in English

Мусiй Роман Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор

Напрям: механіка звя'заних полів

Наукова тематика
:

Математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл при дії зовнішніх неусталених електромагнітних полів, зокрема імпульсних магнітних полів і амплітудно-модульованих радіочастотного діапазону.

Основні результати:

  1. Отримані ключові рівняння динамічної термопружності і незв'язаної задачі електромагнітотермопружності в напруженнях для тіл з плоскопаралельними границями і циліндричних тіл.
  2. Побудовані математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл при впливові зовнішніх електромагнітних діях:
    1. дія електромагнітних імпульсів і магнітних ударів;
    2. дія радіоімпульсів;
    3. дія амплітудно-модульованих електромагнітних коливань радіочастотного діапазону;
    4. перехідні режиму індукційного нагріву.

Результати наукових досліджень:

1. Побудовані математичні моделі термомеханіки неферомагнітних електропровідних тіл при дії зовнішніх нестаціонарних електромагнітних полів, зокрема при:

а) індукційному нагріві гармонійним усталеним і квазіусталеним електромагнітним полем, а також неусталеним з врахуванням перехідних режимів індукційного нагріву.
б) магнітних ударах і скінченою швидкістю наростання магнітного поля до заданої величини на поверхні тіла;
в) дії амплітудно-модульованих радіоімпульсів на поверхні;
г) дії аперіодичних електромагнітних імпульсів з вріхуванням адіабітичності процесу деформування тіла імпульсним електромагнітним полем.

2. Одержані системи вихідних рівнянь динамічної задачі термопружності і електромагнітотермопружності в напруженнях. Сформульовані крайові задачі для визначення динамічної термомеханічної поведінки електропровідних тіл при вищевказаних нестаціонарних електромагнітних діях.

3. Розроблена методика розв'язування задач термопружності в напруженнях і електромагнітотермопружності для:

а) однорідних і шаруватих тіл з плоскими границями - просторові і плоскі задачі;
б) циліндричних тіл - плоскі, осесиметричні та просторові задачі.

4. Дослідження закономірності зміни в часі і по координатах джоулевих тепловиділень, електромагнітних пондемоторних сил, температури і компонент тензора напружень при індукційному нагріві квазіусталеним і неусталеним електромагнітним полем, при магнітних ударах і дії аперіодичних електромагнітних імпульсів, при дії амплітудно-модульованих радіоімпульсів. Досліджено також термомеханічну поведінку тіл на резонансних частотах дії електромагнітного поля.

Публікації:

записки