Уханська Дарія Василівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

     Працюю в НУ "Львівська політехніка" з 1.09.1960 р.

     З 1.09.1965 - 30.06.1968 - аспірант кафедри вищої математики. Напрям - алгебра і теорія чисел.

     В 1968 (19.06) захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня канд. фіз.-мат. наук.
Тема дисертації: "Деякі питання розкладності поліноміальної матриці на множники".

     По цій тематиці отримані такі результати:

     По цій тематиці є такі публікації:

 1. Розклад поліноміальної матриці другого порядку на множники. Вісник ЛПІ №18, Львів, 1967.
 2. Розклад поліноміальної матриці на множники. Вісник ЛПІ №18, Львів, 1967 (співавтор - Казімірський П.С.).
 3. Деякі питання розкладу поліноміальної матриці на множники. Вісник ЛПІ № 31, Львів, 1969.
 4. Деякі достатні умови розкладу поліноміальної матриці на множники. Вісник ЛПІ № 31, Львів 1969 (співавтор - Казімірський П.С.).
 5. Некоторые вопросы разложимости полиномиальной матрицы. Автореферат. Кишиневкий Гоуниверситет, 1968.
 6. Критерій розв'язку рівняння вигляду X2-A=0. Вісник ЛПІ № 44, 1970.
 7. Критерій існування кореня m-го степеня з довільної матриці. ДАН УРСР, серія A, № 8, 1971 (співавтор - Казімірський П.С.).


     З 1972 р. почала займатися питаннями теорії гіллястих ланцюгових дробів і їх застосуванням до розкладу поліноміальних матриць на множники. Результати опубліковані в таких статтях:

 1. Узагальнений алгоритм Ейлера і його зв'язок з гіллястими ланцюговими дробами. Вісник ЛПІ, № 89, 1974.
 2. N-вимірні дужки Ейлера. Вісник ЛПІ № 106, 1975.
 3. Одна достатня умова розкладу матричного многочлена на лінійні множники. Вісник ЛПІ, № 119, 1977.
 4. Класи матриць і ланцюгові дроби. Вісник ЛПІ, № 119, 1977.
 5. Алгоритм дополнения однострочной матрицы к обратимой над кольцом C[x]. Вестник ЛПИ, № 141, 1980.
 6. Алгоритм ветвящихся цепных дробей выделения линейного множителя матричного многочлена. Вестник ЛПИ, № 169, 1982.
 7. Об одном представлении полиномиальных матриц в виде матричной цепной дроби. Вестник ЛПИ, № 182, 1984.
 8. Двумерные матричные скобки Эйлера. Вестник ЛПИ, № 192, 1985.
 9. Расширение класса асоциативных колец, в которых имеет место теорема об элементарных делителях. XIX Всесоюзная алгебраическая конференция, Львов, 1977.
 10. Умова зведення пари матриць до трикутного вигляду. Вісник ЛПІ, № 242, 1990.

     
     З 1.09.1970 р. читаю курси на ЕМФ.

     Для того щоб пов'язати матеріал математичних курсів з ти математичним апаратом, який необхідний студентам для розв'язування інженерних задач, почали займатись питаннями розробки автоматизованих систем електроприводів. Результати досліджень опубліковані в таких статтях:

 1. Улучшение качества переходного процеса динамических систем методом упреждения управляющего сигнала (спів. автор Денис Б.Д.), Вестник ЛПИ, № 151, 1981.
 2. Математическая модель пластического изгиба стержня (спів. автор Денис Б.Д.), Вестник ЛПИ, № 172, 1983.
 3. Оптимальное управление длительностью рейса при бурении нефтяных скважин (спів. автор Денис Б.Д.), Вестник ЛПИ, № 204, 1986
 4. Принцыпы создания вероятностных моделей управления электрическим режимом ДСП (спів. автор Лозинський О.Ю.), Вестник ЛПИ, № 234, 1989.
 5. Створення моделей зміни станів процесу піноутворення в потужних сталеплавильних печах (спів. автор Лозинський О.Ю.), Вісник ЛПІ, № 263, 1992.
 6. До питання мінімізації дисперсії вихідної координати електроприводу підданої дії аипадкових збурень, (спів. автор Лозинський О.Ю.), Збірник "Автоматизація виробничих процесів в машинобудуванні та приладобудуванні", Вища школа, випуск 32, 1994.
 7. Апроксимація експериментальних розподілів інформативних координат електричного режиму дугової сталеплавильної печі (спів. автор Лозинський О.Ю.), Вісник ДУ "ЛП", № 288, 1995.
 8. Определение вероятностных характеристик координат электрического режима ДСП (спів. автор Лозинський О.Ю.), доклад на семинаре Всеросийского национального комитета по электротермии, Вологда, 1992.
 9. Моделювання випадкових процесів в електромеханічних системах процесами без післядії (спів. автор Лозинський О.Ю.). Матеріали ІІ-ої міжнародної науково-технічної конференції "Математичне моделювання в електротехніці та електроенергетиці", Львів, 1997.
 10. Про формування потоків керуюючих впливів в електромеханічних системах, які піддані діям випадкових збурень (спів. автор Лозинський О.Ю.). Доповідь на І-ій міжнародній конференції "Проблеми економії енергії", Львів, 1998.
 11. Керування системою "Перетворювач частоти - асинхронний двигун" за визначеним значенням ковзання (спів. автор Мазепа С.С.). Вісник ДУ "ЛП", № 373, 1999.
 12. Стабалазація потужності дуг в електродугових печах за допомогою гіперболічного закону керування струмом дуги (спів. автор Лозинський О.Ю.). Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды Кременчугского Госуниверситета. Выпуск 1/2001 (10).


     Також була керівником 35 студентських доповідей, деякі з яких були відзначені грамотами та дипломами І-го та ІІ-го ступеня на республіканських конкурсах.

Науково-методична робота

     Є автором 26 методичних розробок та двох підручників:

 1. П.П. Костробій, Луник Ф.П., Уханська Д.В.
  Практичний гармонічний аналіз. Методичні вказівки і завдання до лабораторної роботи.1987 р. 12 с.
 2. П.П. Костробій, Ю.К.Рудавський, Ф.П.Луник, Д.В.Уханська,
  Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. 1989 р. 56 с.
 3. П.П. Костробій, Ю.К.Рудавський, В.М.Колісник, Д.В.Уханська, О.М.Дудник
  Статистичний метод опису: вибірковий метод. Методичні вказівки та завдання до лабораторної роботи. 1989 р. 16 с.
 4. П.П. Костробій, Ю.К.Рудавський, Д.В.Уханська, С.А.Бойцун, О.М.Дудник, М.І.Сорокатий,
  Інтегральне числення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів. 1990 р. 64 с.
 5. П.П. Костробій, Д.В.Уханська, В.М.Гук, О.М.Дудник,
  Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для типових розрахунків. 1990 р. 24 с.
 6. П.П. Костробій, Д.В.Уханська, О.М.Дудник, М.І.Сорокатий,
  Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання до розрахунково-графічної роботи. 1995 р., 37 с.
 7. П.П. Костробій, Д.В.Уханська, О.М.Дудник, М.І.Сорокатий,
  Диференціальні рівняння. Завдання до розрахунково-графічної роботи. 1996 р. 42 с.
 8. П.П. Костробій, Ю.К.Рудавський, Д.В.Уханська, О.М.Дудник, М.І.Сорокатий, Х.Т.Дрогомирецька, М.І.Копич,
  Диференціальні рівняння. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. 1997 р. 88 с.
 9. П.П. Костробій, Ю.К.Рудавський, Д.В.Уханська, В.М.Гук,
  Операційне числення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи. 1997 р. 45 с.
 10. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний посібник для студентів базових напрямків інженерно-технічних спеціальностей. Львів, 1999, с. 262.
 11. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії (за редакцією Ю.К.Рудавського). Львів, 1999, с. 257.

     Виступила з доповіддю на науково-методичній конференції "Математика. Актуальні прблеми навчання, викладання і застосування у наковій та інженерній творчості", Львів, 2000. Тема доповіді: Математична підготовка магістрів зі спеціальності 8.09903 "Електромеханічні системи автоматизації та електроприводу" (спів. автор Лозинський О.Ю.).

станом на кінець 2001 року
записки