Порядок проходження документів для захисту дисертації у спеціалізованих вчених радах університету

Зміст

# І. Подання документів на попередній розгляд.
# ІІ. Призначення експертної комісії.
# ІІІ. Прийом до захисту, призначення офіційних опонентів та провідної організації.
# IV. Тиражування автореферату.
# V. Документи до захисту.
#
VI. Оформлення документів після захисту (на протязі місяця).
# VII. Документи, що зберігаються в раді (відділі аспірантури Державного університету "Львівська політехніка").

Перелік додатків:

# 1. Заява пошукувача
# 2. Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету.
# 3. Гарантійний лист
# 4. Протокол про призначення експертної комісії
# 5. Висновок експертної комісії
# 6. Протокол прийому до захисту
# 7. Вимоги до оформлення дисертаційних робіт та авторефератів дисертацій
# 8. Обкладинка автореферату, призначеного для тиражування
# 9. Лист на друкування автореферату
   # . Лист у Комітет у справах преси та інформації
# 10. Лист у бібліотеку Державного університету "Львівська політехніка"
   # 10а. Зразок оголошення в“Бюлетені ВАК України”
# 11. Список розсилки авторефератів
# 12. Норми оплати офіційним опонентам і довідки про оплату
# 13. Накази на оплату
# 14. Лист і пам'ятка офіційному опоненту
# 15. Лист провідній установі і вимоги до відзиву.
# 16. Оголошення
# 17. Повідомлення члену ради
# 18. Реєстраційна картка присутності
# 19. Бюлетень голосування
# 20. Напис на конверті з бюлетенями
# 21. Протокол лічильної комісії
# 22. Вимоги до змісту і структури висновку ради про дисертацію
# 23. Порядок роботи ради
# 24. Лист в УкрІНТЕІ
# 25. Лист у ВАК України
# 26. Відомості про офіційних опонентів
# 27. Облікова картка здобувача
# 28. Реєстраційно-облікова картка
# 29. Протокол засідання ради (стенографічний)
# 30. Протокол засідання ради (робочий)
# 31. Опис документів, які відпправляються у ВАК України
# 32. Опис документів, які залишаються в раді
# 33. Етикетка на папку з атестаційною справою
# 34. Правила оформлення ОКД
# 35. Зразок ОКД
# 36. Інструкція про порядок підготовки та подання електронних варіантів матеріалів атестаційних справ


І. Подання документів на попередній розгляд.

Особи, які навчаються в аспірантурі (докторантурі) Державного університету "Львівська політехніка" і у встановлений термін представляють дисертацію до захисту, а також співробітники інституту представляють у спеціалізовану вчену раду (у подальшому - раду) наступні документи:

  1. Заява аспіранта (здобувача) на ім'я проректора з наукової роботи з проханням про прийом роботи до захисту (в заяві необхідно зазначити, де виконана робота та чи вперше вона подається до захисту) - 1 прим.

  2. Особовий листок обліку кадрів, завірений відділом кадрів за основним місцем роботи- 2 прим.

  3. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання- 2 прим.

  4. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук, а також для здобувачів наукового ступеня доктора наук, якщо дисертація виконана за спеціальністю, яка не збігається з профілем вищої освіти здобувача) -2 прим.

  5. Для здобувачів наукового ступеня доктора наук - автореферат захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

  6. Висновок кафедри, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, характеристики творчого шляху здобувача, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами -2 прим . Термін чинності висновку -1 рік.

  7. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) - 2 прим.

   Примітка:У випадку подання копій повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань.

  8. Машинописний рукопис дисертації (з підписами автора на титульному аркуші).

   Примітки:

   1. Кількість примірників дисертації визначається необхідністю подати по одному примірнику в бібліотеку університету, опонентам, провідній організації, для відправлення у ВАК України. Всі примірники дисертації мають бути ідентичними. При застосуванні копіювальної техніки ідентичність примірників засвідчується спеціалізованою вченою радою.

   2. Для відправлення у ВАК України призначається тільки перший примірник дисертації. В додатки до першого примірника дисертації включаються оригінали актів про впровадження або копії, засвідчені печаткою.

   3. 2-ий примірник дисертації подається у незброшурованому вигляді для передачі на мікрофільмування в УкрІНТЕІ.

  9. 2 примірники машинописного рукопису автореферату (з підписами автора на обкладинці).

  10. Експертний висновок на автореферат на право відкритого опублікування - 2 прим.

  11. Засвідчений печаткою відгук наукового керівника (наукового консультанта) - 1 прим.

  12. Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті 3,5 дюйма у вигляді файлу формату Word for Windows (версії 6,0 або 7.0) - 2 прим. на 2-ох дискетах.

  13. 4 поштових картки: 2 - з адресою здобувача, 2 - з адресою ради (на звороті всіх карток у верхньому куті вказати П.І.Б. здобувача, галузь наук та науковий ступінь, на який він претендує).

Особи, які працюють в інших організаціях та установах, до вказаного вище переліку документів (за винятком п.6) додають:

  1. Клопотання від імені організації, де працює здобувач.

  2. Висновок установи, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, характеристики творчого шляху здобувача, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами - 2 прим. Термін чинності висновку -1 рік.

  3. Гарантійний лист від своєї організації, в якому гарантується покриття фінансових витрат, пов'язаних із захистом (за підписом гол. бухгалтера та керівника установи і засвідчений гербовою печаткою).

Здобувач, який представляє дисертацію до захисту в раду в Державному університеті "Львівська політехніка", подає перелічені вище документи вченому секретарю ради, який перевіряє правильність їх оформлення і узгоджує питання, пов'язані з їх змістом, з головою ради.

Якщо у вченого секретаря і голови ради немає зауважень до представлених документів, це підтверджується їх візами на заяві здобувача

("Дисертація і документи оформлені у відповідності з "Положенням ВАКу України". Підписи і дати ).

Після цього представлені документи реєструються у відділі аспірантури Державного університету "Львівська політехніка", візуються зав.відділом аспірантури і представляються на візу проректору з наукової роботи.

Після отримання візи проректора (або його заступника)

"Голові спеціалізованої вченої ради ________,
проф.______ - для попередньої експертизи.
Підпис. Дата."

- документи передаються вченому секретарю (або голові) ради.


ІІ. Призначення експертної комісії.

На черговому засіданні ради із членів ради - фахівців за науковим напрямком представленої дисертації формується експертна комісія в кількості 3-ох осіб, якій доручається попередній розгляд дисертаційної роботи. Призначення комісії відмічається в протоколі засідання ради.

Експертна комісія за результатами попереднього розгляду дисертаційної роботи в тритижневий термін представляє висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її профілеві ради та про повноту опублікованих матеріалів (для докторських дисертацій обов’язковою є наявність не менше 20-ти статей у фахових наукових виданнях; для кандидатських дисертацій обов’язковою є наявність не менше 3-х статей у фахових наукових виданнях, список яких затверджений ВАКом). У висновку також подаються пропозиції про призначення провідної установи (провідною установою може бути тільки наукова установа чи вищий навчальний заклад за переліком, затвердженим ВАК України; відгук провідної установи має бути підписаний доктором наук, який не входить до складу спеціалізованої вченої ради, в якій розглядається дисертація), офіційних опонентів, про введення (при необхідності) до складу ради додаткових членів та про розсилання автореферату науковим установам, спеціалізованим вченим радам та провідним фахівцям. При розгляді докторської дисертації комісія повинна визначити, якою мірою в ній використані матеріали і висновки кандидатської дисертації (матеріали кандидатської дисертації можуть використовуватись лише в оглядовій частині докторської дисертації; положення і результати, які виносилися на захист кандидатської дисертації, не можуть виноситися на захист докторської дисертації).

Комісія може залучати до підготовки проекту висновку інших наукових фахівців, визначити фахові семінари для апробації дисертації.

Витяг з протоколу засідання ради, на якому була призначена експертна комісія, і висновок комісії додаються до документів здобувача.

Якщо за висновком експертної комісії дисертація не відповідає профілю ради, остання на наступному засіданні знімає її з розгляду. Здобувачу видаються всі представлені ним документи, за винятком заяви і клопотання про прийом до захисту.

В разі позитивного висновку експертної комісії дисертаційна робота і документи здобувача представляються проректору з наукової роботи на візу, після чого - на наступне засідання ради.

Термін між датою подачі (реєстрації) заяви здобувача і датою прийому роботи до захисту не повинен перевищувати 2 місяці для кандидатських дисертацій і 3 місяці - для докторських дисертацій.


ІІІ. Прийом до захисту, призначення офіційних опонентів та провідної організації.

Прийом дисертаційної роботи до захисту проводиться на черговому засіданні ради, що відповідним чином відмічається у протоколі засідання.

На засіданні вчений секретар знайомить присутніх з документами здобувача, після чого один з членів експертної комісії виголошує висновок комісії.

Рада приймає дисертаційну роботу до захисту відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Після цього проводиться обговорення і затвердження кандидатур офіційних опонентів (інформацію про попередню згоду опонентів надає голова ради або вчений секретар), провідної організації та переліку спеціалістів, яким доцільно надіслати автореферат. Рада своїм рішенням дозволяє друкувати автореферат і доручає експертній комісії підготувати проект висновку ради про дисертацію.

В необхідних випадках рада приймає рішення про введення в склад ради додаткових членів.

Витяг з протоколу засідання ради, на якому було прийнято до захисту дисертаційну роботу, додається до документів здобувача.

Після прийому роботи до захисту здобувачам ступеня кандидата наук необхідно подати у редакцію “Наукового світу”, а здобувачам ступеня доктора наук у редакцію “Бюлетеня ВАК України” оголошення про захист дисертації на бланку Державного університету “Львівська політехніка” за підписом голови ради і з печаткою. Захист дисертації може відбутися не раніше, як через 1 місяць після опублікування оголошення у “Бюлетені ВАК України”. Оголошення подається у редакцію разом з копією платіжного доручення або квитанцією про поштовий переказ вартості публікації-30 грн. (розрахунковий рахунок редакції № 26001200002148 в Київській міській дирекції Укрсоцбанку (252005, м.Київ, вул.Димитрова,3) МФО 322012, код 24919162 ). Якщо з об’єктивних причин в призначений день засідання ради не може відбутися, рада призначає нову дату захисту, повідомивши про це ВАК і фахівців.

У випадку негативного рішення ради про прийом до захисту здобувачу дається витяг з протоколу засідання з мотивуванням відмови і повертаються всі матеріали за винятком заяви і клопотання про прийом до захисту.


IV. Тиражування автореферату

Для тиражування автореферату два машинописних примірники автореферату повинні мати обкладинку, оформлену у відповідності з додатком 6, на якій ставлять підписи вчений секретар ради, голова ради, офіційні опоненти і проректор з наукової роботи.

Машинописний варіант автореферату разом із супроводжуючим листом передається до типографії для тиражування. Автореферат друкують державною мовою України. Частина тиражу за рішенням ради може бути надрукована іншими мовами.

Для розсилання автореферату готується список розсилки (3 прим.) за підписом вченого секретаря ради, в який входить список обов'язкової розсилки, затверджений ВАКом, а також додатковий список фахівців, наукових установ і спеціалізованих рад, затверджений радою, з обовязковим включенням до списку установ, визначених ВАК в якості провідних за даною спеціальністю. Загальний список розсилки оформляється двома окремими списками: один для розсилки по Україні, другий - для розсилки до зарубіжних країн.Автореферат розсилається тільки після подання здобувачем вченому секретарю ради примірника журналу з публікацією оголошення про захист.

В надруковані автореферати вноситься інформація про дату і час захисту, дату розсилки. Автореферати не пізніше, як за місяць до захисту, розсилаються рекомендованими листами (обов'язково) у відповідності із списком розсилки з відміткою (штампом) канцелярії університету та пошти. Штамп пошти проставляється на кожному листку списку розсилки. В такий самий термін один примірник дисертації та 2 примірники автореферату разом із супроводжуючим листом здаються у бібліотеку університету (вул.Професорська,1). Супроводжуючий лист з відміткою бібліотеки університету додається до документів здобувача.

У випадку перенесення дати захисту на пізніший термін з об'єктивних причин (відсутність кворуму, хвороба здобувача або ін.) поштою розсилаютья повідомлення про перенесення дати захисту згідно зі списком розсилки, ідентичному по формі до списку розсилки автореферату. Штамп пошти проставляється на кожному листку згаданого списку розсилки. При оформленні атестаційної справи в листі вказується причина перенесення дати захисту.


V. Документи до захисту.

Для проведення процедури захисту попередньо готуються наступні документи:

  1. Повідомлення членам ради, де вказується дата, місце проведення і порядок денний чергового засідання ради. Повідомлення розсилаються членам ради не пізніше, як за три тижні до засідання.

  2. Реєстраційна картка присутності за ф.10 за підписом вченого секретаря - 2 прим.

  3. Бюлетені для голосування за ф.11 (кількість примірників має відповідати кількості членів ради)в конверті, на якому зазначити П.І.Б. здобувача, дату захисту і № протоколу.

  4. Протокол лічильної комісії за ф.12 - 1 прим

  5. Проект висновку ради (готують члени експертної комісії) - кількість примірників має відповідати кількості членів ради плюс кількість опонентів.

  6. Оголошення про захист( вивішується у вестибюлі головного корпусу не пізніше, як за 1 тиждень до захисту).

  7. Довідки і проекти наказів для оплати опонування та витрат на відрядження опонентам.

  8. Довідка і проект наказу для оплати витрат на відрядження членам ради.

  9. Порядок роботи ради - 2 прим. (Примітка: Порядок роботи ради являє собою робочий документ, в якому детально відображається послідовність процедури захисту на засіданні).

Не пізніше, як за один тиждень до захисту у відділ аспірантури здається порядок денний чергового засідання.


VI. Оформлення документів після захисту (на протязі місяця)

VI-1. Після засідання ради:

1.Оформляється облікова картка дисертації (ОКД), яка підписується головою ради і скріплюється гербовою печаткою університету:

2. Другий (незброшурований) примірник дисертації разом з оформленими ОКД, одним примірником автореферату, поштовою листівкою з домашньою адресою здобувача та супроводжуючим листом (в якому зазначається, на яку адресу повернути ОКД (2 прим.) та дисертацію) направляється не пізніше 20 днів після захисту на мікрофільмування в УкрІНТЕІ за адресою:

252171, м.Київ-171, вул.Горького, 180, Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ).

- дискету;


VII.Документи, що зберігаються в раді (відділі аспірантури Державного університету "Львівська політехніка").

  1. Копія супровжуючого листа у ВАК України.

  2. Заява здобувача на ім'я проректора з наукової роботи.

  3. Клопотання від організації, де була виконана робота (або де працює здобувач).

  4. Особовий листок обліку кадрів.

  5. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання- 1 прим.

  6. Висновок установи, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач).

  7. Витяг з протоколу (або протокол) засідання про призначення експертної комісії.

  8. Висновок експертної комісії.

  9. Витяг з протоколу (або протокол) засідання про прийом до захисту, призначення офіційних опонентів та провідної організації.

  10. Відомості про офіційних опонентів за ф.24.

  11. Реєстраційна картка присутності за ф.10.

  12. Стенографічний протокол засідання ради.

  13. Протокол засідання лічильної комісії.

  14. Заклеєний (опечатаний) і скріплений підписами членів комісії конверт з бюлетенями таємного голосування.

  15. Відгук наукового керівника (наукового консультанта).

  16. Обгрунтування призначення наукового консультанта по кандидатській дисертації за підписом вченого секретаря ради (у випадках, коли по кандидатській дисертації призначено наукового керівника і наукового консультанта)

  17. Відгуки офіційних опонентів.

  18. Відгук провідної організації.

  19. Відгуки на дисертацію та автореферат.

  20. Автореферат -2 прим.

  21. Експертний висновок на право опублікування автореферату (1 прим.).

  22. Облікова картка здобувача за ф.13 - 1 прим.

  23. Список розсилки авторефератів зі штампом пошти.

  24. Ксерокопія повідомлення про захист дисертації.

  25. ОКД з відміткою УкрІНТЕІ.

  26. Дискета 3,5 дюйма із записаними на ній обліковою карткою здобувача за ф. 4.7 та автореферату у вигляді текстового файлу в коді ASCII (кодова сторінка 866).

  27. Реєстраційно-облікова картка за ф. 4.9 - 1 прим.

  28. Супровідний лист з відміткою бібліотеки Державного університету "Львівська політехніка".

  29. Магнітофонна касета з фонограмою захисту дисертації.

Всі документи у переліченому вище порядку разом з описом документів за ф.19 складаються у папку-швидкозшивач з атестаційною справою. До атестаційної справи додаються в одному примірнику відбитки статей..

За результатами засідання оформляється протокол (робочий) засідання ради (див. додаток 30) у двох примірниках за підписами вченого секретаря спеціалізованої ради і голови спеціалізованої ради. Один примірник протоколу зберігається у відділі аспірантури, другий - у вченого секретаря спеціалізованої ради.
 
Перелік додатків:

  1. Заява пошукувача
  2. Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету.
  3. Гарантійний лист
  4. Протокол про призначення експертної комісії
  5. Висновок експертної комісії
  6. Протокол прийому до захисту
  7. Вимоги до оформлення дисертаційних робіт та авторефератів дисертацій
  8. Обкладинка автореферату, призначеного для тиражування
  9. Лист на друкування автореферату

   9а. Лист у Комітет у справах преси та інформації

  10. Лист у бібліотеку Державного університету "Львівська політехніка"

   10а. Зразок оголошення в“Бюлетені ВАК України”

  11. Список розсилки авторефератів
  12. Норми оплати офіційним опонентам і довідки про оплату
  13. Накази на оплату
  14. Лист і пам'ятка офіційному опоненту
  15. Лист провідній установі і вимоги до відзиву.
  16. Оголошення
  17. Повідомлення члену ради
  18. Реєстраційна картка присутності
  19. Бюлетень голосування
  20. Напис на конверті з бюлетенями
  21. Протокол лічильної комісії
  22. Вимоги до змісту і структури висновку ради про дисертацію
  23. Порядок роботи ради
  24. Лист в УкрІНТЕІ
  25. Лист у ВАК України
  26. Відомості про офіційних опонентів
  27. Облікова картка здобувача
  28. Реєстраційно-облікова картка
  29. Протокол засідання ради (стенографічний)
  30. Протокол засідання ради (робочий)
  31. Опис документів, які відпправляються у ВАК України
  32. Опис документів, які залишаються в раді
  33. Етикетка на папку з атестаційною справою
  34. Правила оформлення ОКД
  35. Зразок ОКД
  36. Інструкція про порядок підготовки та подання електронних варіантів матеріалів атестаційних справ


Додаток 1 (зразок)

Проректору з наукової роботи

Державного університету "Львівська політехніка"

проф.С.Воронову

асистента кафедри теплотехніки

Національного університету

"Київський політехнічний інстітут"

Маслова Р.П.

З а я в а

Прошу прийняти для захисту на спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08виконану мною дисертацію на тему "___________________________________" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин. Дисертація подається до захисту вперше. Робота виконана в Національному університеті "Київський політехнічний інстітут".

"____"___________199_р.

Підпис заявника

Примітка: Заява пишеться від руки особисто здобувачем.


Додаток 2

Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету.

Всі дисертації, які виконані співробітниками, аспірантами та докторантами Державного університету "Львівська політехніка" і представляються до захисту, повинні пройти попередню експертизу на кафедрах відповідного профілю.

Після представлення дисертації на кафедру завідувач кафедри призначає 2ё3 рецензентів із числа співробітників кафедри - спеціалістів за науковим напрямком представленої роботи. До рецензування роботи можуть бути залучені спеціалісти інших кафедр і наукових установ. Кожний із рецензентів після ознайомлення з роботою в тритижневий термін готує письмовий відгук, в якому коротко аналізується зміст дисертації і даються аргументовані відповіді на наступні запитання:

- актуальність теми дослідження та її зв'язок з планами роботи кафедри, університету;

- особистий внесок автора в отриманні наукових результатів, представлених в роботі;

- ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій;

- ступінь новизни результатів дисертаційного дослідження;

- висновок про повноту опублікування основних положень дисертації;

- наукове та практичне значення отриманих результатів і рекомендації про їх використання;

- оцінка структури дисертації, мови та стилю викладення;

- відповідність дисертації спеціальності, за якою вона представляється до захисту.

У відгуку рецензент наводить також критичні зауваження до дисертації і в обов'язковому порядку декларує свою думку відносно того, рекомендувати чи не рекомендувати представлену роботу до захисту на спеціалізованій вченій раді.

Письмові відгуки рецензентів мають бути представлені на кафедру не пізніше, як за тиждень до засідання кафедри, на якому буде слухатись доповідь здобувача.

Завідувач кафедри доручає одному з рецензентів на основі відгуків підготувати проект висновку кафедри про дисертаційну роботу.

Якщо робота виконана на стику двох або більше спеціальностей, вона може заслуховуватись на спільному засіданні кафедр інституту. Головуючим на такому засіданні є завідувач кафедри, яка є профілюючою для даної дисертації.

Якщо керівником дисертаційної роботи є завідувач кафедри, то головуючим на засіданні повинен бути один з членів кафедри.

На одному засіданні кафедри може проводитись обговорення однієї докторської або не більше, як двох кандидатських дисертацій.

Засідання кафедри, присвячене попередній експертизі дисертації, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини особового складу кафедри.

На засіданні кафедри заслуховуються доповідь здобувача та його відповіді на питання учасників обговорення. Після цього надається слово рецензентам або зачитуються їх відгуки. Здобувач повинен відповісти на всі без винятку зауваження рецензентів.

Приймати участь в дискусії мають право всі присутні на засіданні співробітники кафедри і запрошені на засідання фахівці з інших кафедр або установ. При обговоренні дисертаційної роботи присутність здобувача є обов'язковою. Особливу увагу при обговоренні дисертації необхідно приділити особистому внеску автора дисертації в отриманні наукових і практичних результатів.

Підсумковий результат попередньої експертизи дисертації підводиться при обговоренні пунктів проекту та проекту висновку кафедри в цілому.

Висновок кафедри про дисертацію повинен розкривати суть наступних питань:

- ступінь актуальності теми дисертації на момент захисту і на фоні загальної оцінки стану проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці;

- зв'язок теми дисертації з напрямками науково-дослідних робіт кафедри або університету;

- особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів (характеристика особистого внеску має бути максимально конкретизована і відображати роль здобувача в розробці нових наукових ідей, постановці задачі, обгрунтуванні методики її розв'язання, обробці статистичного матеріалу, в проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації отриманих результатів); тут же необхідно відобразити долю особистого внеску автора в колективно опублікованих працях;

- ступінь наукової обгрунтованості запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій (якщо наукова обгрунтованість підлягає сумніву, то необхідно перерахувати причини, що викликають згадані сумніви, або акцентувати увагу на питаннях, що мають дискусійний характер) ;

- ступінь новизни всіх основних результатів дисертаційної роботи порівняно з відомими дослідженнями аналогічного характеру;

- перелік основних друкованих праць, в яких викладені результати дисертаційного дослідження, із зазначенням особистого внеску автора; висновок про повноту викладення основних положень та результатів роботи;

- апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах тощо;

- наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані результати;

- практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані;

- для докторських дисертацій обов'язковою є наявність рекомендацій про включення результатів роботи у навчальні курси у відповідні дисципліни за навчальним планом;

- оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення;

- відповідність дисертації спеціальності, за якою вона представлена до захисту.

Дисертація рекомендується до захисту на спеціалізованій вченій раді, якщо в ході обговорення до неї не було зауважень, або зауваження не торкалися суті роботи і стосувалися тільки композиційних, стилістичних та інших суто технічних моментів, або зауваження були аргументовано відведені автором в процесі дискусії.

Кафедра може прийняти наступні варіанти рішень:

1. Рекомендувати дисертацію до захисту.

2. Рекомендувати дисертацію до захисту з врахуванням композиційних, редакційно-стилістичних, технічних та граматичних поправок.

(В цьому випадку автор вносить необхідні виправлення в текст дисертації і інформує в робочому порядку про це рецензентів і завідувача кафедри).

3. Не рекомендувати дисертацію до захисту у зв'язку з необхідністю внесення змін принципового характеру.

( В цьому випадку автору надається певний термін для виконання роботи по усуненню відмічених недоліків, після чого дисертація повторно розглядається на засіданні кафедри. Якщо, за думкою рецензентів і співробітників кафедри, здобувач успішно вирішив поставлене перед ним завдання, то кафедра приймає рішення про рекомендацію роботи до захисту. Відповідно оформляється два протоколи засідання кафедри і два витяги з протоколів).

4. Не рекомендувати дисертацію до захисту.

(В цьому випадку в протоколі аргументовано висвітлюються причини, які не дозволяють позитивно оцінити представлену роботу).

Негативний висновок кафедри не є перешкодою для прийому роботи до захисту на спеціалізованій раді, якщо здобувач особисто не знімає дисертацію з розгляду.

Висновок кафедри приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів всіх присутніх на засіданні штатних працівників кафедри та офіційно запрошених фахівців.

Засідання кафедри оформляється протоколом, в якому зазначаються:

- прізвища та ініціали всіх присутніх із зазначенням наукового ступеня, вченого звання та посади (для запрошених - назву кафедри або установи, звідки був запрошений фахівець);

- кількість спеціалістів за профілем дисертації, що розглядається;

- правомочність засідання;

- порядок денний (обговорення дисертаційної роботи);

- дані про здобувача (приналежність до аспірантури або докторантури, прізвище, ім'я, по-батькові здобувача, тема дисертації, ступінь, на який претендує здобувач, шифр і назва спеціальності);

- дані про наукового керівника;

- ким і коли затверджена тема дисертації (обов'язково);

- список рецензентів від кафедри;

- коротка інформація про доповідь здобувача;

- питання присутніх і відповіді здобувача;

- виступи присутніх;

- відповіді здобувача на зауваження рецензентів та присутніх;

- виступ наукового керівника;

- інформація про проект висновку і хід його обговорення;

- висновок кафедри про дисертацію;

- підсумок відкритого голосування по проекту висновку кафедри.

Для спеціалізованої вченої ради висновок кафедри оформляється у вигляді витягу з протоколу засідання кафедри, який затверджується проректором з наукової роботи (форма витягу додається).

Спеціалізована вчена рада має право вимагати представлення протоколу засідання кафедри для додаткового контролю. У випадку відсутності протоколу засідання або неправильного його оформлення рада має право відмовитись від представленного кафедрою висновку про дисертацію.

Відповідальність за своєчасне і правильне оформлення протоколу і витягу з нього покладається на завідувача кафедри.

Затверджую

проректор з наукової роботи

Державного університету "Львівська політехніка"

д.х.н., проф. Воронов С.А.

"____"___________199_ р.

В И Т Я Г

із протоколу № засідання кафедри ( міжкафедрального семінару) "....................................... " Державного університету "Львівська політехніка"

від "___"_ ____199_р

1.Присутні: 15 членів кафедри, а саме: ( перерахувати ).

На засідання запрошені: ( перерахувати із зазначенням місця основної роботи ).

З присутніх - 2 доктори наук і 12 кандидатів наук - спеціалісти за профілем представленої дисертації.

2.СЛУХАЛИ:

2.1. Доповідь к.т.н., с.н.с., докторанта Романюка Івана Петровича по дисертаційній роботі на тему: "..................................................................... " представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий консультант- д.т.н., професор Іванишин С.К.

Тема дисертації затверджена “___”_____199_р. на засіданні вченої ради Державного університету “Львівська політехніка”, протокол № .

2.2. Питання та відповіді по доповіді.

По доповіді було задано 16 питань, на які доповідач дав правильні і грунтовні відповіді.

Питання задали: доц................., к.т.н...................., проф............, проф............

2.3. Виступи присутніх.

З позитивною оцінкою дисертаційної роботи Романюка І.П. виступили рецензенти:

1. Д.т.н., проф. ...............................

2. К.т.н...........................................

а також присутні на засіданні члени кафедри проф., д.т.н.............., к.т.н., доц.................. та запрошені проф., д.т.н.............., к.т.н., доц..................

З характеристикою наукової зрілості пошукувача виступив науковий консультант д.т.н., проф. Іванишин С.К. .............

Присутні на засіданні обговорили проект висновку, підготовлений рецензентом, к.т.н..........................

3. Заслухавши та обговоривши доповідь к.т.н., с.н.с. докторанта Романюка Івана Петровича прийняла наступні висновки щодо дисертаційної роботи на тему:"................................ ":

( наводиться повний текст висновку у відповідності з протоколом )

За затвердження висновку проголосували: за- 14

кафедра УХВАЛИЛА:

1. Дисертація Романюка І.П. на тему "..............................." є закінченою науковою працею, у якій вирішується конкретне завдання ................................., що має важливе значення для....... (вказати галузь науки) ........

2. У .. (зазначити кількість) ...наукових публікаціях автора повністю викладені матеріали дисертації Романюка І. П.

3. Дисертація Романюка І. П. на тему "......................" відповідає спеціальності ... (шифр і назва спеціальності) ....і п.12а(в)(або13)Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

4. З врахуванням наукової зрілості та професійний якостей здобувача Романюка І. П. його дисертаційна робота "... (назва дисертації) ...." рекомендується для подання для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Голова засідання,

зав.кафедри "...............",д.т.н.,професор _________

Вчений секретар,к.т.н., доцент ________

"___"_________199_р.Додаток 3(зразок гарантійного листа)

на бланку організації

Проректору з наукової роботи

Державного університету

"Львівська політехніка"

проф. С.Воронову

____________________________

290646,Львів-13, вул.С.Бандери,12

Співробітник нашого об'єднання доцент Романюк І.П. представляє до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08Вашого університету дисертацію "...... (назва роботи ) ...." на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин.

Всі фінансові витрати, пов'язані з проведенням процедури захисту дисертаційної роботи Романюка І.П., НВО "Квант" зобов'язується компенсувати.

Генеральний директор НВО"Квант" І.Петренко

Головний бухгалтер А.Маслова

(гербова печатка)

Примітка: Гарантійний лист організації можна об'єднати з клопотанням про прийом дисертаційної роботи до захисту)


Додаток 4 (зразок)

Протокол №

засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 від "__"________ 1997 р.

Присутні : ___членів ради.

Слухали: Про призначення експертної комісії для попереднього розгляду дисертаційної роботи аспіранта Національного університету "Київський політехнічний інстітут" Маслова Романа Петровича на тему:"__________________________ ", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин.

З оглядом представлених здобувачем матеріалів виступив вчений секретар ради.

З пропозиціями щодо кандидатур членів експертної комісії виступили члени ради проф._____________, проф.___________., проф._________

Ухвалили: Призначити експертну комісію для попереднього розгляду дисертаційної роботи аспіранта Національного університету "Київський політехнічний інстітут" Маслова Романа Петровича на тему:"_________________________ ", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин, у наступному складі:

За цю ухвалу проголосували ____членів ради.

Голова спеціалізованої вченої ради,

д.т.н., проф. ______________

Вчений секретар ради, к.т.н. ______________

Примітка: Якщо засідання ради проводиться тільки для призначення експертної комісії, то на початку протоколу необхідно вказати прізвища членів ради, що були присутніми на засіданні.


Додаток 5 (зразок)

Висновок

експертної комісії спеціалізованої ради Д 35.052.08по дисертаційній роботі Романюка Івана Петровича на тему: "........................................................ " представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин.

1.Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням і присвячена розв'язанню актуальної проблеми розвитку нового напряму - шумової термометрії , що ставить на надійну основу вирішення важливої науково-технічної задачі створення нових засобів вимірювання температури, які би забезпечили вимірювання з прогнозованою похибкою температури в промислових об'єктах. В таких засобах особливо зацікавлені енергетичні та металургійні підприємства, які можуть в такий спосіб зменшити витрати на процес вимірювання температури за рахунок скорочення об'ємів застосування термоперетворювачів на основі благородних металів. Шумові термометри, як показують дослідження, мають певні переваги перед традиційними засобами, серед яких можна виділити такі моменти, як .................................................

2. В дисертаційній роботі вирішені наступні завдання:

- проаналізовані шляхи побудови термометрів на основі ....................... і сформульована методологія створення згаданих термометрів ;

- синтезовані та критично проаналізовані структурні схеми шумових термометрів;

- виконано якісний та кількісний аналіз взаємозв'язків між впливаючими факторами та зміною вихідних параметрів термометрів;

- проведені теоретичні розрахунки і експериментальні дослідження різних конструкцій первинних перетворювачів;

- розроблені рекомендації по кожному з відповідальних вузлів термометра для оптимізації його характеристик при інженерної реалізації;

- експериментально досліджена низка матеріалів з метою їх використання в шумовій термометрії;

- проведено теоретичний аналіз та експериментальну перевірку метрологічних параметрів модифікацій термометрів і визначення шляхів їх покращення;

- виконане узагальнення отриманих результатів та розробклені рекомендації для практичного створення термометрів для діапазонів середніх та високих температур.

3. Наукова новизна. Основні наукові результати, висунуті на захист, полягають в тому, що:

1) розвинуті системні аспекти проектування термометрів, що дозволило запропонувати:

- процедуру розробки термометрів від формування вимог до них до оцінки їх метрологічних параметрів;

- засади методології і теорії вирішення окремих задач проектування термометрів або їх окремих вузлів;

2) досліджені питання побудови оптимальних структур та алгоритмів з оцінкою похибки і вибору елементної бази, які відповідають конкретним критеріям якості;

3) розроблені принципи побудови та схемної реалізації різних типів термометрів;

4) сформульовані критерії та рекомендації для коректного вибору матеріалів чутливих елементів термометрів;

5) досліджені характеристики низки матеріалів з перспективою їх застосування для виготовлення конструкційних елементів термометрів;

6) розглянуті метрологічні аспекти створення шумових термометрів з формулюванням виразів для розрахунку похибки вимірювання.

4.Обгрунтованість та вірогідність наукових результатів забезпечується коректністю виконаних експериментів і розрахунків і підтверджується малими значеннями розбіжностей між результатами теоретичного аналізу та експериментальних досліджень.

5.Значення результатів роботи для науки та практики.

Наукова цінність роботи полягає в розробці питань теорії та практики створення шумових термометрів з прогнозованими метрологічними характеристиками для контактного вимірювання температури в складних умовах.

Практична цінність роботи полягає в тому, що за результатами теоретичних та експериментальних досліджень створено декілька модифікацій термометрів для вимірювання середніх і високих температур, розроблені термометри для............................., експериментальний зразок приладу для.................................... Також створено прилад для вимірювання.........................................

На основі отриманих теоретичних та експериментальних результатів створена база для подальшого розвитку шумової термометрії і розробки нових модифікацій шумових термометрів.

Наукові положення і висновки дисертації успішно використовувались і використовуються при виконанні НДР та ДКР по розробці та виготовленню термоперетворювачів в НВО"Термоприлад" (м.Львів), НВО"Електротермометрія" (м.Луцьк), Державному університеті "Львівська політехніка".

6. Публікації результатів роботи, їх обговорення.

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 75 друкованих працях, з яких 14 - авторські свідоцтва на винаходи. І.Романюк є автором навчального посібника "......................................", співавтором книги "........................ " та довідника "............................. ". Аналіз внеску автора в публікації по питаннях, висвітлених в дисертації, показав, що внесок І.Романюка є вирішальним.

7. Висвітлення в дисертації результатів, які виносилися на захист кандидатської дисертації

................................................

8. Зміст дисертації відповідає спеціальності 05.11.04Прилади та методи вимірювання теплових величин, за якою вона представлена до захисту.

Ухвалили:

1. Вважати, що дисертаційна робота І.Романюка є завершеною науковою працею і відповідає паспорту спеціальності 05.11.04Прилади та методи вимірювання теплових величин. Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми - розробці теорії та практики створення шумових термометрів для вимірювання середнх та високих температур.

2. Вважати, що дисертаційна робота І.Романюка відповідає вимогам ВАК України, які ставляться до робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, і рекомендувати її до захисту на спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08за спеціальністю 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин.

3. Рекомендувати затвердити офіційними опонентами по дисертаційній роботі І.Романюка :

-д.т.н.,професора.................................................(місце роботи, посада, місто)

-д.т.н.,професора.................................................(місце роботи, посада, місто)

-д.т.н.,с.н.с. .................................................(місце роботи, посада, місто)

4. Рекомендувати затвердити провідною організацією............................ (відомча підпорядкованість організації, місто).

Члени експертної комісії:____________________________________

________________________________

________________________________


Додаток 6 (зразок)

Протокол №

засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08від "__"______ 1997 р.

Присутні : ____ членів ради.

Слухали:Про прийом до захисту дисертаційної роботи аспіранта Національного університету "Київський політехнічний інститут" Маслова Романа Петровича на тему:"__________________________________ ", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин.

З оглядом документів особової справи претендента, інформацією про дисертацію виступив вчений секретар ради.

Доповідь щодо відповідності дисертації профілю спеціалізованої ради , про висновки експертної комісії та про додатковий список розсилки автореферату зробив член ради, член експертної комісії проф.________________

На повідомлення про дисертацію претендента, кандидатури офіційних опонентів та провідної організації у членів ради запитань не було ( якщо були запитання, то висвітлити це в протоколі ).

Ухвалили:Прийняти до захисту дисертаційну роботу аспіранта Національного університету "Київський політехнічний інститут" Маслова Романа Петровича на тему: "__________________________________ ", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин - як таку, що відповідає профілю спеціалізованої ради.

Вважати, що основні твердження та результати дисертаційного дослідження достатньо повно відбиті у ____ надрукованих працях та ____ авторських свідоцтвах на винаходи.

Затвердити офіційними опонентами:

- доктора технічних наук, професора _______________________ (місце роботи, посада, місто) ;

- доктора технічних наук, професора _______________________(місце роботи, посада, місто).

Затвердити, як провідну організацію _______________________(відомча підпорядкованість організації, місто).

Дозволити публікацію автореферату та його розсилку у встановленому порядку згідно з затвердженим списком організацій та осіб після подання здобувачем вченому секретареві ради примірника публікації повідомлення про захист дисертації.

(Дата захисту дисертації призначається після виходу журналу з повідомленням про захист дисертації.)

За таку ухвалу проголосували ___ членів ради.

Примітка: Якщо засідання ради проводиться тільки для прийому дисертації до захисту, то на початку протоколу необхідно вказати прізвища членів ради, що були присутніми на засіданні.


Додаток 7

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Назва дисертації повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної науковоі проблеми (задачі), вказувати на мету дисертаційного дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.

1.2. При написанні дисертації здобувач повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Використовуючи в дисертації ідеї або розробки, що належать також і співавторам, разом з якими були написані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації.

В разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

1.3. В дисертації необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

1.4. Дисертацію на здобуття наукового ступеня подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні.

2. СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ

   1. Дисертація повинна містити:

        титульний аркуш,

        зміст,

        перелік умовних позначень (при необхідності),

        вступ,

        основну частину,

        висновки,

        список використаних джерел,

        додатки (при необхідності).

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

3.1. Титульний аркуш дисертації (форма 5)

Титульний аркуш дисертації містить найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де виконана дисертація;

прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву дисертації;

шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, на який претендує здобувач; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника (або) консультанта; місто і рік.

На титульному аркуші дисертації обов'язково зазначається "На правах рукопису" та гриф обмеження розповсюдження відомостей (за необхідністю).

3.2. Зміст

Зміст подають на початку дисертації. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю).

Якщо в дисертації вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в дисертації у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а іх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

3.4. Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подають загальну характеристику дисертації в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку досліджень з планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами.

Мета і задачі дослідження

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Наукова новизна одержаних результатів.

Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Практичне значення одержаних результатів.

В дисертації, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дисертації, що має прикладне значення, - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

Особистий внесок здобувача.

У випадку використання в дисертації ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.

Апробація результатів дисертації.

Вказується, на яких наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, що включені до дисертації.

Публікації.

Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати дисертації.

3.5. Основна частина

Основна частина дисертації складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обгрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

В розділах основної частини подають:

огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

виклад загальної методики і основних методів досліджень;

експериментальну частину і методику досліджень;

проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

В другому розділі, як правило, обгрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення задач і іх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дисертаційних досліджень. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних - принципи дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.

В наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Здобувач повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обгрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеі, чітко визначеній автором.

3.6. Висновки

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в дисертації, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. В першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в дисертації наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обгрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо іх використання.

3.7. Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією.

3.8. Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації:

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

- інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання дисертаційної роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру.

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

4.1. Загальні вимоги

Дисертацію друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203х288 до 210х297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

При друкуванні дисертації з допомогою комп’ютера використовується шрифтів текстового редактораWord розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Всі примірники дисертації повинні бути ідентичними. В разі використання здобувачем копіювальної техніки ідентичність усіх примірників дисертації повинна бути засвідчена спеціалізованою вченою радою.

Обсяг дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук повннен становити 250-300 сторінок (для гуманітарних наук - 350-400 сторінок). Обсяг дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинен становити 100-150 сторінок (для гуманітарних наук - 140-180 сторінок).

Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дисертації повинна бути однаковою.

Вписувати в текст дисертації окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дисертації, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дисертації і розміщують, як правило, в додатках.

Текст основної частини дисертації поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин дисертації "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного підступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину дисертації треба починати з нової сторінки.

4.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дисертації є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дисертації. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: ''2.3.'' (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2" (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в дисертації безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дисертації, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад:

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в дисертації подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2'' (друга таблиця першого розділу).

Якщо в дисертації одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл.1.2".

Формули в дисертації (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номери формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1....

2. ...

Якщо с одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

4.3. Ілюстрації

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати іх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації повинні бути виконані чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

В дисертації слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і оригінали фотознімків.

Фотознімки розміром меншим за формат А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

4.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер) - Назва таблиці

Головка

     

Заголовки граф

  
 

           

Підзаголовки граф

Рядки

             
               
               
               
 

Боковик (заголовки рядків)

Графи (колонки)

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки -з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку дисертації або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють іі головку, в другому випадку - боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

4.5. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

4.6. Посилання

При написанні дисертації здобувач повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в дисертації, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дисертація. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дисертації.

Посилання в тексті дисертації на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-7]...''.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад:

Цитата в тексті:"... щорічно в Україні утворюється 1,7 мільярдів тон різноманітних твердих промислових відходів... [6] 1)". Відповідний опис у переліку посилань:

6. Бент О.И. Про розробку концепції ресурсозбереження в мінерально-сировинному комплексі України// Мінеральні ресурси України.-1995.- № 2.- С.20-21.

Відповідне подання виноски:

1) [6] Бент О.Й. Про розробку концепції ресурсозбереження в мінерально-сировинному комплексі України // Мінеральні ресурси України- 1995.- № 2.- С.20-21.

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці здобувача (принаймні ті, перелік яких наведено в авторефераті).

Посилання на ілюстрації дисертації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, ''рис.1.2''.

Посилання на формули дисертації вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (2.1)''.

На всі таблиці дисертації повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...в табл.1.2''.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

4.7. Список використаних джерел

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Приклад оформлення відомостей подано у формі 23.

4.8. Додатки

Додатки оформлюють як продовження дисертації на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи іх у порядку появи посилань у тексті дисертації.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дисертації, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток ____'' і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дисертації друкують великими літерами слово "ДОДАТКИ".

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

5. АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ

5.1. Загальні вимоги до автореферату

Написання автореферату - заключний етап виконання дисертаційної роботи перед поданням її до захисту. Призначення автореферату - широке ознайомлення наукових працівників з методикою дослідження, фактичними результатами і основними висновками дисертації. Автореферат друкують державною мовою. Публікація автореферату дає змогу одержати до дня захисту відзиви від спеціалістів даної галузі.

Автореферат має досить грунтовно розкривати зміст дисертації, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої нема в дисертації.

5.2. Структура автореферату

Структурно автореферат складається із загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою дисертації і анотацій українською, російською та англійською мовами.

Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, повинна відповідати за змістом аналогічній частині вступу до дисертації ( узгоджуватися з вимогами п.3.4 цих "Основних вимог".. Вона не повинна бути перевантажена зайвими рубриками, не перерахованими у п.3.4. Заголовки рубрик не потрібно друкувати окремим рядком, досить виділити їх жирним шрифтом або курсивом, розмістивши в підбір з текстом. Крім того, вказують структуру дисертації, наявність вступу, певної кількості розділів, додатків. Наводять повний обсяг дисертації в сторінках, а також обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості найменувань).

В основному змісті стисло викладається зміст дисертації за розділами.

У висновках міститься стисла інформація щодо підсумків виконаної роботи, яка повинна відповідати загальним висновкам дисертації.

Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації подають згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць і прізвищ усіх співавторів. Опубліковані праці, що відбивають основні положення дисертації, мають бути розташовані у списку в такому порядку: монографії, брошури, статті у наукових виданнях, авторські свідоцтва, препринти, депоновані та анотовані у наукових журналах статті тощо. Тези доповідей включають за умови, коли вони слугують встановленню пріоритету або коли їх зміст не викладений в інших публікаціях.

5.3. Анотації

На останніх сторінках автореферату мають бути розміщені анотації українською, англійською та російською мовами, причому на вибір здобувача . анотація англійською або російською мовою повинна бути розгорнута до 2 сторінок машинописного тексту (до п’яти тисяч друкованих знаків) і містити інформацію про зміст та результати дисертацйної роботи, а дві інші анотації обсягом до 0,5 сторінки машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) мають бути ідентичного змісту і містити стислу інформацію про дисертацію.

Анотації складаються за формою, яка має такий зміст:

Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

Після анотацій наводять ключові слова українською мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст наукової праці. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.

Зразки анотацій

Рогоза В.С. Адаптивні методи дослідження мікроелектронних пристроїв на основі моделей з параметрами.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.02 - математичне моделювання в наукових дослідженнях,- Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, Київ, 1996.

Дисертацію присвячено питанням проектування складних технічних пристроїв (на прикладі інтегральних мікросхем (ІМС) на біполярних і МДН-траіізіісторах). В дисертації розроблено новий напрямок в математичному моделюванні, який грунтується на концепції об'єктної декомпозиціі. Встановлено, що інкапсуляція (об'єднання моделей та дій над ними в категорію "клас") на кожному етапі міжрівневого проектування ІМС надає можливість здійснити гнучкий процес машинного дослідження і проектування складних технічних систем. Запропоновано конструктивні системні та числові методи аналізу подібних пристроїв, а також прямі методи синтезу макромоделей, висока ефективність яких обгрунтована теоретично і підтверджена практично. Основні результати праці знайшли промислове впровадження при проектуванні нових типів аналогових інтегральних ланцюгів з поліпшеними технічними характеристиками.

Ключові слова: математичне моделювання, інтегральна мікросхема, інкапсуляція, аналіз, синтез, числові методи.

Рогоза В.С. Адаптивные методы исследования микроэлектронных устройств на основе моделей с параметрами.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.02 - математическое моделирование в научных исследованиях.- Институт проблем моделирования в энергетике НАН Украины, Киев, 1996.

Диссертация посвящена вопросам проектирования, сложных технических устройств (на примере интегральных микросхем (ИМС) на биполярных и МДН-транзисторах). В работе развивается новое направление в математическом моделировании, основанное на концепции объектной декомпозиции. Установлено, что инкапсуляция (объединение моделей и действий над ними в категорию "класс") на каждом этапе межуровневого проектирования ИМС предоставляет возможность реализовать гибкий процесс машинного исследования и проектирования сложных технических систем. Предложены конструктивные системные и численные методы анализа подобных устройств, а также прямые методы синтеза макромоделей, высокая эффективность которых обоснована теоретически и подтверждена практически. Основные результаты работы нашли промышленное применение в проектировании новых типов аналоговых интегральных цепей с улучшенными техническими характеристиками.

Ключевые слова: математическое моделирование, интегральная микросхема, инкапсуляция, анализ, синтез, численные методы.

Rogoza V.S. Adaptive methods for investigating of the microelectronic arrangements by models with parameters.- Manuscript.

Thesis for a doctor's degree by speciality 05.13.02 - mathematical modeling in the scientific investigations.- The Institute of Simu-lation Problems in Power of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 1990.

The dissertation is devoted to desing frontier topics that are connected with the development of the complicate technical apparatus (as the latter there is treated a class of integrated circuits with bipolar and MOS tran.sistorsJ. A new direction in mathematical modeling is elaborated which based on the concept of the complicate system model object decomposition. There is established that an incapsulation (unification of models and operations with them in category "class") on each level of IC multistage design makes possible to realise a versatile computer aided design of complicate technical systems. The constructive system and numerical methods of analysis of such systems and the direct methods of synthesis of their macromodels are proposed, the high effectiveness of them is slated by using of theoretical investigations and reinforced by illustrative examples. The results of the work have found an industrial utility in the design of the new types of integrated circuits with enhanced technical characteristics.

Key words: mathematical modeling, integrated circuits, incapsulation, analysis, synthesis, numerical methods.

4. Оформлення автореферату

Примірники автореферату, які здобувач подає до спеціалізованої вченої ради разом з іншими документами та дисертацією, друкують за тими ж правилами, які встановлені цим додатком для друкування дисертацій, із врахуванням певних особливостей.

Обсяг автореферату (без врахування обкладинки і анотацій) не повинен перевищувати 32 сторінок і бути меншим 30 сторінок для докторської і не перевищувати 16 сторінок і бути меншим 14 сторінок - для кандидатської дисертації при друкуванні автореферату за допомогою друкарської машинки на папері формату А4 через 1,5 інтервали або при підготовці автореферату на папері того ж формату з допомогою компютера з використанням текстового редактораWord при вживанні шрифтів розміром 14 з одинарним міжрядковим інтервалом.

На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються: назва організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту; індекс УДК; прізвище, ім'я, по батькові здобувача; назва дисертації; шифр і найменування спеціальності за переліком спеціальностей наукових працівників; підзаголовок "Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь наук)"; місто, рік. (Форма 6).

Па зворотній стороні обкладинки автореферату вказується організація, в якій виконане дисертаційне дослідження; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові наукового керівника і (або) консультанта, його місце роботи й посада; наукові ступені, вчені звання, місця роботи та посади, прізвища , ім'я та по-батькові офіційних опонентів; назва провідної установи із зазначенням підрозділу (кафедри, відділу), де розглядатиметься дисертація; дата і час проведення захисту, шифр спеціалізованої вченої ради та адреса організації, при якій її створено; бібліотека, в якій можна ознайомитися з дисертацією; дата розсилання автореферату; підпис вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (форма 7). Серед вчених звань наукового керівника і опонентів не рекомендується згадувати їх членство в громадських (не державних) академіях наук

Автореферат не має титульного аркуша.

Номери сторінок проставляються в центрі верхнього берега сторінки. Нумерація починасться з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи.

Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично тексту.

5.5. Видання автореферату

Автореферат дисертації виготовляють друкарським способом і видають у вигляді брошури тиражем 100 примірників. Формат видання 145х215 мм (формат паперу і частка аркуша 60х90/16) з друкуванням тексту на обох сторонах аркуша.

На авторефераті повинні бути вказані вихідні дані друкарні або іншої установи, де друкувався автореферат, згідно з державним стандартом. Відповідальність за наявність вихідних даних та за обов'язкове розсилання авторефератів несе спеціалізована вчена рада.

Форма 23

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку спублікованих робіт, який наводять в авторефераті

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М. В. Теорія коливань: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1992. - 430 с.

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. - М.: Энергоиздат, 1992. - 190 с.

Меликов А.3„ Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. - К.: Техніка, 1991. - 265 с.

Чотири автори Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е Гридасов / Под ред. Б.Б. Тимофеева. -К: Техніка, 1986. - 144 с.
П'ять та більше авторів Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Лепит В.Ю. и др. - М.: Экономика, 1981. - 62 с.
Колективний автор Составление библиографического описания: Краткие правила / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина. - 2-е изд., доп. - М.: Изд-во "Кн. палата", 1991. - 224 с.
Багатотомні видання История русской литературы: В 4 т./ АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). - М., 1982. - Т.3: Расцвет реализма. - 876 с.
Перекладні видання Гроссе Э„ Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М.: Химия, 1980. - 392 с.
Стандарти ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. - Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 78 с.
Збірки наукових праць Обчислювальна і прикладна математика: 36.наук.пр.- К.: Либідь, 1993. - 99 с.
Словники Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. - 2-е изд. - М.: Книга, 1986. -224 с.
Депоновані наукові праці Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Меликов А.З., Константинов С.Н.; Науч. произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". - Киев, 1996. - 44 с.- Рус. -Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 - Ук96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов, №2,1996.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями// Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. - Рига, 1989. - 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., №7305-В89.
Складові частини книги, Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. - М.: Металлургия, 1979. -С. 141-148.
збірника, Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритстами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. -Тбилиси: Сабчота Сакартвело. - 1976. - С. 3-16.
журналу, Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками// Автоматика и телемеханика. - 1992. - №6. - С. З4-З8.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер.физ. - техн. и мат.наук. -1986. - Т. 7, №6. - С. 79-83.
енциклопедії Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1988. - Т. 30. - С. 72.
Тези доповідей Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). - Том 1. - Рига: ИЭВТ АН Латвии. -1988. - С. 149-153.

Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers// Proc.International Conf. On Syst.Sci. XII.-Wroclaw (Poland).-1995.-P.507-515.
Дисертації Луус Р.А. Исследование оборудования с пнеомовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис... канд. техн. наук: 05.05.04. - М., 1982. - 212 с.
Автореферати дисертацій Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф.диc... д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед ин-т. - М., 1985. - 35 с.
Препринти Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки. - К.: 1976. - 37 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76).
Звіт про науково-дослідну роботу Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти. - ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Ипв. № В 119692. - М., 1981. - 90 с.
Авторські свідоцтва а.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / B.C. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). - № 330505/25; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. №12. - 2 с.

А.с. № 1626362. Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г. Петров (Украпна). - 4 с. ил.; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13.
Патенти Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Місrofilming system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. - 3 с.
Каталоги Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен -современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. - 456 с.
Інструкції Типовая инструкция по зксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М-во энергетики и электрификации СССР. - М., 1980. -43 с.

Примітка: У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів неалежно від виду публікації
 


Додаток 9(зразок)

Директору видавництва

Державного університету

"Львівська політехніка"

п. І.Паровяку

Просимо Вас віддрукувати 100 примірників автореферату кандидатської дисертації Кузьменка А.І. "Система моніторингу температурних полів газових середовищ".

Оплату гарантуємо.


Додаток 10 (зразок)

Скеровуємо Вам автореферат (2 прим.) і докторську дисертацію Романюка Івана Петровича "... (назва дисертації) ... ".

Дисертація містить 280 стор. основного тексту, 86 рис. і схем, 23 таблиці, 2 пакети програм, 5 додатків та список літератури на 235 назв. Автореферат містить 48 стор.

Захист дисертації відбудеться 1 грудня 1998 р. у Державному університеті "Львівська політехніка" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08.

Вчений секретар ради Луцик Я.Т.


Додаток 11(зразок оформлення списків розсилки авторефератів)

П Е Р Е Л І К

установ зарубіжних країн , до яких надіслано автореферати кандидатської (докторської) дисертації (П.І.Б.) на тему "___________" за спеціальністю _________________________

Автореферат розісланий " __ " __________ 1997 р.

Захист відбудеться " __ " __________ 1997 р. у Державному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 290646, м.Львів, вул. Степана Бандери, 12.

№№ п/п

А д р е с а

К о м у

К-ть
прим.

№ відпр.

  101000, Росія, Москва,
просп. Калініна, 3
Російська державна бібліотека

1

 
  191011, Росія, Санкт-Петербург, вул.Садова,18 Російська державна публічна бібліотека ім. М. Салтикова-Щедріна

1

 
  220636, Бєларусь, Мінськ, вул.Красноармійська,9 Державна бібліотека Республіки Бєларусь

1

 
  700000, Узбекістан, Ташкент, Мустакілік, 5 Державна бібліотека Республіки Узбекистан ім.А.Навої

1

 
  380007, Грузія,Тбілісі-7, вул. Кецховелі, 5 Національна бібліотека Грузії

1

 
  480013, Казахстан, Алмати-13, пр. Абая, 14 Національна бібліотека
Республіки Казахстан

1

 
  370601, Азербайджан, Баку
вул.Хагані, 29
Державна бібліотека
Азербайджану ім.М.Ф.Ахундова

1

 
  277012, Молдавія, Кишинів,
вул. Київська, 78а
Національна бібліотека Республіки Молдова

1

 
  720000, Киргизстан, Бішкек,
вул. Совєтська, 208
Національна бібліотека Республіки Киргизстан

1

 
  734711, Таджикистан,
Душанбе- 711, пр-т Рудаки, 14
Національна бібліотека
Таджикистану ім.Фірдоусі

1

 
  375009, Вірменія
Єреван-9, вул. Теряна, 72
Державна бібліотека Вірменії ім. Мяснікяна

1

 
  744000, Туркменістан
Ашгабад, пл. К. Маркса
Національна бібліотека Туркменістану ім.Фірдоусі

1

 
  ................... члену спеціалізованої вченої ради...................

1

 
  ..................... члену спеціалізованої вченої ради..................

1

 
  .................(наводяться адреси наукових установ, адреси та прізвища фахівців у відповідності до додаткового списку розсилки, затвердженого радою)  

1

 
     

1

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ______________

П Е Р Е Л І К

установ України , до яких надіслано автореферати кандидатської (докторської) дисертації (П.І.Б.) на тему " ___________" за спеціальністю _________________________

Автореферат розісланий " __ " __________ 1997 р.

Захист відбудеться " __ " __________ 1997 р. у Державному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 290646, м.Львів, вул. Степана Бандери, 12.

№№ пп

Адреса

Кому

К-ть прим

№ відпр.

  252226, Київ, вул. Банкова, 11 Адміністрація Президента України

1

 
  252008, Київ,

вул.Грушевського, 12/2
Кабінет міністрів України Відділ з питань науки

1

 
  252133, Київ, вул.Щорса,31 Міністерство України в справах науки і технологій

1

 
  252001, Київ, вул. Хрещатик, 34 Вища атестаційна комісія України

1

 
  252039, Київ,

просп. 40-річчя Жовтня, 3
Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

1

 
  252601,Київ
вул. Грушевського, 1
Національна парламентська бібліотека України

1

 
  290601,Львів
вул. Стефаника, 2
Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника

1

 
  270020, Одеса, вул. Пастера, 13 Одеська державна наукова бібліотека ім.О.Горького

1

 
  310003,Харків
провул. Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Короленка

1

 
  283009, Луцьк, проспект Волі,13 Волинський державний університет ім.Л.Українки

1

 
  320025, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,72 Дніпропетровський державний університет

1

 
  340055, Донецьк, вул.Університетська,24 Донецький державний університет

1

 
  330600,Запоріжжя, вул.Жуковського, 66 Запорізький державний університет

1

 
  252017, Київ, вул.Володимирська,64 Національний університет
ім. Т.Шевченка

1

 
  290002, Львів,
вул.Університетська,1
Львівський державний університет ім. І.Франка

1

 
  270057, Одеса, вул.Петра Великого,2 Одеський державний університет ім.Мечнікова

1

 
  333038,Сімферополь, вул.Ялтинська,4 Сімферопольський державний університет ім.М.Фрунзе

1

 
  244007, Суми, вул.Римського-Корсакова,2 Сумський державний університет

1

 
  294000, Ужгород, вул. Горького, 4 Ужгородський державний університет

1

 
  348034, Луганськ, кв.Молодіжний,20-А Східноукраїнський державний університет

1

 
  284000,Івано-Франківськ, вул.Шевченка,57 Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

1

 
  310006, Харків, пл. Свободи, 4 Харківський державний університет

1

 
  257000, Черкаси,

бульвар Шевченка,81
Черкаський державний університет ім.Б.Хмельницького

1

 
  274012, Чернівці,
вул.М.Коцюбинського,2
Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича

1

 
  253094, Київ-94, пр.Гагаріна,27 Книжкова палата України

1

 
  252171,Київ, вул.Горького , 180 Державна науково-технічна бібліотека України

1

 
  290646, Львів,
вул.Професорська,1
бібліотека ДУ”Львівська політехніка”

1

 
  ............................. члену спеціалізованої вченої ради...........

1

 
  ............................ члену спеціалізованої вченої ради...........

1

 
  ............................ провідній організації

1

 
  ............................ офіційному опоненту

1

 
  ............................ офіційному опоненту

1

 
  .................(наводяться адреси наукових установ, адреси та прізвища фахівців у відповідності до додаткового списку розсилки, затвердженого радою)  

1

 
     

1

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради _______________________


Додаток 12

Норми оплати офіційним опонентам

Офіційний опонент-доктор наук:

Офіційний опонент-кандидат наук:

Довідка

на оплату опонування

Прошу оплатити опонування:

1. Лаху Володимиру Івановичу, доктору технічних наук, професору, генеральному директору НВО АТ"Термоприлад" (м.Львів)

2. Владімірову Валеріану Леонідовичу, доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику, провідному науковому співробітнику ДНДІ "Система" (м.Львів)

які виступили офіційними опонентами по дисертації А.Кузменка на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.081 грудня 1997 р.

Довідка

Видана бухгалтерії Державного університету "Львівська політехніка" для оплати витрат по відрядженню Симбірського Дмитра Федоровича, д.т.н., професора Харківського авіаційного інституту, який виступив офіційним опонентом на захисті дисертації В.Мозгового "......................................................................................................... " на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.082 червня 1997 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 Луцик Я.Т.

Довідка

Видана бухгалтерії Державного університету "Львівська політехніка" для оплати витрат на відрядження іногородніх членів спеціалізованої ради Д 35.052.08, які були присутні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.081 грудня 1997 р.:

1. Анатичук Лук'ян Іванович, директор Чернівецького інституту термоелектрики НАН України.

2.......................

3. Ціделко Владислав Дмитрович, завідувач кафедри Київського політехнічного інституту.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 Луцик Я.Т.


Додаток 13(зразок)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Н А К АЗ

_____________19___р. м.Львів №________

У відповідності до п.10 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"

Н А К А З У Ю

1. Бухгалтерії університету компенсувати витрати на відрядження наступним членам спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08, які прийняли участь у засіданні ради 12 червня 1997 р.:

- Анатичуку Л.І., д.т.н., академіку НАН України, директору Чернівецького інституту термоелектрики, м.Чернівці;

- Ціделко В.Д., д.т.н., зав. кафедри Київського політехнічного інституту, м.Київ.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера Мороза А.С.

Проректор С.А.Воронов

Проект вносить: ПОГОДЖЕНО:

зав.аспірантури Заст.проректора

І. Шишкіна, Бобало Ю.Я.

Гол.бухгалтер

Мороз А.С.

Нач.юрвідділу

Матяжова І.П.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Н А К АЗ

_____________19___р. м.Львів №________

У відповідності до п.10 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"та рішення спеціалізованої вченої ради Д04.06.11 (протокол №6 від 20.10.1997 р.)

Н А К А З У Ю

1. Бухгалтерії університету провести оплату за опонування кандидатської дисертації здобувача Кузьменка А.І., захист якої відбудеться 1 грудня 1997 р., вказаним офіційним опонентам:

- Лаху В.І., доктору технічних наук, професору, генеральному директору НВО"Термоприлад" (м.Львів)

- Владімірову В.Л.,доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику, провідному науковому співробітнику ДНДІ "Система" (м.Львів)

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера Мороза А.С.

Підстава: протокол №6 засідання спеціалізованої вченої ради Д04.06.11 від 20.10.1997 р.

Проректор С.А.Воронов

Проект вносить:ПОГОДЖЕНО:

зав.аспірантури Заст.проректора

І. Шишкіна, Бобало Ю.Я.

Гол.бухгалтер

Мороз А.С.

Нач.юрвідділу

Матяжова І.П.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Н А К АЗ

_____________19___р. м.Львів №________

У відповідності до п.10 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"та рішення спеціалізованої вченої ради Д04.06.11 (протокол №6 від 20.10.1997 р.)

Н А К А З У Ю

1. Бухгалтерії університету провести оплату за опонування кандидатської дисертації здобувача В.Пилип'юка, захист якої відбудеться 1 грудня 1997 р., вказаним офіційним опонентам:

- Прохоренку В.Я., доктору фізико-математичних наук, професору, зав.кафедри "Фізика металів і матеріалознавство" державного університету "Львівська політехніка" -

.................грв.

- Благітку Б.Я., кандидату технічних наук, доценту кафедри теоретичних основ електрорадіотехніки Львівського державного університету ім.І.Франка -

................ грв.

2. Оплату опонентам провести за рахунок коштів, перерахованих НВО АТ"Термоприлад" на оплату процедури захисту (платіжне доручення №1292 від 2 жовтня 1997 р.).

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера Мороза А.С.

Підстава: протокол №6 засідання спеціалізованої вченої ради Д04.06.11 від 20.10.1997 р.

Проректор С.А.Воронов

Проект вносить: ПОГОДЖЕНО:

зав.аспірантури Заст.проректора

І. Шишкіна, Бобало Ю.Я.

Гол.бухгалтер

Мороз А.С.

Нач. юр. відділу

Матяжова І.П.


Додаток 14 (зразок)

Офіційному опонентові,

заст. генерального директора НВО"Квант",

д.т.н., професору Антонову В.П.

____________________________

252130, Київ, вул.Одеська,15

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08 у Державному університеті "Львівська політехніка" своїм рішенням від 20 вересня 1995 р., протокол №8 затвердила Вас офіційним опонентом дисертації здобувача Романюка К.П. "..... (назва дисертації) ....", що представлена у раду за спеціальністю 05.11.05-прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Просимо Вас підготувати відгук про дисертацію, в якому для об'єктивної оцінки відобразити:

-актуальність теми дисертації;

-ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій;

- достовірність і новизну висновків і рекомендацій;

- висновок про відповідність дисертації вимогам ВАК України.

Відгук у 2 прим. ( завірений і скріплений гербовою печаткою) та дисертацію просимо надіслати не пізніше 15 жовтня 1995 р. за адресою: 290646, Львів-13, вул.С.Бандери,12, Державний університет "Львівська політехніка", відділ аспірантури.

Додатки:1. Дисертація на 210 арк. в 1 прим.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08

д.т.н.,професор Стадник Б.І.

Примітка: Копії письмових відгуків опонентів видаються пошукувачу не пізніше, як за 10 днів до захисту.

ПАМ'ЯТКА ОФІЦІЙНОМУ ОПОНЕНТОВІ

Спеціалізовані вчені ради призначають для участі в прилюдному захисті дисертації офіційних опонентів з числа компетентних вчених у даній галузі науки, здатних здійснити вичерпну й об'єктивну експертизу дослідження на грунті високоі принциповості та вимогливості. Виконання доручення спеціалізованої вченої ради - обов'язок кожного вченого.

Відзив офіційного опонента про дисертацію, його виступ на засіданні спеціалізованої вченої ради є необхідним елементом творчих дебатів на захисті дисертації, гарантом точного й повного виконання встановлених вимог до дисертації. Від ретельності експертизи, аргументованості й повноти висновків опонента великою мірою залежить оцінка дисертації спеціалізованою вченою радою, об'єктивність рішення щодо присудження наукового ступеня. Критичний підхід до дисертаційного дослідження - головний критерій високого професіоналізму наукового опонента й доконечна умова конструктивної дискусії під час захисту,

Офіційний опонент на основі вивчення дисертації та праць здобувача, опублікованих за темою дисертації, висвітлює в поданому до спеціалізованої вченої ради відзиві такі обов'язкові питання, як актуальність обраної теми, ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизну, повноту іх викладу в опублікованих працях. У відзиві подаються зауваження щодо змісту дисертації та висновок щодо її відповідності встановленим вимогам.

Визначаючи актуальність теми, доцільно вказати на її зв'язок з державними чи галузевими науковими програмами, пріоритетнями напрямками розвитку науки й техніки, визначеними Верховною Радою України тощо.

Оцінка обгрунтованості наукових положень дисертації, їх достовірності й новизни повинна бути об'єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони праці, зокрема опонент має наголосити на ключових проблемах, звернути увагу на висновки й твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час захисту дисертації. Опонент оцінює висновки здобувача щодо значущості його праці для науки й практики та вказує можливі конкретні шляхи використання результатів дослідження. У відзиві опонент також повинен оцінити зміст дисертації, її завершеність в цілому й викласти зауваження щодо її оформлення.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових виданнях повинна висвітлюватись опонентом із врахуванням встановлених вимог. Крім того, опонент повинен у своєму відзиві підкреслити ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації.

Якщо опонент встановив брак новизни або недостатню обгрунтованість висновків дисертації, її низьку наукову й практичну цінність, виявив помилки або порушення вимог щодо оформлення дисертації (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона подана до захисту, і т.ін.), у відзиві мають бути вказані конкретні причини, через які здобувачеві не може бути присуджено науковий ступінь.

Якщо думка опонента щодо наукової якості докторської дисертації позитивна, він повинен достатньо повно й аргументовано сформулювати, які конкретно отримані нові науково обгрунтовані результати в певній галузі науки, що в сукупності вирішують важливу наукову проблему; або які отримані нові науково обгрунтовані розробки в певній галузі науки, що забезпечують розв'язання значної прикладної проблеми; або які отримані нові науково обгрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є значним досягненням для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Опоненту слід пам'ятати, що результати наукових досліджень, за якими здобувач захистив кандидатську дисертацію, не можуть виноситися на захист докторської дисертації.

У позитивному висновку щодо кандидатської дисертації опонент повинен вказати, що вона є завершеною працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу суттєвого значення для певної галузі науки; або в якій отримані нові науково обгрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Офіційний опонент відповідає за об'єктивність і високу якість підготовленого ним відзиву. За порушення даних вимог ВАК України позбавляє офіційного опонента права подальшої участі в атестації наукових кадрів.

У відзиві не можна ухилятися від аргументованої оцінки наукового рівня дисертації по суті, тому короткий формальний висновок про те, що дисертація відповідає встановленим вимогам, є неприйнятним. Відзив не повинен мати невизначений характер, як це буває, коли використовують формулювання подібні до "значний науковий інтерес", "суттєвий внесок", "крок до вирішення проблеми" і.т.ін.

Можливі випадки, коли за наявності в дисертації таких рис, як актуальність теми, певні новизна й практична значущість, опонент не вважає її науковий рівень таким, що відповідає встановленим критеріям, тобто не рекомендує присуджувати здобувачеві відповідний науковий ступінь. У цьому разі у відзиві необхідно відзначити ті результати дисертації, які незалежно від рішення щодо присудження наукового ступеня доцільно використати в науці та практиці.

Офіційний опонент має право вимагати необхідні додаткові матеріали від здобувача чи керівника установи, де виконувалась дисертація або де працює здобувач, а також від наукового керівника (консультанта).

Якщо оцінка дисертації позитивна, відзив опонента подається до спеціалізованої вченої ради у двох примірниках, якщо негативна - у трьох примірниках.

Відзиви повинні бути особисто підписані опонентом і засвідчені печаткою установи, де працює опонент.

Термін подання відзиву до спеціалізованої вченої ради - один місяць з дня одержання опонентом дисертації та автореферату.

Копії письмових відзивів офіційних опонентів видають здобувачеві не пізніше як за десять днів до захисту дисертації.

Під час виступу на захисті дисертації опонент викладає повністю зміст свого відзиву.

Спеціалізована вчена рада повинна повернути офіційному опоненту відзив для доопрацювання, якщо він не відповідає вказаним вимогам, або замінити офіційного опонента.


Додаток 15 (зразок)

Генеральному директору

НВО"Квант", д.т.н., професору

Антонюку Р.К.

____________________________

252130, Київ, вул.Одеська,15

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08 у Державному університеті "Львівська політехніка" своїм рішенням від 20 вересня 1995 р., протокол №8 затвердила Вашу установу, як провідну по дисертації здобувача Романюка К.П. "..... (назва дисертації) ....", що представлена у раду за спеціальністю 05.11.05-прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Просимо Вас доручити відповідним спеціалістам підготувати відгук про дисертацію, в якому відобразити:

- важливість для науки і виробництва одержаних автором дисертації результатів;

- конкретні рекомендації щодо використання результатів та висновків дисертаційної роботи.

При загальній позитивній оцінці роботи просимо дати висновок про неї відповідно до п.13 (12-для дисертації на ступінь д.т.н.) "Положення про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань".

Відгук про дисертацію слід обговорити на науковій конференції структурного підрозділу Вашої установи.

Відгук у 2 прим. ( завірений та скріплений гербовою печаткою) та дисертацію просимо надіслати не пізніше 15 жовтня 1995 р. за адресою: 290646, Львів-13, вул.С.Бандери,12, Державний університет "Львівська політехніка", відділ аспірантури.

Додатки:

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08

д.т.н.,професор Стадник Б.І.

Примітки:

  1. Копія письмового відгуку провідної організації видається пошукувачу не пізніше, як за 10 днів до захисту.

  2. Провідною установою може бути тільки наукова установа чи вищий навчальний заклад; відгук провідної установи має бути підписаний доктором наук, який не може бути членом спеціалізованої вченої ради, в якій має відбутисяч захист

Вимоги до оформлення відзиву провідної установи

1. Провідні установи є важливою ланкою атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Провідні установи здійснюють апробацію дисертацій перед проведенням захистів у спеціалізованих вчених радах.

Провідною установою щодо дисертації призначають лише наукову установу чи вищий навчальний заклад (або їх підрозділ), перелік яких затверджує ВАК України. Для оцінки рівня впровадження результатів і розробок здобувачів використовують відзиви науково-технічних закладів або (для суспільних і гуманітарних наук) центральних органів державної влади, громадських об'єднань і політичних партій, підписаних докторами наук.

Спеціалізована вчена рада приймає дисертації до аахисту та призначає офіційних опонентів, провідну установу згідно з пп. 20, 32 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань і дату захисту.

Провідною не може бути установа, де виконувалася дисертація або де працює здобувач.

2. Керівник провідної установи призначає для вивчення дисертації доктора наук - провідного фахівця за темою дисертації, штатного працівника провідної установи, який не повинен бути членом спеціалізованої вченої ради, де відбувається захист дисертації. Призначений фахівець може залучати до вивчення дисертації інших фахівців з даної наукової установи, рекомендувати апробацію дисертації на тематичному семінарі. На основі вивчення дисертації фахівець виробляє її наукову оцінку і готує проект відзиву.

Проект відзиву обговорюється на засіданні вченої (науково-технічної) ради провідної установи або на засіданні її наукового підрозділу. Цей факт зазначається у відзиві.

3. У відзиві провідної установи встановлюється актуальність обраної теми, ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і новизна, повнота їх викладу в опублікованих працях, а також робиться висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. У відзиві відображається важливість для науки і народного господарства одержаних автором дисертації результатів, а також висловлюються рекомендації щодо їхнього використання. Структура дисертації та зміст її розділів у відзиві провідної установи не наводиться.

4. Відзив провідної установи підписує доктор наук, який його готував, вказуючи при цьому свою посаду, і затверджує керівник провідної установи, який особисто відповідає за якість і об'єктивність відзиву.

5. Копію відзиву провідної установи видають здобувачеві не пізніше як за десять днів до захисту дисертації.

ПРИМІРНИЙ ТЕКСТ СУПРОВОДЖУЮЧОГО ЛИСТА

для розсилки автореферату дисертації

(друкується на бланку університету)

Керівнику провідної установи

Згідно з переліком провідних установ для захисту дисертацій за спеціальностями, затвердженим постановою президії ВАК України_____________________________________ Ваша організація

/дата затвердження, номер постанови ВАК України/

є провідною установою за спеціальністю_____________________.

/шифр, назва спеціальності/

У відповідності до цього спеціалізована вчена рада при Державному університеті “Львівська політехніка”___________надсилає автореферат

/шифр спецради/

____________________________ на тему: _____________________ .

/прізвище,ім’я,по батькові здобувача/ /назва теми дисертації/

Просимо підготувати відгук на автореферат і надіслати у двох примірниках, підписаних та завірених печаткою, на адресу: 290646, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12; відділ докторантури та аспірантури.

  

Г олова

спеціалізованої вченої ради,

професор /Підпис/ 


Додаток 16 (зразок )

Оголошення

20 жовтня 1995 р. о 14 00 год. в ауд.225 головного корпусу

відбудеться захист дисертаційної роботи І.Романюка на тему:

"................................................................................................................. "

представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04Прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий консультант-д.т.н., проф., академік НАН України.........................

д.т.н., проф.............................

д.т.н.,проф..............................

д.т.н.,с.н.с................................


Додаток 17 (зразок повідомлення)

Члену спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08,

академіку НАН України Анатичуку Л.І.

Вельмишановний Лук'яне Івановичу!

Просимо Вас прибути на засідання ради Д 35.052.08, яке відбудеться 20 жовтня 1997 р. о 14 00 год. в ауд.225 головного корпусу Державного університету "Львівська політехніка" з наступним порядком денним:

1. Захист дисертації Романюка Івана Петровича на тему:"........................................... " на здобуття наукового ступенядоктора технічних наукза спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин".

Вчений секретар спеціалізованої ради ____________Я.Т.Луцик


Додаток 18 (зразок )

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

присутності членів спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08

"___"____ __________1997 р. протокол №______

Розглядається дисертація І.Романюка на тему:".............................. " на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Прізвище, ім'я,
по-батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

Присутність на засіданні (підпис)

Одержання бюлетеня (підпис)

1.Стадник Б.І. д.т.н., 05.11.04    
2.Прохоренко В.Я. д.ф.-м.н., 05.11.04    
3.Луцик Я.Т. д.т.н., 05.11.04    
4.Анатичук Л.І. д.ф.-м.н., 05.11.04    
5.Буджак Я.С. д.т.н., 05.11.05    
6.Готра З.Ю. д.т.н., 05.11.05    
7.Дудикевич В.Б. д.т.н., 05.13.05    
8.Курітник І.-П.П. д.т.н., 05.11.04    
9.Лах В.І. д.т.н., 05.11.04    
10.Мельник А.О. д.т.н., 05.13.05    
11.Назаренко Л.А. д.т.н., 05.11.04    
12.Николайчук Я.М. д.т.н., 05.13.05    
13.Погрібний В.О. д.т.н., 05.11.05    
14.Попов Б.О. д.ф.-м.н., 05.13.05    
15.Саченко А.О. д.т.н., 05.13.05    
16.Столярчук П.Г. д.т.н., 05.11.05    
17.Ціделко В.Д. д.т.н., 05.11.05    
18.Чабан В.Й. д.т.н., 05.13.05    

Вчений секретар спеціалізованої рад Луцик Я.Т.
 


Додаток 20 (зразок напису на конверті з бюлетенями)

Бюлетені таємного голосування по захисту дисертації І.Романюка

" __"_______ 1997 р., протокол №

Примітки: 1. На всіх невикористаних бюлетнях ставиться підпис голови лічильної комісії.

  1. Після голосування всі без винятку бюлетені складаються в конверт, конверт необхідно заклеїти. На лінії склеювання члени лічильної комісії ставлять свої підписи.


Додаток 21 (зразок )

Протокол

лічильної комісії, обраної

спеціалізованою вченою радою Д 04.06.18

" " 1997 р.

Склад обраної комісії___________________________________________

_____________________________________________________________

Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Романюку Івану Петровичу наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

Склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості 20 осіб.

До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено _______осіб з правом вирішального голосу.

Були присутні на засіданні _____членів спеціалізованої вченої ради, зокрема ____докторів наук за профілем розглянутої дисертації.

Результати голосування за присудження наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук Романюку Івану Петровичу подано голосів:

Члени лічильної комісії _______________________/ /

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д04.06.18 _______________________Костюк В.М.


Додаток 22

Вимоги до змісту і структури висновку ради про дисертацію

Висновок спеціалізованої ради про дисертаційну роботу - це найбільш важливий документ атестаційної справи, який містить у собі підсумкову оцінку радою дисертаційного дослідження. У висновку мають бути викладені найсуттєвіші наукові результати, які одержав дисертант особисто, оцінка їхньої достовірності та новизни, значення для теорії і практики та рекомендації щодо використання їх, а у випадку дисертації у вигляді наукової доповіді - відповідність її п.15 Положення про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. У висновку вказується, яким вимогам Положення про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань відповідає дисертація (п.12 -13).

Висновок ради має бути лаконічним та конкретним. Не рекомендується без достатньої аргументації застосовукати визначення "вперше", "фундаментально", "системно", "комплексно" тощо.

Проект висновку ради готується експертною комісією, що була призначена на стадії попередньої експертизи дисертації. Обсяг висновку не має перевищувати 1,5 стор. машинописного тексту для кандидатської або 3 стор.- для докторської дисертації при друкуванні через 1,5 інтервала.

Проект висновку вручається вченим секретарем ради всім членам ради, що є присутніми на засіданні, а також офіційним опонентам та пошукувачу.

Структура висновку

У висновку доцільно виділити п'ять розділів, а саме:

- найбільш суттєві наукові результати, отримані особисто пошукувачем, та їх наукова новизна;

- значення результатів для теорії;

- значення результатів для практики;

- достовірність результатів;

- рекомендації щодо використання результатів дисертації.

На початку висновку може бути наведена думка ради стосовно актуальності теми роботи та її зв'язку з планами наукових досліджень Державного університету "Львівська політехніка".

Зміст розділів висновку:

1. Найбільш суттєві наукові результати, отримані особисто пошукувачем, та їх наукова новизна.

Ключовими словами для цього розділу висновку е такі, як "суттєві", "наукові" та "новизна". Саме їх доцільно застосовувати при формулюванні результатів дисертаційного дослідження. Особливу увагу необхідно приділити взаємозв'язку результатів, які зазначаються, із завданнями дослідження, темою та метою дисертації. Кількість сформульованих у висновку результатів не повинна бути надмірною.

Нижче наведені приклади формулювань початків виразів, що визначають результати дослідження:

- розроблено (запропоновано) процедуру, схему ( модель розрахунку, комплекс моделей) .........;

- розроблено систему оцінок ..........;

- вдосконалено методику визначення ....;

- запропоновано формалізований опис (модель) ......;

- виконане теоретичне ( методичне) обгрунтування ..........;

- запропоновано класифікацію .................;

- отримані аналітичні залежності .......;

- розроблена методика (способ) врахування факторів ...........;

- подане методичне (кількісне, теоретичне) обгрунтування масштабів застосування ......;

- показано (доведено) необхідність додаткового врахування впливу складових .......;

- запропоновано метод визначення ..........;

- розроблено імітаційну модель .................

При формулюванні отриманого наукового результату необхідно відзначити його новизну, відмітивши при цьому, за рахунок чого отримано новий результат або що його відрізняє від результатів аналогічних досліджень. Наприклад, новизна може бути досягнута за рахунок:

- застосування більш сучасних матеріалів......;

- деталізації...........;

- додаткового врахування............;

- розгляду у сукупності ...............;

- виділення нового об'єкту...........;

- нової постановки задачі;

- застосування нового методу дослідження;

- застосування спеціального технічного обладнання.

2. Значення результатів для теорії.

Цей розділ має відповісти на запитання: "Що нового вніс дисертант в існуючий стан теорії щодо питань, які розглядалися, і що отримає у свій багаж дослідник, який продовжить дослідження в даному науковому напрямку, або фахівці у суміжних галузях науки ?" Найбільше значення згаданий розділ має при формулюванні висновку про докторську дисертацію. Приклади формулювань початків виразів:

- виконане теоретичне узагальнення............;

- розроблено новий теоретичний напрямок .........;

- теоретично доведено необхідність .....;

- проілюстрована необхідність ...........;

- показані напрямки подальших досліджень у галузі ...............;

- розширене уявлення про .......................;

- сформульовані принципи оцінки ..........................;

- розроблені окремі теоретичні елементи ................;

- подане обгрунтування ................

3. Значення результатів для практики.

Цей розділ має відповісти на запитання: "В чому полягає практичне значення результатів і що зміниться у практичній діяльності установи (галузі народного господарства, організації) після впровадження результатів дисертаційного дослідження ?" Для окремих практичних результатів, якщо є можливість, доцільно зазначити їх кількісну характеристику. Приклади формулювань початків виразів:

- скорочується час на ......;

- зменшуються витрати на .......;

- підвищується продуктивність ............;

- знижується енергомісткість (матеріаломісткість)................;

- отримана можливість дати кількісну оцінку (обгрунтування).................;

- отримана можливість деталізації розрахунку.........;

- підвищується достовірність ...........;

- підвищується точність оцінки (вимірювання) ...........;

- покращуються умови праці..................;

- зменшується негативний вплив на оточуюче середовище .......;

- покращується якість ...........

При наявності документів про впровадження доцільно зазначити масштаб впровадження.

3. Достовірність результатів.

Обгрунтованість та достовірність результатів та висновків, які отримані у дисертації, можуть бути підтверджені:

- теоретичною розробкою (обгрунтуванням) базових положень .............;

- результатами апробації;

- співпадінням результатів моделювання (розрахунку) та фактичними результатами...............;

- логічною ув'язкою результатів виконаного дослідження та існуючих результатів в цій області;

- застосуванням класичних методів (алгоритмів) для розрахунку (обробки).......;

- співпадінням результатів з результатами інших авторів, що отримані іншими методами;

- великою кількістю використаного статистичного матеріалу.

4. Рекомендації щодо використання результатів дисертації.

В цьому розділі доцільно зазначити назву програми (міжнародної, галузевої або ін.), відповідно до якої виконувалося дисертаційне дослідження, і сформулювати рекомендації щодо подальшого застосування та розвитку результатів дисертації. При цьому доцільно зазначити установу (організацію, міністерство) . Перелік організацій не повинен містити в собі підпорядковані організації.

Для докторських дисертацій обов'язковою є наявність рекомендацій щодо застосування результатів дослідження у навчальних курсах вищих навчальних закладів із зазначенням назв дисциплін згідно з навчальним планом.

Примітка: Проект висновку роздається членам вченої ради і опонентам перед початком засідання спеціалізованої вченої ради.Додаток 23 (зразок)

Порядок роботи ради

д.н. -05.11.04

д.н. -05.11.05

д.н. - 05.13.08

1.Стадник Б.І.

..................

..................

7.Назаренко Л.А.

1.Буджак Я.С.

.....................

5.Ціделко В.Д.

1.Дудикевич В.Б.

..................

...................

6.Чабан В.Й.

Порядок денний

Захист дисертаційної роботи Романюка Івана Петровича на тему: "....................................... " на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий консультант-д.т.н., проф., академік АІН України ...........................

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф..........................

д.т.н.,проф...........................

д.т.н.,с.н.с..............................

Провідна організація- ......................................................

   1. 1.Голова-при наявності кворуму відкриває засідання.

    Примітка: Якщо голова (заступник голови) ради є науковим керівником (консультантом) пошукувача, то на початку засідання проводиться процедура обрання голови засідання ради (може бути член ради - штатний працівник ДУ”Львівська політехніка”)

   2. Вчений секретар-офіційна довідка про дисертанта.
   3. Доповідь претендента, відповіді на запитання членів ради.
   4. Виступ наукового керівника (консультанта), проф........................
   5. Слово вченому секретарю для оголошення відгуків.

    Примітка: При наявності великої кількості відгуків на автореферат вчений секретар за згодою членів ради робить огляд відгуків з обов’язковим зазначенням критичних зауважень.

   6. Слово претенденту для відповідей на зауваження.
   7. Виступ офіційного опонента, проф..............................
   8. Відповіді претендента на зауваження.
   9. Виступ офіційного опонента, проф...............................
   10. Відповіді претендента на зауваження.
   11. Виступ офіційного опонента, д.т.н.............................

    Примітка: У випадку відсутності з поважної причини одного з опонентів, який представив позитивний відгук про дисертацію, останній виголошується вченим секретарем ради, а також має виступити додатковий офіційний опонент, затверджений заздалегідь керівництвом ради .

   12. Відповіді претендента на зауваження.
   13. Дискусія про роботу.

    Примітка: Свою думку про дисертацію повинні висловили всі члени ради за спеціальністю, за якою представлена дисертація.

   14. Завершальне слово претендента.
   15. Пропозиції до складу лічильної комісії(не менше, як 3 особи):

    _____________________________________________________________

    (Процедура голосування)

   16. Слово голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування.
   17. Затвердження протоколу лічильної комісії.
   18. Обговорення проекту висновку спеціалізованої ради.

    Примітка: При негативному результаті голосування висновок не приймається.

   19. Затвердження висновку спеціалізованої ради.
   20. Привітання претендента (при позитивному підсумку голосування).


Додаток 24 (зразок)

Директору

Українського інституту

науково-технічної

та економічної інформації

________________________

252171 м.Київ -171

вул.Горького, 180

Скеровуємо Вам на мікрофільмування дисертаційну роботу Маслова Ігора Петровича, який захистив 20 вересня 1997 року ( протокол №3 ) кандидатську дисертацію на тему “Розробка інформаційної моделі та оптимізація цифрових перетворювачів систем керування електроспоживанням на її основі” за спеціальністю 05.13.08 - обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08 у Державному університеті “Львівська політехніка” (м.Львів).

Дві облікові картки дисертації з відміткою Вашого інституту просимо повернути на ім’я вченого секретаря ради за адресою: 290646, м.Львів - 13, вул. С.Бандери, 12, Державний університет “Львівська політехніка”, відділ аспірантури.

Після мікрофільмування оригінал дисертації просимо повернути автору за домашньою адресою: 284010, м.Івано-Франківськ, вул. Вагілевича,20, кв.53.

Додатки:

4. Дискета - 1

вченої ради Д 04.06.19 к.т.н., с.н.с. Т.Костюк

 


Додаток 25 (зразок)

голові Вищої атестаційної

комісії України

-----------------------------------

252001, м.Київ -1

Хрещатик, 34

Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.08 - обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування Маслова Ігора Вадимовича.

Назва дисертації - “Розробка інформаційної моделі та оптимізація цифрових перетворювачів систем керування електроспоживанням на її основі”

Другий примірник дисертації направлений до Українського інституту науково-технічної інформації 15 жовтня 1997 року.

Оголошення про захист дисертації було надруковане в Бюлетені ВАК України №1 за 1998 р., с.71.


Додаток 26 (зразок)

Відомості

про офіційних опонентів на захисті дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук Романюка Івана Петровича за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин

п/п

Прізвище, ім'я та по-батькові

Рік народження

Місце основної роботи (установа, її відомча підпорядкованість, посада)

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження

Вчене звання

(за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Монографії, брошури, статті (2-3 назви) за спеціальністю захищеної дисертації

  Бичківський Роман Васильович

1935

Державний університет "Львівська політехніка" Міносвіти України, м.Львів, професор кафедри "Метрологія, стандартизація і сертифікація"

доктор технічних наук

05.11.04

1994р.

доцент за кафедрою "Інформаційно-вимірювальна техніка"

1990 р.

 1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г. Основи сертифікації.-Львів: ДУ”Львівська політехніка”, 1997.-74 с.
 2. .........................
 3. ..........................
  Буджак Ярослав Степанович

1931

Державний університет "Львівська політехніка" Міносвіти України, м.Львів, завідувач кафедри "Напівпровідникова електроніка "

доктор технічних наук

01.04.10

1986 р

професор за кафедрою "Напівпровідникова електроніка"

1988 р.

 1. Budjak Ja.S. New Approach the Kinetic Theory of Crystal Properties.// Phys. in Ukraine.-Kyiv.- 22-27 June 1994.
 2. ...............
 3. ...............

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ___________________В.Костенко

"____"_______________1998 р. (Печатка університету)

М. П.

Примітка:В графі 7 наводять назви праць, опублікованих за останні 5 років.Додаток 27

Форма 13

Облікова картка здобувача

Рішення про присудження

(прізвище, ім'я, по батькові у давальному відмінку)

наукового ступеня доктора (кандидата) _________________________ наук

на підставі прилюдного захисту дисертації _________________________

(рукопису, опублікованої монографії)

(таємно,

у вигляді_________________________________*/ з грифом ____________ __________________________________

для службового користування)

за спеціальністю _____________________________________

у спеціалізованій вченій раді_________________________

(назва установи, відомство у родовому відмінку, місто)

прийнято "__'' _______ 199_р., протокол № ___.

Справа №

_____________________________________19 р. народження

громадянин_______________________________________

освіта вища: закінчив у 19 р.________________________________

за спеціальністю__________________________________________

Наукові ступені і вчені звання (перелічуються упорядку їх присудження чи присвоєння за наявності):

кандидат _____________________ наук з 19 року,

доцент кафедри _______________________ з 19 року.

Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення і відомча підпорядкованість та назва установи, де вона функціонує.

Працює_______________в______________________________

з19 р. до теперішнього часу.

Дисертація виконана в _________________________________________

Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для докторів наук) _____________________________________________________

Здобувач має _____ опублікованих праць за темою дисертації, з них ____ праць написано без співавторів, _____ монографій, _____ статей в провідних наукових фахових виданнях, _____ авторських свідоцтв на винаходи,в тому числі(наводиться три праці для кандидатів наук і чотири найбільш значних праці - для докторів наук):

1.______________________________________________________________

(бібліографічні дані за формою 23)

2._____________________________________________________________

(бібліографічні дані за формою 23)

Офіційні опоненти:___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,

_____________________________________________________________________________________

вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)

дав _________________________ відзив із зауваженнями:______________.

Провідна установа _____________________________________________

____________________ дала ________________________________ відзив із

зауваженнями: ____________________.

На дисертацію та автореферат надійшли відзиви: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(перелічуються всі відзиви з обов'язковим зазначенням місць роботи, посад, наукових ступенів, вчених звань , прізвищ та ініціалів авторів відзивів, характеру відзивів (негативний чи позитивний) та критичних зауважень)

В дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради: ______________ ___________________________________________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження)

та присутні на захисті фахівці __________________________________________ ______________________________________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені, місця роботи, посади, зауваження)

При проведенні таємного голосування виявилося, що із ____ членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні (з них ___ докторів наук за профілем дисертації), проголосували

Висновок спеціалізованої вченої ради (відповідно до "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань).

Голова спеціалізованої вченої ради________ _____________ ____________

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради_____________ ____________

"___"___________________19__р.

Печатка установи, де створена рада

Затверджено постановою Президії ВАК України № __________

від "___"_______________19 р.


Додаток 27а (зразок)

Форма 13

ОБЛІКОВА КАРТКА ЗДОБУВАЧА

Рішення про присудження Маслову Ігору Вадимовичу наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук на підставі прилюдного захисту дисертації “Розробка інформаційної моделі та оптимізація цифрових перетворювачів систем керування електроспоживанням на її основі” у вигляді рукопису за спеціальністю 05.13.08 - обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08 у Державному Університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України, м.Львів, прийняте 29 вересня 1995 року, протокол № 5.

Справа №_______________

Маслов Ігор Вадимович, 1957 року народження, освіта вища: закінчів у 1981 році Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Електропостачання промислових підприємств, міст та сільского господарства”.

Кандидат технічних наук з 1985 р.

Доцент кафедри промислової автоматики з 1988 р.

Закінчив докторантуру (аспірантуру) в Херсонському індустріальному інституті Міністерства освіти України в грудні 1994 року.

Працює провідним інженером науково-дослідного сектору Івано-Франківського інституту нафти і газу Міністерства нафтогазової промисловості України з 1991 року до теперішнього часу.

Дисертація виконана в Херсонському індустріальному інституті Міністерства освіти України.

Науковий консультант (керівник ):

Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних наук, професор кафедри “Автоматизоване управління” Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.

Здобувач має 29 опублікованих праць за темою дисертації, з них 6 праць написано без співавторів, 2 монографії, 14 статей в провідних наукових фахових виданнях, 9 авторських свідоцтв на винаходи, в тому числі:

   1. “Альтернативные решения в электроенергетике”/Борисов Р.И., Маслов И.В. и другие//Энергетика. Изв.высш.уч.заведений.-1993-№ 1-2.-С.7-14.

   2. ................

   3. ................

Офіційні опоненти:

Мандзій Богдан Андрійович, доктор технічних наук за спеціальністю ........, професор по кафедрі промислової автоматики, зав.кафедри Одеського політехнічного інституту - дав позитивний відзив із зауваженнями:

Зорін Владлен Володимирович, доктор технічних наук за спеціальністю ........, професор по кафедрі промислової автоматики, зав.кафедри Луганського політехнічного інституту - дав позитивний відзив із зауваженнями:

Провідна установа- Інститут тепло- і масообміну, відділ промислової автоматики, Міністерство нафтогазової промисловості України, м.Івано-Франківськ - дала позитивний відзив із зауваженнями:

На дисертацію та автореферат надійшли відгуки:

1. Івано-Франківського виробничого об’єднання “Карпати” за підписом генерального директора Кувіки А.М. Відгук позитивний, зауваження: в авторефераті не розглянуті можливості пропонованого принципу кодування інформації для визначення витрати гарячої води, пари, газу .

2..............

................

8. Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” за підписом завідуючого кафедрою електропостачання, д.т.н., професора Праховника А.В. Відгук позитивний, зауваження : не зроблений порівняльний аналіз пропонованого АЦП їз стандартними перетворювачами з імпульсним виходом.

В дискусії прийняли участь члени спеціалізованої вченої ради:

та присутні на захисті фахівці:

При проведенні таємного голосування виявилось, що із 18 членів спеціалізованої вченої ради, які прийняли участь у голосуванні ( з них 7 докторів наук за профілем дисертації ), проголосували:

ВИСНОВОК

спеціалізованої ради Д 35.052.08 у Державному університеті “Львівська політехніка” про дисертацію Маслова І.В. “Розробка інформаційної моделі та оптимізація цифрових перетворювачів систем керування електроспоживанням на її основі” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 -Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування

Голова спеціалізованої вченої ради

Д 35.052.08, д.т.н., професорБ.Стадник

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.052.08, д.т.н., с.н.с. Я.Луцик

“____”______________1998 р.

Затверджено постановою Президії ВАК України

№_____________ від “_______”____________________ 199____ р.

Виписано диплом _________________________________________

Начальник атестаційного відділу __________________________

Примітка: Якщо проводився захист дисертації здобувача, науковим консультантом (керівником ) якого є голова (заст.голови) ради, то облікову картку підписує член ради, якого було обрано головою засідання спеціалізованої вченої ради:

Голова засідання спеціалізованої вченої ради Д04.06.11

член ради, д.т.н., професор ____________


Додаток 28 (зразок)

 

Прізвище, ім’я, по батькові

стать

громадянство

Рік народження

   

Шифр ради

Дата рішення ради

Номер протоколу

Повна назва установи

 

Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук

 

Шифр і назва спеціальності

Номер справи

Ким і коли присуджено науковий ступінь, (присвоєне вчене звання)

Номер диплому

  Кандидат  
  Доктор  
  Доцент  
  Старший науковий співробітник  

 

Реєстраційно-облікова картка

Маслов Роман Петрович

чоловіча

Україна

1963

   

Д 35.052.08

22 вересня 1997 р.

№3

Державний університет “Львівська політехніка”

 

Кандидат технічних наук

05.13.13 Обчислювальні машини, системи та мережі,

Номер справи

Ким і коли присуджено науковий ступінь, (присвоєне вчене звання)

Номер диплому

  Кандидат  
  Доктор  
  Доцент  
  Старший науковий співробітник  
  Професор  

Примітка: Картка виконується на світлому цупкому папері.


Додаток 29 (зразок стенографічного протоколу)

ПРОТОКОЛ №4

засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Державному університеті "Львівська політехніка" від 2 червня 1997 р.

Головуючий на засіданні - голова спеціалізованої вченої ради професор Стадник Б.І.

Вчений секретар засідання - вчений секретар ради с.н.с. Луцик Я.Т.

Присутні 17 членів ради:

1.Стадник Б.І., д.т.н., 05.11.04.

..................................................................

...................................................................

17. Чабан В.Й., д.т.н., 05.13.08.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист дисертаційної роботи громадянина Польщі Вальдемара Маєвського на тему "................................................................................ ", представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Офіційні опоненти:

1. Д.т.н., професор Симбірський Д.Ф. (м.Харків).

2. Д.т.н., професор Столярчук П.Г., член ради (м.Львів).

3. Д.т.н., професор Семерак М.М. (м.Львів).

Провідна організація - НВО "Термоприлад" (м.Львів).

Голова : Починаємо засідання спеціалізованої ради.

На засіданні із 18-ти членів ради присутні 17, з них 5 членів ради-спеціалісти за спеціальністю 05.11.04. Кворум є.

В порядку денному засідання:

Захист дисертаційної роботи громадянина Польщі Вальдемара Маєвського на тему "............................................................................... ", представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Офіційні опоненти:

1. Д.т.н., професор Симбірський Д.Ф. (м.Харків).

2. Д.т.н., професор Столярчук П.Г., член ради (м.Львів).

3. Д.т.н., професор Семерак М.М. (м.Львів).

Провідна організація - НВО "Термоприлад" (м.Львів).

Слово надається вченому секретарю для оголошення об'єктивних даних про дисертанта.

Вчений секретар : (Оголошує документи із особової справи В.Маєвського і повідомляє про їх відповідність вимогам ВАК України).

Голова : Чи є питання до вченого секретаря по документах? (Немає).

Слово для доповіді про основні положення дисертації надається Вальдемару Маєвському.

Маєвський В . : Викладає основні положення дисертаційної роботи.

Голова . Доповідь закінчена. У кого з присутніх виникли питання до дисертанта?

Проф.Прохоренко В.Я. (спеціальність в раді ..........) : З фотографій, представлених Вами, та з реферату випливає, що тільки невелика частина вимірювань стосується досліджень рідкої сталі . З цього приводу я маю такі запитання:

В чому полягає суть наближення умов теплообміну на поверхні термоперетворювачів за допомогою критеріальних чисел?

Маєвський В . : Умови теплообміну визначає чинник тепловіддачіa , який складним чином залежить від багатьох факторів. Ці складні умови теплообміну враховані через значення показника теплової інерції............................

Проф.Прохоренко В.Я. ........................?

Маєвський В . :.............................................

Проф.Ціделко В.Д. (спеціальність в раді ..........):..................................?

Маєвський В . :...............................................

.....................................................................

.....................................................................

Голова : У кого є ще запитання? (Немає).

Слово надається науковому консультанту (керівнику) проф.........

Проф ...................

Слово надається вченому секретарю для оголошення письмових відгуків на дисертацію та автореферат, які надійшли на адресу ради.

Вчений секретар : ( для сторонніх пошукувачів виголошує відгук організації, де виконана дисертація, для пошукувачів з ДУ"Львівська політехніка - відгук кафедри, на якій проводилася попередня експертиза).

На дисертацію надійшов відгук провідної установи -НВО "Термоприлад", затверджений генеральним директором, д.т.н., проф. Лахом В.І. (зачитує відгук; відгук додається).

Голова : На автореферат надійшло порівняно велика кількість відгуків, тому є пропозиція повністю їх не зачитувати, а обмежитись інформацією: від кого відгук і зачитати зауваження (члени ради підтримують цю пропозицію).

Вчений секретар :

На автореферат надійшли наступні відгуки від:

-доктора технічних наук, професора, академіка Метрологічної академії Росії Олейника Б.М. (ВНДІМ ім.Менделеєва, м.С.-Петербург).

Відгук позитивний, зауваження:

У переліку робіт, які визначають новизну результатів авторських досліджень, наведені такі результати, які необхідно було би описати, застосовуючи чисельні оцінки. У постановці завдань і мети роботи доцільно було би виділити ті напрями досліджень, які автор збирається розробити, обмеживши їх область

- доктора технічних наук, професора Шаркова А.В. (С.-Петербурзький державний інститут точної механіки і оптики).

Відгук позитивний, без зауважень.

- .......................................................................

- доктора технічних наук, професора, чл.-кор. Метрологічної академії Росії Платунова Є.С. (С.-Петербурзька держ.академія холоду і харчових технологій).

Відгук позитивний, зауваження: недостатньо доступно і зрозуміло викладено фізичну сутність засобів статистичної оптимізації нелінійної перехідної характеристики системи "термопара-високотемпературне середовище" в реальному часі досліду.

Голова : Слово надається дисертанту для відповідей на зауваження.

Маєвський В . : (повний текст відповідей на зауваження)

Голова : Слово надається офіційному опоненту, д.т.н., професору, зав. кафедри Харківського авіаційного інституту Симбірському Д.Ф.

Симбірський Д.Ф. : (виголошує відгук; відгук додається).

Голова : Слово надається дисертанту для відповідей на зауваження.

Маєвський В .: (повний текст відповідей на зауваження)

Голова : Слово надається офіційному опоненту, д.т.н., професору Столярчуку П.Г., члену ради(спеціальність в раді ..........).

Столярчук П.Г. : (виголошує відгук; відгук додається).

Голова : Слово надається дисертанту для відповідей на зауваження.

Маєвський В .: (повний текст відповідей на зауваження)

Голова : Слово надається офіційному опоненту, д.т.н., с.н.с., зав.кафедри Львівського державного сільськогосподарського інституту Семераку М.М.

Семерак М.М .: (виголошує відгук; відгук додається).

Голова : Слово надається дисертанту для відповідей на зауваження.

Маєвський В .: (відповіді на зауваження)

Голова : Переходимо до загальної дискусії. Хто бажає виступити?

Проф.Прохоренко В.Я. (спеціальність в раді ..........). (текст виступу)

.........................................................

Проф.Николайчук Я.М. (спеціальність в раді ..........): (текст виступу)

Голова : Є ще бажаючі виступити? (Немає). Заключне слово надається дисертанту В.Маєвському.

Маєвський В. : (текст виступу)

Голова . Для проведення процедури таємного голосування нам необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція ввести у склад комісії проф.Курітника І.П., проф.Лаха В.І., проф. Прохоренка В.Я. Немає заперечень щодо кандидатур ? (Немає) Прошу голосувати (Склад комісії затверджується одноголосно). Оголошується перерва для проведення голосування.

(Після перерви на голосування)

Голова : Слово надається голові лічильної комісії проф. Прохоренку В.Я.

Прохоренко В.Я. :(зачитує)

Протокол лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою Д04.06.11 2 червня 1997 р.

Склад обраної комісії: проф.Курітник І.П., проф.Лах В.І., проф. Прохоренко В.Я.(голова).

Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Маєвському Вальдемару наукового ступеня доктора технічних наук.

Склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості 20 осіб.

Були присутні на засіданні 17 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 5 докторів наук за профілем поданої на розгляд дисертації.

Роздано бюлетнів -17

Залишилось нерозданих бюлетнів - 3

Виявлено в урні бюлетнів- 17

Результати голосування за присудження наукового ступеня доктора технічних наук Маєвському Вальдемару подано голосів:

Голова : Чи є запитання до голови лічильної комісії? (Немає) Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії? (Приймається одноголосно)

Тепер нам треба прийняти висновок по роботі, проект якого є у всіх членів ради. У кого є зауваження, пропозиції? (редакційні поправки вносять проф. Николайчук Я.М., проф.Дудикевич В.Б., проф.Курітник І.П.)

Хто за те, щоб затвердити висновок ради з внесеними поправками? (Приймається одноголосно).

Висновок

спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Державному університеті "Львівська політехніка" по дисертаційній роботі В.Маєвського "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Голова : За результатами таємного голосування та у відповідності до прийнятого висновку ради ми присуджуємо науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин громадянину Польщі Маєвському Вальдемару .

На цьому оголошую засідання ради Д 35.052.08 закритим.

Голова спеціалізованої вченої ради Стадник Б.І.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Луцик Я.Т.

"____"_____________1997 р.


Додаток 30 (зразок робочого протоколу)

ПРОТОКОЛ №4

засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Державному університеті "Львівська політехніка" від 2 червня 1997 р.

Головуючий на засіданні - голова ради, професор Стадник Б.І.

Вчений секретар засідання - вчений секретар ради, с.н.с. Луцик Я.Т.

Присутні 17 членів ради:

1.Стадник Б.І., д.т.н., 05.11.04.

..........................

17. Чабан В.Й., д.т.н., 05.13.08.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист дисертаційної роботи громадянина Польщі Вальдемара Маєвського на тему "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів", представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Офіційні опоненти:

1. Д.т.н., професор Симбірський Д.Ф. (м.Харків).

2. Д.т.н., професор Столярчук П.Г., член ради (м.Львів).

3. Д.т.н., професор Семерак М.М. (м.Львів).

Провідна організація - НВО "Термоприлад" (м.Львів).

СЛУХАЛИ: Захист дисертаційної роботи громадянина Польщі Вальдемара Маєвського на тему "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів", представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

ПИТАННЯ ЗАДАВАЛИ: проф. Прохоренко В.Я., ............., проф. Саченко А.О.

ВІДГУКИ НАДІЙШЛИ ВІД:

провідної установи -НВО "Термоприлад", затверджений генеральним директором, д.т.н., проф. Лахом В.І.

-доктора технічних наук, професора, академіка Метрологічної академії Росії Олейника Б.М. (ВНДІМ ім.Менделеєва, м.С.-Петербург).

...........................................

- доктора технічних наук, професора, чл.-кор. Метрологічної академії Росії Платунова Є.С. (С.-Петербурзька держ.академія холоду і харчових технологій).

У ДИСКУСІЇ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ: офіційні опоненти і члени ради д.т.н.,проф.Прохоренко В.Я., д.т.н.,проф.Курітник І.П., д.т.н.,проф.Николайчук Я.М.

Протокол лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою Д04.06.11 2 червня 1997 р.

Склад обраної комісії: проф.Курітник І.П., проф.Лах В.І., проф. Прохоренко В.Я.(голова).

Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Маєвському Вальдемару наукового ступеня доктора технічних наук.

Склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості 20 осіб.

Були присутні на засіданні 17 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 5 докторів наук за профілем поданої на розгляд дисертації.

Роздано бюлетнів -17

Залишилось нерозданих бюлетнів - 3

Виявлено в урні бюлетнів- 17

Результати голосування за присудження наукового ступеня доктора технічних наук Маєвському Вальдемару подано голосів:

Висновок

спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Державному університеті "Львівська політехніка" по дисертаційній роботі В.Маєвського "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Голова спеціалізованої вченої ради Стадник Б.І.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Луцик Я.Т.

"____"_____________1997 р.

 


Додаток 31 (зразок для здобувача ступеня доктора наук)

Форма 19

ОПИС ДОКУМЕНТІВ,

які є в атестаційній справі Романюка Івана Петровича

п/п

 Назва документу

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документів в справі (___по__)

1

2

3

4

  Супровідний лист

1

1 по 1

  Облікова картка здобувача

11

2 по 12

  Листок з обліку кадрів

2

13 по 14

  Реєстраційна картка присутності

1

15 по 15

  Протокол засідання ради

6

16 по 21

  Відгук офіційного опонента
д.т.н.,проф........................

5

22 по 26

  Відгук офіційного опонента
д.т.н.,проф.......................

6

27 по 32

  Відгук офіційного опонента
д.т.н................................

5

33 по 37

  Відомості про офіційних опонентів

1

38 по 38

  Відгук провідної установи

5

39 по 43

  Висновок установи, де виконувалась дисертація

6

44 по 49

  Висновок експертної комісії спеціалізованої ради

3

50 по52

  Копія диплому про вищу освіту

1

53 по 54

  Копія диплому кандидата наук

1

55 по 56

  Копія атестату доцента

1

57 по 58

  Посвідчення про складений кандидатський іспит

1

59 по 60

  Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

окремо в конверті

  Автореферат (5 примірників)

окремо в конверті

  Дискета

окремо в конверті

  Реєстраційно-облікова картка ф.15
(2 примірники)

окремо в конверті

  Поштові картки (4 примірники)

окремо в конверті

Вчений секретар спеціалізованої ради _____________ В.Петренко

"____"________________1997 р.(Печатка)

 


Додаток 32

(зразок опису документів, які лишаються в раді)

Форма 19

Опис документів,

які є в атестаційної справи Гриценко Романа Петровича

Назва документу

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документів в справі (___по__)

1

2

3

4

  Копія супровідного листа у ВАК України.

1

1 по1

  Заява пошукувача на ім'я проректора з наукової роботи.

1

2 по 2

  Особовий листок обліку кадрів.

2

3 по 4

  Копія диплому про вищу освіту

1

5 по 5

  Копія диплому к.т.н.

1

6 по 6

  Витяг з протоколу засідання кафедри “Метрологія, стандартизація та сертифікація” з доданням відгуків рецензентів

4

7 по 10

  Витяг з протоколу №5 засідання ради про призначення експертної комісії.

1

11 по 11

  Висновок експертної комісії.

3

12 по 14

  Витяг з протоколу №6 засідання ради про прийом до захисту,.

1

15 по 15

  Відомості про офіційних опонентів

1

16 по 16

  Реєстраційна картка присутності

1

17 по 17

  Протокол засідання ради(стенографічний).

10

18 по 27

  Протокол засідання лічильної комісії

1

28 по 28

  Заклеєні у конверті бюлетені.

1

29 по 29

  Відзив наукового керівника (консультанта)_

1

30 по 30

  Обгрунтування призначення наукового консультанта по кандидатській дисертації

1

31 по 31

 

Відзиви офіційних опонентів:

проф............................-

проф............................-

д.т.н...........................-

5

5

5

32 по 36

37 по 41

42 по 46

  Відзив провідної організації.

5

47 по 51

  Відзиви на дисертацію та автореферат.

20

52 по 71

  Автореферат (2 прим.)

2

72 по 73

  Експертний висновок на право опублікування автореферату

1

74 по 74

  Облікова картка здобувача

5

75 по 79

  Список розсилки авторефератів із штампом пошти.

5

80 по 84

  ОКД з відміткою УкрІНТЕІ

1

85 по 85

  Реєстраційно-облікова картка

1

86 по 86

  Супровідний лист з відміткою бібліотеки Державного університету "Львівька політехніка".

1

87 по 87

  Дублікат дискети

окремо

  Магнітофонна касета

окремо

Вчений секретар спеціалізованої ради Р.Петренко

"____"________________1997 р.

 


 Додаток 36

Інструкція

про порядок підготовки та подання електронних варіантів матеріалів атестаційних справ

(Затверджена наказом ВАК України від 23 жовтня 1997 р. № 559)

1. До спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня подається електронний варіант тексту автореферату дисертації у двох примірниках (на двох гнучких магнітних дисках (І'МД) розміром 3,5 дюйми), структура якого повністю відповідає друкованому варіанту автореферату, включаючи обкладинку. Автореферат подається у вигляді файла формату Word for Windows (версії 6.0 або 7.0).

Рисунки і допоміжні зображення в авторефераті можуть бути виготовлені у вищезгаданому форматі. Якщо це неможливо, то їх можна не наводити.

2. Інформація в електронному варіанті щодо успішно захищених дисертацій готується спеціалізованою вченою радою і надсилається до ВАК на одному ГМД розміром 3,5 дюйми місткістю 1.44 МБ в трьох файлах:

файл з даними облікової картки здобувача. Ім'я файла - form13.xls;

файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc;

файл із зауваженнями, які містяться у відзивах опонентів та провідної організації, у відзивах на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.doc.

ГМД зі згаданими файлами вкладається до конверта, який наклеюють на внутрішньому боці обкладинки швидкозшивача атестаційної справи. Аналогічний ГМД зберігається у спеціалізованій вченій раді.

Дані в файл form13.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Excel (версія 5.0 для Windows 3.1х або більш пізня). Склад та структура файла наведені нижче.

Файл notes.doc готується в текстовому редакторі Word (версія 6.0 для Windows 3.1х або більш пізня). Структура цього файла може бути довільною.

3. По дисертаціях, відхилених спеціалізованими вченими радами, до ВАК надсилається підготовлений спеціалізованою вченою радою файл на одному ГМД розміром 3,5 дюйми з іменем out.xls.

Дані в файл out.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Excel (версія 5.0 для Windows 3.1х або більш пізня). Склад та структура файла наведені нижче.

Склад та структура файла form13.xls

Файл з даними облікової картки здобувача призначений для імпорту в базу даних, тому його поля повинні бути старанно заповнені згідно наведеної нижче таблиці. Для уникнення зміщень даних в таблиці наведені коди колонок, в яких повинні розташовуватись відповідні їм дані. В колонці "Тип" прийняті такі скорочення: Т - текст, Ч - ціле число, Д - дата в короткому форматі, М - мемо-поле, тобто текстове поле довільної довжини. Шифри назв міністерств та відомств наводяться згідно з таблицею, що додається.


п
/п

Назва поля

Тип

Кількість символів

Колонка в Excel

Приклад заповнення

1

Прізвище здобувача

Т

20

A

 

2

Ім'я здобувача

Т

15

В

 

3

По батькові

Т

15

С

 

4

Науковийступінь

Т

1

D

д або к

5

Галузь науки

т

20

Е

технічні

6

Шифр спеціальності

т

8

F

05.20.01

7

Назва дисертації

т

200

G

 

8

Шифр спецради

т

11

Н

Д11.411.01

9

Дата захисту

Д

8

І

10.12.97

10

Номер протоколу

т

15

J

 

11

Рік народження

Т

4

K

 

12

Громадянство

т

15

L

Японія

13

Стать

т

1

М

Ч або Ж

14

Закінчив ВУЗ

т

50

N

Назва

15

Рік закінчення ВУЗу

т

4

О

 

16

Спеціальність задипломом

т

40

P

 

17

Наукові ступені та вчені звання

м

64

Q

 

18

Відомство аспірантури (докторантури)

ч

2

R

Шифр

19

Установа аспірантури (докторантури)

т

50

S

 

20

Рік закінчення аспірантури (докторантури)

т

4

Т

 

21

Відсмство м іс ця роботи

ч

2

U

Шифр

22

Установа місця роботи

т

50

v

 

23

Місто, де працює здобувач

т

20

W

 

24

Посада

т

20

x

 

25

Дата призначення на посаду

д

8

Y

23.07.89

26

Відомство, де виконана дисертація

ч

2

Z

Шифр

27

Установа, де виконана дисертація

т

50

AA

 

28

Місто

т

20

 

29

Прізвище, ім'я, по батьков і (ПІБ) наукового керівника (НК)

т

40

AC

 

30

Науковий ступінь НК

т

10

AD

д.т.н.

31

Вчене звання НК

Т

20

AE

 

32

Відомство НК

Ч

2

AF

Шифр

33

Установа, де працює НК

Т

50

AG

 

34

Посада НК

Т

20

AH

 

35

Публікації здобувача по темі: всього

ч

3

AI

Число або нуль при

36

Без співавторів

ч

3

AJ

відсутності

37

Монографій

Ч

3

AK

 

38

Статей

Ч

3

AL

 

39

Авторських свідоцтв

Ч

3

AM

 

40

ПІБ першого опонента

т

40

AN

 

41

Науковий ступінь

т

10

AO

д.ф.-м.н.

42

Вчене звання

т

20

AP

 

43

Відомство

Ч

2

AQ

Шифр

44

Установа

т

50

AR

 

45

Характер відзиву

т

10

AS

позитивний

46

Кількість зауважень

Ч

2

AT

 

47

ПІБ другого опонента

т

40

AU

 

48

Науковий ступінь

т

10

AV

д.пед.н.

49

Вчене звання

т

20

AW

 

50

Відомство

Ч

2

AX

Шифр

51

Установа

т

50

AY

 

52

Характер відзиву

т

10

AZ

Позитивний, негативний

53

Кількість зауважень

Ч

2

BA

 

54

ПІБ третього опонента

т

40

BB

 

55

Науковий ступінь

т

10

BC

д.філос.н.

56

Вчене звання

т

20

BD

 

57

Відомство

Ч

2

BE

Шифр

58

Установа

т

50

BF

 

59

Характер відзиву

т

10

BG

Позитивний, негативний

60

Кількість зауважень

Ч

2

BH

 

61

Відомство провідної установи

Ч

2

Шифр

62

Місто

т

20

BJ

 

63

Назва установи

Т

50

ВK

 

64

Кафедра, відділ

т

20

BL

 

65

Характер відзиву

т

10

BM

Позитивний, негативний

66

Кількість зауважень

Ч

2

BN

 

67

Кількість позитивних відзивів на автореферат

Ч

2

BO

Число або нуль при відсутності

68

Кількість негативних відзивів на автореферат

Ч

2

ВР

 

69

При обговоренні члени СВР оцінили дисертацію позитивно

Ч

2

BQ

 

70

При обговоренні члени СВР оцінили дисертацію негативно

Ч

2

BR

 

71

Фахівці позитивно

Ч

2

BS

 

72

Фахівці негативно

Ч

2

ВТ

 

73

Членів СВР по списку

Ч

2

BU

 

74

Присутніх

Ч

2

BV

 

75

Голосували

Ч

2

BW

 

76

Докторів за профілем

Ч

2

BX

 

77

Голосували За

Ч

2

BY

 

78

Голосували Проти

Ч

2

BZ

 

79

Недійсних бюлетенів

Ч

2

CA

 

80

Об'єкт дослідження

т

250

CB

 

81

Результати наукових досліджень

т

250

CC

 

82

Результати наукових досліджень

т

250

CD

 

83

Результати наукових досліджень

т

250

CE

 

84

Результати наукових дослідження

т

250

CF

 

Склад та структура файл out.xls;

Файл з даними облікової картки відхиленої дисертації призначений для імпорту в базу даних, тому його поля повинні бути старанно заповнені згідно наведеної нижче таблиці. Для уникнення зміщень даних в таблиці наведені коди колонок, в яких повинні розташовуватись відповідні їм дані. В колонці "Тип" прийняті такі скорочення: Т-текст, Ч-ціле число, Д-дата в короткому форматі, М-мемо-поле, тобто текстове поле довільної довжини.

п/п

Назва поля

Тип

Кількість символів

Колонка в Excel

Приклад заповнення

1

Прізвище

Т

20

A

 

2

Ім'я

Т

15

В

 

3

По батькові

Т

15

С

 

4

Назва дисертації

Т

200

D

 

5

Науковий ступінь

Т

10

Е

к.т.н.

6

Рукописний чи монографія

Т

1

F

Р або М

7

Шифр спеціальності

т

8

Н

05.20.01

8

Шифр спецради

т

11

І

11.411.01

9

Дата захисту

д

8

J

 

10

Протокол

т

10

K

 

11

Установа, де виконана дисертація

т

50

L

 

12

Відомство, де виконана дисертація

ч

2

М

Шифр

13

Місто, де виконана дисертація

т

20

N

 

14

ПІБ наукового керівника

т

40

O

 

15

Cтупінь НК

т

10

Р

д.г.-м.н.

16

Звання НК

т

20

Q

 

17

Місце роботи НК

т

50

R

 

18

Місто НК

т

20

S

 

19

Посада НК

т

20

Т

 

20

Відгук НК

т

10

U

 

21

ПІБ першого опонента

т

40

V

 

22

Ступінь першого опонента

т

10

W

д. фарм.н.

23

Звання першого опонента

т

20

х

 

24

Місце роботи першого опонента

т

50

Y

 

25

Місто першого опонента

т

20

Z

 

26

Посада першого опонента

т

20

АА

 

27

Відгук першого опонента

т

10

АВ

 

28

ПІБ другого опонента

т

40

АС

 

29

Ступінь другого опонента

т

10

AD

д.мед.н.

30

Звання другого опонента

т

20

АЕ

 

31

Місце роботи другого опонента

Т

50

AF

 

32

Місто другого опонента

Т

20

AG

 

33

Посада другого опонента

Т

20

AH

 

34

Відгук другого опонента

Т

10

AI

 

35

ПІБ третього опонента

Т

40

AJ

 

36

Ступінь третього опонента

Т

10

д.і.н.

37

Звання третього опонента

Т

20

AL

 

38

Місце роботи третього опонента

Т

50

AM

 

39

Місто третього опонента

Т

20

AN

 

40

Посада третього опонента

Т

20

AO

 

41

Відгук третього опонента

Т

10

AP

 

42

Назва провідної установи

т

50

AQ

 

43

Кафедра (відділ)

т

50

AR

 

44

Відгук

т

10

AS

 

45

Членів СВР за списком

ч

2

AT

 

46

Голосували

ч

2

AU

 

47

Докторів за профілем

ч

2

AV

 

48

Голосували "За"

ч

2

AW

 

49

Голосували 'Проти'

ч

2

AX

 

50

Недійсних бюлетенів

ч

2

AY

 

Шифри назв міністерств та відомств

Міністерство внутрішніх справ України

01

Міністерство вугільної промисловості України

02

Міністерство економіки України

03

Міністерство енергетики України

04

Міністерство закордонних справ України

05

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

06

Міністерство інформації України

07

Міністерство культури і мистецтв України

08

Міністерство промислової політики України

09

Міністерство оборони України  
Міністерство освіти України  
Міністерство охорони здоров'я України  
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України  
Міністерство праці та соціальної політики України  
Міністерство агропромислового комплексу України  
Міністерство транспорту України  
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
Міністерство України у справах сім'ї та молоді  
Міністерство України у справах науки та технологій  
Міністерство фінансів України  
Міністерство юстиції України  
Державний комітет зв'язку України  
Державний комітет лісового господарства України  
Державний комітет рибного господарства України  
Державний комітет статистики України  
Державний комітет України по водному господарству  
Державний комітет України по геології і використанню надр  
Державний комітет України по гідрометеорології  
Державний комітет України з енергозбереження  
Державний комітет України по земельних ресурсах  
Державний комітет України по матеріальних резервах  
Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості  
Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України  
Державний комітет України з питані, державних секретів та технічного захисту інформації  
Державний комітет України у справах будівництва, архітектури і житлової політики  
Державний комітет України у справах національностей та міграції  
Державний комітет у справах охорони Державного кордону України  
Державний комітет України у справах релігій  
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації  
Державний комітет телебачення і радіомовлення України  
Державний комітет України з фізичної культури і спорту  
Інші відомства  
Установи при Кабінеті Міністрів України  
Служба безпеки України  
Державна податкова адміністрація України  
Національна академія наук України  
Українська академія аграрних наук  
Академія медичних наук України  
Академія педагогічних наук України  
Академія правових наук України  
Академія мистецтв України  
Федерація професійних спілок України  
Центральна спілка споживчих товариств України  
Державна адміністрація залізничного транспорту України  
Державний департамент авіаційного транспорту України  
Державний департамент автомобільного транспорту України  
Державний департамент морського і річкового транспорту України  
Інші центральні установи України  
Українська державна корпорація автомобільного транспорту  
Українська кооперативне - державна корпорація по агропромисловому будівництву  
Українська державна будівельна корпорація  
Українська державна корпорація по будівництву метрополітенів і тунелів  
Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг  
Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт  
Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів  
Українська державна корпорація по транспортному будівництву  
Акціонерне товариство "Укргазпром"  
Український державний концерн місцевої промисловості  
Українське об'єднання "Укрнафтаґазбуд"  
Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу  
Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта"  
Державна авіакомпанія "Авіалінії України"  
Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз"  
Державна акціонерна компанія "Укрресурси"  
Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"  
Інші корпорації, концерни, асоціації, об'єднання, компанії  
Громадські об'єднання  
Інші установи  

 Додаток 34

Правила оформлення ОКД

ОБЛІКОВА КАРТКА ДИСЕРТАЦІЇ (ОКД)

5013. Дисертація     5438. Державний обліковий номер
5256. Особливі позначки                                  
5418. №, дата супровідного листа 6147. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача
   

ВІДОМОСТІ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ
 
7452. Шифр вченої ради     6642. Аспірантура  
7461. Телефон     7425. На здобуття наукового ступеня

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, У ВЧЕНІЙ РАДІ
 

ЯКОЇ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ
6444. Шифр наукової спеціальності
2430. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ             .     .          
     

0

2

0

7

1

0

1

0

          6480. № спеціальності за освітою
1334. Скорочена офіційна назва міністерства (іншого  

   центрального органу виконавчої влади)

 
  7434. Дата захисту                    
   
2304. Назва 7020. Шифр ДНТП
   
  7021. Шифр роботи, наданий організацією
2637. Адреса  
   
  7443. Підсумки дослідження  
2936. Телефон     7344. Упровадження результатів роботи  

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, В ЯКІЙ БУЛО
5535. Умови розповсюдження в Україні  

ВИКОНАНО ДИСЕРТАЦІЮ
5211. Умови передачі зарубіжним країнам  
3240. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 9045. Назва дисертації(1 – українською мовою,
                               

  2 – російською мовою, 3 – англійською мовою)

3330. Назва 1.
   
   
3276. Адреса  
   
   
3294. Телефон      

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, ДЕ ПРАЦЮЄ
 

ЗДОБУВАЧ
 
2484. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
                                2.
2187. Назва  
   
2781. Адреса  
   
   
3294. Телефон      

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВІДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
 
2484. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 3.
                                 
2187. Назва  
   
2781. Адреса  
   
   
3294. Телефон      

записки.