН СССР, Механика твердого тела, 1979, № 6, с. 1356-144.
 • !СД! Повідайло В.О., Гаврильченко О.В., Коломієць В.О., Ланець О.С. Забезпечення віброізоляції у вібромашині об"ємної обробки з електромагнітним віброзбудженням. Вісник НУ ЛП "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні., 2001 р., №422, ст.71-80.
 • !СД! Гаврильченко О.В., Коломієць В.О., Боровець В.М. "Аналіз динаміки вібраційних машин об"ємної обробки деталей", Вісник НУЛП "Оптимізація виробничних процесів і технологічного контролю у машинобудуванні і приладобудуванні". 2000 р., "412, ст.54-59.
 • !СД! Б.Воробець, Р.Воробець, До визначення коефіцієнта податливості в задачах стійкості циліндричної оболонки з пружним наповнювачем,
  "V Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків" y Львові. 16-18 травня 2001 р., 1 с.
 • !СД! Мусій Р.С., Швець Л., Гіссовська Н., Дудник О., Стасюк Г. Розрахунок температурного поля циліндричної панелі при індукційному нагріві квазіусталеним електромагнітним полем. // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур. Львів 2000. Т.1 с. 367-370.
 • !СД! Мусій Р.С., Шиндер В.К., Стасюк Г.Б. Дослідження розподілу термомеханічних напружень в циліндричних панелях при їх індукційному нагріванні // Міжнародна конференція "Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля", Львів-Кошеця-Жешув, 12-15 вересня 2001 р., 1 с.
 • !СД! Ю.К. Рудавский, А.Ф.Барвинский, И.В.Мандзинец, Асимптотические разложения в исследованиях колебаний механических систем,
  ХХ1Х Симпозиум по моделированию в механике.
  Гливице, Польша, 1990, 6 ст.

Підготовка науково-педагогічних кадрів: ?........................
Теорія невпорядкованих конденсованих систем

Тематика досліджень:

 • теоретична розробка моделей магнітних рідин та їх сумішей, дослідження статичних і динамічних властивостей на основі існуючих експериментальних даних і теоретичних розробок;
 • магнітні рідини - поширення збуджень, кореляції, динамічні властивості;
 • електронні та магнітні властивості спін-електронної моделі аморфних сплавів;
 • спінові моделі магнітних систем;
 • зарядові та магнітні стани водневих атомів , хемосорбованих на кристалічних і аморфних поверхнях;
 • розробка математичних моделей для дослідження квазідвовимірних електронних систем в напівпровідникових і твердотідбних структурах. (?)
 • теорія вузькозонних напівпровідників;
 • теорія твердих розчинів Ge, Si;
 • теорія росту кристалів;
 • теорія провідності електронів в твердих плівках;
 • розробка електронних дaтчиків температури, швидкості потоків.
 • дослідження електронних властивостей надграток і структур з квантовими ямами на основі напівпровідників з вузькою забороненою зоною.
 • !!! нема ще тематик від Рудавського та Понеділка

Історичний опис видатних наукових досягнень:.......................................................................
Пропонуємо до впровадження
(рекламні проспекти кращих розробок):............................
Міжнародна співпраця (міжнародні проекти та закордонні установи):................................
Науковці підрозділу
:

Бацевич Олександр Флорійович, аспiрант, на кВМ з 1997 р.

Тематика досліджень:
   - гідродинамічні колективні моди і часовозалежні кореляційні функції багатокомпонентної феромагнітної суміші;
   - статистична гідродинаміка бінарної суміші магнітних і немагнітних атомів.

Дубик Сергій Орестович, на кафедрі протягом 1997-2001

Наукові пошуки в області магнітних рідин - поширення збуджень, кореляції, динамічні властивості...

Дорош Людмила Анатоліївна,аспірантка, на кафедрі з 1998 року. Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (Спеціальність - фізика, кафедра теоретичної фізики).

Тематика досліджень:
   - довгохвильові спінові збудження кристалічної s-d моделі;
   - спектр і густина електронних станів невпорядкованої s-d моделі.

Ватаманюк Остап Зеновійович, к.ф.-м.н., на кафедрі ВМ з 1989 р.

Сфера зацікавлень:
   - спінові моделі магнітних систем;
   - теорія економіки перехідного періоду, макроекономічний аналіз заощаджень у перехідній економіці.

Петрів Юрій Іванович, на кафедрі протягом 1997-2001

Основні наукові результати:
   1.
Проведено аналiз iснуючих моделей квантовомеханiчного явища хемосорбцiї атомiв на поверхнi кристалiчних i аморфних металiв та напiвпровiдникiв.
   2.
Побудована узагальнена мiкроскопiчна модель хемосорбцiї водневоподiбних атомiв на поверхнi кристалiчних та аморфних систем.
   3.
Розрахованi матричнi елементи iнтегралу перескоку електронiв, побудованого на хвильових функцiях рiзних поверхневих атомiв та на хвильових функцiях адатома та поверхневого атома.
   4.
Розрахованi матричнi елементи iнтегралу перекриття, побудованого на хвильових функцiях рiзних поверхневих атомiв та на хвильових функцiях адатома та поверхневого атома.

Понеділок Григорій Володимирович, доцент
........................................................................................................................
Рудавський Юрій Кирилович, д.ф.-м.н. академiк, ректор. Протягом 1975-1995 рр. Ю.К.Рудавський займав посади молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника Львівського відділення інституту теоретичної фізики АН УРСР (1975-1986), професора, завідувача кафедри вищої математики Львівського політехнічного інституту (1986-1991), ректора Державного університету "Львівська політехніка" (1991 - по даний час). У 19 __ р. обраний дійсним членом Інженерної академії України.

Oсновний науковий доробок, професора Ю.К. Рудавського є наступним:
   - Розроблено представлення колективних змінних для дослідження фізичних характеристик спінових систем, які описуються моделлю Ізінга.
   - Побудовано теоретичні основи і розроблено аналітичні методи розрахунку магнітних - властивостей конденсованих середовищ на основі представлення вільної енергії спінових систем у вигляді континуального інтеагралу.
   - Розроблена статистична теорія регулярних та структурно невпорядкованих систем в методі функціонального інтегрування.
   - Розроблено ефективні аналітичні алгоритми розрахунку термодинамічних функцій широкого класу модельних систем (анізотропна модель Гейзенберга, модель Ізінга, X-Y-модель та інші).
   - Виконані розрахунки термодинамічних, кореляційних магнітних та структурних функцій рідких магнетиків з комплексним врахуванням міжчастинкової та спін-спінової взаємодії.
   - Побудовані магнітні та рідинні рівняння стану, на основі яких визначено критичні температури магнітних фазових переходів та переходів типу "рідина-пар" в невпорядкованих спінових системах.
   - Розроблено спеціальне перетворення та побудовано диференціальне pмвняння ренормгрупи і рівняння для рухомих точок. Проведено дослідження N-компонентної моделі Стенлі в представленні колективних змінних та на основі wметоду ренормгрупи.
   - Досліджено спектр спінових та електронних збуджень в періодичних та структурно-невпорядкованих магнытних системах.
   - Побудовано рівняння для кореляційних функцій топологічно невпорядкованих систем та знайдено його розв'язки в моделі Ізінга з білінійною та біквадратною взаємодією.
   - Розроблено математичні моделі для опису дифузійних процесів у зворотньо-осмотичних мембранах; одержано явні вирази для потенціальної енергії міжчастинкових взаємодїй у поверхневому шарі та в порах мембрани. На основі методу функціонального інтегрування обчислено ефективні потенціали з врахуванням поляризаційних вкладів, обумовлених наявністю поверхонь розділу.
   - Знайдено фундаментальний розв'язок рівняння Ліувілля для нерівноважної функції розподілу при наявності зовнішнього тиску, що перевищує різницю осмотичних тисків обабіч мембрани.
   - Розроблена математична модель для опису електронного енергетичного спектру в композиційних матеріалах типу структур з кваантовими ямами. Отримано дисперсійне рівняння для визначення спектру квазідвовимірних електронів в квантовій ямі, для яккого одержано часткові розв'язки.
   - Досліджено ефекти кулонівської взаємодії та фазовий перехід металл-діелектрик в двовимірних та квазідвовимірних системах електролїтів.
   - Розроблено метод граничних елементів з використанням рядів за системами тригонометричних функцій для побудови математичних моделей деформування пружних тіл та тонкостінних елементів конструкцій.
   - Розроблені математичні моделі для розрахунку термопружного стану електропровідних кусково-однорідних тіл, шо знаходяться під дією зовнішніх нестаціонарних теплових та електромагнітних полів.

Петров Петро Петрович, к.ф.-м.н., провідний науковий свівробітник
     Родом з Мукачево (р.н. 1946). Закінчив Львіський державний університет ім. Ів. Франка (1969). На кафедрі з 1974 року. У 1981 році в Чернівцях захистив кандидатську дисертацію на тему "Примесные состояния и теория эллектронных переносов в узкощелевых полупроводниках" (керівник - Р.В.Луцев).
     Здобув 7 авторських свідоцтв та опубліковано близько 130 праць.

Основні напрямки досліджень:
   
- теорія вузькозонних напівпровідників;
   - теорія твердих розчинів Ge, Si;
   - теорія росту кристалів;
   - теорія провідності електронів в твердих плівках;
   - розробка електронних дaтчиків температури, швидкості потоків.

Степко Тамара Олексіївна, науковий свіробітник НДЛ-34.
     З 1966 р. працювала інженером технологом Томілінському заводі "Електронні прилади", в 1968-70 роках на Львівському заводі "Полярон". З 1970 року - в національному держуніверситеті "Львівська політехніка". На кафедрі ВМ з 1993 року.    

Наукова тематика:
   -
1970-1992 - дослідження електрофізичних властивостей легованих ниткоподібних кристалів твердих розчинів Si1-xGex та товстоплівкових резистивних елементів і створення на їх основі малоінерційних малогабаритних термочутливих елементів, термоанемометрів та датчиків тиску;
   - 1993-2001 рр. - дослідження електронних властивостей надграток і структур з квантовими ямами на основі напівпровідників з вузькою забороненою зоною з застосуванням методів математичного моделювання.
 Друкованих робіт: 28, статті. Авторські свідоцтва: 6.

Христосенко Людмила Юхимівна, науковий співробітник НДЛ-34 НУ "ЛП". З 1969 р. працювала в НДЛ-30, ПНІЛ-2, НДЛ-34 Львіського політехнічного інституту. З 1993 року на кафедрі ВМ.

Наукові напрямки:
   - дослідження фізичних властивостей ниткоподібних кристалів твердого розчину Ge1-xSix;
   - дослідження фізичних властивостей товстоплівкових резистивних елементів;
   - розробка та створення на їх основі малоінерційних термометрів опору, термоанемометрів та датчиків тиску;
   - дослідження електронних властивостей надграток і структур з квантовими ямами на основі напівпровідників з вузькою забороненою зоною.

 Друкованих робіт: 27 статтей, авторські свідоцтва - 7.

!СД! Цімбота (Клапчук) Мирослава Іванівна, аспірантка.

Науковий напрямок: !СД!
   - стани електроенергетичних домішок в структурно невпорядкованих системах.

Публікації:

 • !!! нема ще основних публікацій Рудавськьго та Понеділка
 • O.F.Batsevych, I.M.Mryglod, Yu.K.Rudavskii, M.V.Tokarchuk, Hydrodynamic Excitation Spectrum and Time Correlation Functions for the Multicomponent Mixtures of Magnetic and Nonmagnetic Particles, Physica A
 • Мpиглод I.М., Pудавський Ю.К., Токаpчук М.В., Бацевич О.Ф., Статистична гідродинаміка суміші магнітних та немагнітних частинок: Слабо нерівноважні процеси, УФЖ, 1999, т.44, №9, с. 1174-1180.
 • Mryglod I.M., Rudavskii Yu.K., Tokarchuk M.V., Batsevych O.F., On the statistical hydrodynamics for a binary mixture of magnetic and nonmagnetic atoms, Physica A, 1999
 • Мpиглод I.М., Pудавський Ю.К., Токаpчук М.В., Бацевич О.Ф., Статистична гідродинаміка суміші магнітних та немагнітних частинок, Український фізичний журнал, 1999, т.44, №8, с.1030-1040.
 • Бацевич О.Ф., Мpиглод I.М., Pудавський Ю.К., Токаpчук М.В., Спектр гiдродинамiчних збуджень та часові кореляційні функції суміші магнітних i немагнітних частинок, УФЖ, 1999.
 • Mryglod I., Folk R., Rudavskii Yu., Dubyk S., Dynamic structure factors of a Heisenberg model ferofluid, Cond. Matt. Phys. 1998. V. 2, No 2(18), p. 221-226.
 • I.Mryglod, R.Folk, S.Dubyk, Yu.Rudavskii, Hydrodynamic time correlation functions of a Heisenberg model ferrofluid, Physica A, 2000, V. 277, No 3-4, p.389-404.
 • І.М.Мриглод, С.О.Дубик, Ю.К.Рудавський, Механізм формування збуджень типу "спінова хвиля" у магнетних рідинах, Журнал Фізичних Досліджень, н.3, 2000.
 • Yu.K.Rudavskii, G.V.Ponedilok, L.A.Dorosh, Electron density of states and spectrum of disordered s-d model, Condensed Matter Physics, 2001, vol. 4, No. 1(25), p. 141-148.
 • Yu.K.Rudavskii, G.V.Ponedilok, L.A.Dorosh, Long-wave spin excitations in crystalline s-d models.// Condensed Matter Physics, 1998, vol. 1(13) , №14, p.145-150.
 • Yu.K.Rudavskii, G.V.Ponedilok, L.A.Dorosh, Electron states density and spectrum of disordered s-d model, // Condensed Matter Physics, 2000.
 • Ю.К. Рудавський, Г.В. Понедiлок, Л.А. Дорош, Магнітні стани та спектр магнонних збуджень s-d моделі, // Фізичний збірник НТШ, 2000.
 • Rudavsky Yu.K., Vatamaniuk O.Z., Savenko V.P. Investigation of the spin-one Ising model with biquadratic exchange interaction within functional integration method // Cond.Matt.Phys..- 1995.- 5.- P.143-160.
 • Vatamaniuk O., Rudavskii Yu. Spin-one Ising model with biquadratic exchange interaction within functional integration method. Random phase approximation // Phys.Stat.Sol.(b).-1996.-197.-№1.- P.199-210.
 • Rudavskii Yu., Vatamaniuk O., Savenko V. Disordered spin-one Ising model with biquadratic exchange interaction within functional integration method // Phys.Stat.Sol.(b).-1996.-197.-№2.- P. 479-486.
 • Rudavsky Y., Ponedilok G., Petriv. Y., Functional Integrals in the Cemisorption theory, Surface Science, November, 2001, p.11.
 • Yu.Rudavskii, G.Ponedilok, Yu.Petriv, Some aspects of tight-binding approach in chemisorption theory, Condensed Matter Physics, 2001, vol. 4, No. 1(25), p. 133-140.
 • +Yu. Rudavskii, G. Ponedilok, Yu. Petriv, Diagonal and off-diagonal types of disorder in condensed matter theory, Condensed Matter Physics, 2000.
 • Рудавський Ю.К., Понедiлок Г.В., Петрiв Ю.I., Функцiональне iнтегрування в теорiї хемосорбцiї, Фiзичиний збiрник НТШ, 2000.
 • П.П. Костробій, V.Dugaev, P.Petrov, Electron transport properties in a quantum well. In: Int.workshop on stat. phys. and cond. mater theory. Lviv, Ukraine, 11-14 Sept.,1995, Abstract, P. 80. 1 с.,
 • Venhryn, P.Kostrobii, P.Petrov The electron transport phenomenain quantum wells on the basse of narrow-qap semiconductors at temperature qradient 6th International Conference on Intermolecular in Matter, Gdansk(Poland),10-13 September 2001, 1 p.
 • П.П. Костробій, П.Петров, Ю.Рудавський, Фазовий перехiд метал-дiелектрик в невпорядкованих двовимiрних електронних системах. В кн.: Всеукраїнська наукова конференцiя "Розробка та застосування математичних методiв в науково-технiчних дослiдженнях" присв'ячена 70-річчю від дня народження проф. П.С. Казімірського, 5-7 жовтня 1995, Львiв, Тези доповiдей, ч.2, С. 82. 1 с.
 • П.П. Костробій, Дугаев В.К., Петров П.П., Рудавский Ю.К. Динамическая проводимость электронов в полупроводниковой квантовой яме. In: "16th Pe kar Internation. Conf. on Theory of Semiconductors", Odessa, 1994, Abstract, P. 44. 1 с.
 • V.K.Dugaev, P.P.Petrov. "Energy spectrum of carriers desCTibing by Dirac model in quantum ^eCi^Fiz. Tech. Poluprew., vol.23, pp.488-492.1989.
 • V.K.Dugaev, P.P.Petrov. "Spinodal decomposition m semiconductor alleys/ Phys. staf. soi(b), wl.l53.pp. 115-122.1989.
 • V.K.Dugaev. P.P.Pctrov. "Levels introducing by short-range potential of impurities and defects m quantum wells based on IV-VI semiconductors.'' Fiz. Tech Poluprov., vol.23, pp. 2238-^240.1989.
 • V.K.Dugaev, L.S.Koroteva, P.P.Petrov. LO.Poljakov. "Statistic of charged impurities and defects in CdTe under complexes formations." Izv. AN USSR, Neorgan. Mater." vol.25, pp. 1560-1562,1989.
 • V.K.Dugaev, P.P.Pctrov. "Undirect interaction of screened dipoles m narrow-gap IV-VI aemioonductora." FJ(Z Tverd Tela, vol31,pp.229-232,1989.
 • V.K.Dugaev, P.P.Pctrov. K.D.Tovstjuk. "Unstables coursed by phoooQ interactions m system of impurities with interactions." UlcrainskH Fiz. ZA ,vol. 35, pp. 1381-1385,1990.
 • V.K.Dugaev, V.LLitvmov. P.P.Petrov, O.A.Mirono'v, MOszwaldowskii ''Energy spectrum m quantum dots of IV-VI narrow-gap semiconductors." Semicond Sci. Technoi, vol.8, pp.S252-S254,1993.
 • !СД! Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Микитюк О.А., Клапчук М.І.
  Стани електроенергетичних домішок в структурно невпорядкованих системах,
  Препринт ІФКС НАН України, ІСМР-01-34Vб 2001 р, 26 стор.

Підготовка науково-педагогічних кадрів: ?........................
Невідомий науковий напрямок ?????: (можливо не займаються наукою)

Гошко Любомир Васильович
........................................................................................................................

Луцев Євген Михайлович к.ф.-м.н.
........................................................................................................................
Слюсарчук Ольга Зіновіївна к.ф.-м.н.
........................................................................................................................

Брикса Мирослава Степанівна
........................................................................................................................
Желiзняк Йосип Романович
........................................................................................................................

Кровiцький Іван Іванович
........................................................................................................................
Сорокатий Микола Іванович
........................................................................................................................
 
···· Бібліографія
Наукові публікації за 2003 рік:

 1. ???

...можливо ще щось...

Наукові видання за минулі роки:
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998.

записки.
станом на 22 травня 2003 року