Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня

Львів-2001

Порядок проходження документів на захист дисертацій у спеціалізованих вчених радах Національного університету "Львівська політехніка"

Методичні вказівки розроблені на підставі нормативних вказівок ВАК України та випусків Бюлетеня ВАК України
розробив авторський колектив у складі:
Бобало Ю.Я., Луцик Я.Т., Стадник Б.І., Шишкіна І.О.
під редакцією проректора з наукової роботи професора Воронова С.А.
Зміст

# І. Подання документів на попередній розгляд
# ІІ. Призначення експертної комісії
# ІІІ. Прийом до захисту, призначення офіційних опонентів та провідної організації
# IV. Тиражування автореферату
# V. Підготовка документів до захисту
#
VI. Проведення засідання ради
# VII. Оформлення документів після захисту
     
# VII.1. Оформлення документів після засідання ради
     
# VII.2. Документи, які відправляються у ВАК України
     
# VII.3. Документи, які зберігаються в раді

Додатки

# 1. Заява пошукувача
# 2. Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету
# 3. Витяг з протоколу засідання кафедри
# 4. Гарантійний лист
# 5. Витяг з протоколу засідання ради про призначення експертної комісії
# 6. Висновок експертної комісії
# 7. Витяг з протоколу засідання ради про прийом до захисту
# 8. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій
# 9. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел
# 10. Зразок оформлення титульного аркушу дисертації
# 11. Зразок оформлення обкладинки автореферату
# 12. Зразок оформлення зворотного боку обкладинки автореферату
# 13. Обкладинка автореферата, призначеного для отримання дозволу на тиражування
# 14. Лист на друкування автореферату
# 15. Лист у Комітет у справах преси та інформації
# 16. Лист в бібліотеку Національного університету "Львівська політехніка"
# 17. Зразок оголошення в журналі “Бюлетень ВАК України ”
# 18. Списки розсилки авторефератів
# 19. Норми оплати офіційним опонентам, довідки і накази про оплату
# 20. Лист і пам'ятка офіційному опоненту
# 21. Листи провідним установам і вимоги до відзиву провідної установи
# 22. Оголошення про захист
# 23. Повідомлення члену ради
# 24. Реєстраційна картка присутності
# 25. Бюлетень голосування
# 26. Напис на конверті з бюлетенями
# 27. Протокол лічильної комісії
# 28. Вимоги до змісту і структури висновку ради про дисертацію
# 29. Порядок роботи ради
# 30. Супровідний лист в УкрІНТЕІ
# 31. Супровідний лист у ВАК України
# 32. Відомості про офіційних опонентів
# 33. Облікова картка здобувача
# 34. Реєстраційно-облікова картка
# 35. Протокол – стенограма засідання ради
# 36. Протокол засідання ради (робочий)
# 37. Опис документів, які скеровуються у ВАК України (зразок для здобувача наукового ступеня
доктора наук)
# 38. Опис документів, які скеровуються у ВАК України (зразок для здобувача наукового ступеня кандидата наук)
# 39. Опис документів, які залишаються в раді
# 40. Зразок напису на папці атестаційної справи
# 41. Порядок підготовки та подання електронних варіантів матеріалів атестаційних справ
# 42. Шифри назв міністерств та відомств
# 43. Висновок про видачу диплома кандидата наук (додаток до файла notes.rtf)

 


І. Подання документів на попередній розгляд.

     Особи, які навчаються в аспірантурі (докторантурі) Національного університету "Львівська політехніка" і у встановлений термін представляють дисертацію до захисту, а також штатні співробітники Національного університету "Львівська політехніка" представляють у спеціалізовану вчену раду (у подальшому - раду) документи за наступним переліком:

 1. Заява здобувача на ім'я проректора з наукової роботи з проханням про прийом роботи до захисту (в заяві необхідно зазначити, чи вперше захищається дисертація) - 1 прим. (див.дод.1)
 2. Особовий листок обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи з фотокарткою, засвідченою печаткою установи - 2 прим.
 3. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання - 2 прим. (У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища).
 4. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена Кабінетом Міністрів України, або засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту (для здобувачів ступеню кандидата наук, а також для здобувачів ступеню доктора наук, якщо дисертація виконана за спеціальністю, яка не збігається з профілем вищої освіти здобувача) -2 прим.
 5. Для здобувачів ступеню доктора наук - автореферат захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 6. Висновок кафедри, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами (див.дод.2)- 2 прим .

  Термін чинності висновку -1 рік.

 7. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) - 1 прим.

  Примітка. У випадку подання копій обов’язково повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань.

 8. Машинописні рукописи дисертації (з підписами автора на титульних аркушах всіх примірників).

Примітки:

 1. Кількість примірників дисертації визначається необхідністю представити по одному примірнику в бібліотеку університету, опонентам, провідній організації, для відправлення у ВАК України. Всі примірники дисертації мають бути ідентичними за змістом. При застосуванні копіювальної техніки ідентичність примірників засвідчується спеціалізованою вченою радою.
 2. Для відправлення у ВАК України призначається тільки перший примірник дисертації. В додатки до першого примірника дисертації включаються оригінали актів про впровадження або копії, засвідчені печаткою.
 3. 2Й примірник дисертації подається у не зброшурованому вигляді для подальшого відправлення в УкрІНТЕІ після захисту.
 4. 2 примірники машинописного рукопису автореферату (з підписами автора на обкладинці).
 5. Експертний висновок на автореферат на право відкритого опублікування - 2 прим.
 6. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою установи, в якій він працює - 1 прим.
 7. Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті 3,5 дюйма у вигляді файлу aref.rtf , підготовлений у текстових редакторах Word 6 for Windows 3.x або Word 7 for Windows 95, але не Word 8 for Windows 97: кодова таблиця останнього не збігається з кодовими таблицями попередніх версій - 2 прим. на 2х дискетах (правила підготовлення файлу див.дод.8, розділ "5.6.Структура файла "Автореферат" на дискеті".
 8. 4 поштових картки: 2 шт. - з поштовою адресою здобувача, 2 шт. - з поштовою адресою ради (на звороті всіх карток у правому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по-батькові здобувача, галузь наук та науковий ступінь, на який він претендує).
 9. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
 10. Згода державного атестаційного органу країни, громадянином якої є здобувач наукового ступеня, на захист його дисертації в Україні (для громадян країн СНД).

  Особи, які працюють в інших організаціях та установах, до вказаного вище переліку документів (за винятком п.6) додають:

 11. Клопотання від імені організації, де працює здобувач.
 12. Висновок установи, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами (як приклад, див.дод.2)- 2 прим.

  Термін чинності висновку -1 рік.

 13. Гарантійний лист від своєї організації (див.дод.4), в якому гарантується покриття фінансових витрат, пов'язаних із захистом (за підписом гол. бухгалтера та керівника установи і засвідчений гербовою печаткою).

Примітка. Гарантійний лист організації можна об'єднати з клопотанням про прийом дисертаційної роботи до захисту.

     Здобувач, який представляє дисертацію до захисту в раду в Національному університеті "Львівська політехніка", подає перелічені вище документи вченому секретарю ради, який перевіряє правильність їх оформлення і узгоджує питання, пов'язані з їх змістом, з головою ради.

     Якщо у вченого секретаря і голови ради немає зауважень до представлених документів, це підтверджується їх візами на заяві здобувача ("Дисертація і документи оформлені у відповідності до "Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань" ВАКу України". Підписи і дати ). Після цього представлені документи реєструються у відділі докторантури та аспірантури Національного університету "Львівська політехніка", візуються зав. відділом докторантури та аспірантури і представляються на візу проректору з наукової роботи.

     Після отримання візи проректора "Голові спеціалізованої вченої ради ________, проф.______ - для попередньої експертизи. Підпис. Дата." - документи передаються вченому секретарю (або голові) ради.


ІI. Призначення експертної комісії.

     На черговому засіданні ради із членів ради – фахівців за науковим напрямком представленої дисертації формується експертна комісія в кількості не менше 3х осіб, якій доручається попередній розгляд дисертаційної роботи. Призначення комісії відмічається в протоколі засідання ради.

     Експертна комісія за результатами попереднього розгляду дисертаційної роботи в тритижневий термін представляє висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її профілеві ради та про повноту опублікованих матеріалів (для докторських дисертацій обов’язковою є наявність не менше 20-ти статей у фахових наукових виданнях України (за переліком, затвердженим ВАК України) та інших країн; для кандидатських дисертацій обов’язковою є наявність не менше 3-х статей у фахових наукових виданнях України (за переліком, затвердженим ВАК України) та інших країн. У висновку також подаються пропозиції про призначення провідної установи (провідною установою може бути тільки наукова установа чи вищий навчальний заклад; відгук провідної установи має бути підписаний доктором наук – провідним фахівцем за темою дисертації, штатним працівником провідної установи, який не входить до складу спеціалізованої вченої ради, в якій розглядається дисертація), офіційних опонентів, про введення (при необхідності) до складу ради додаткових членів та про розсилання автореферату науковим установам, спеціалізованим вченим радам та провідним фахівцям. При розгляді докторської дисертації комісія обов’язково повинна визначити, якою мірою в ній використані матеріали і висновки кандидатської дисертації (матеріали кандидатської дисертації можуть використовуватись лише в оглядовій частині докторської дисертації; положення і результати, які виносилися на захист кандидатської дисертації, не можуть виноситися на захист докторської дисертації).

     Комісія може залучати до підготовки проекту висновку інших наукових фахівців, призначити фахові семінари для апробації дисертації.

     Витяг з протоколу засідання ради, на якому була призначена експертна комісія (див.дод.5), та висновок (2 прим.), підписаний членами експертної комісії (див.дод.6), додаються до документів здобувача.

     Якщо за висновком експертної комісії дисертація не відповідає профілю ради, остання на наступному засіданні знімає її з розгляду. Здобувачу видаються всі представлені ним документи, за винятком заяви здобувача і клопотання про прийом до захисту.

     В разі позитивного висновку експертної комісії дисертаційна робота і документи здобувача представляються проректору з наукової роботи на візу ("Голові спеціалізованої вченої ради ________, проф.______ - для прийому до захисту. Підпис. Дата.", після чого - на наступне засідання ради.

     Термін між датою подання (реєстрації у відділі докторантури та аспірантури) заяви здобувачем і датою прийому роботи до захисту не повинен перевищувати 2 місяці для кандидатських дисертацій і 3 місяці - для докторських дисертацій.


III. Прийом до захисту, призначення офіційних опонентів та провідної організації.

     Прийом дисертаційної роботи до захисту проводиться на черговому засіданні ради, що відповідним чином відмічається у протоколі засідання.

     На засіданні вчений секретар знайомить присутніх з документами здобувача, після чого один з членів експертної комісії виголошує висновок комісії.

     Рада приймає дисертаційну роботу до захисту відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Після цього проводиться обговорення і затвердження кандидатур офіційних опонентів (інформацію про попередню згоду опонентів надає голова ради або вчений секретар), провідної організації та переліку спеціалістів, яким доцільно надіслати автореферат.

     Увага! Тільки один з офіційних опонентів може бути членом спеціалізованої вченої ради або співробітником установи, в якій створено спеціалізовану вчену раду.

     Рада своїм рішенням дозволяє друкувати автореферат і доручає експертній комісії підготувати проект висновку ради про дисертацію.

     В необхідних випадках рада приймає рішення про введення в склад ради додаткових членів.

     Витяг з протоколу засідання ради, на якому було прийнято до захисту дисертаційну роботу, додається до документів здобувача (див.дод.7).

     Для здобувачів ступеню кандидата і доктора наук після прийому роботи до захисту необхідно подати у редакцію “Бюлетеню ВАК України” оголошення про захист дисертації на бланку Національного університету “Львівська політехніка” за підписом голови ради і з гербовою печаткою університету (див.дод.17). Захист дисертації може відбутися не раніше, ніж через 1 місяць після опублікування оголошення у “Бюлетені ВАК України” (або журналі "Науковий світ”- для кандидатських дисертацій). Оголошення подається у редакцію разом з копією платіжного доручення або квитанцією про поштовий переказ вартості публікації – 30 грн. Банківські реквізити редакції для оплати повідомлень: Р/р № 26003000374401 в АКБ "Київ" м. Києва, МФО 322498, код 30970534.

     Якщо з об’єктивних причин в призначений день засідання ради не може відбутися, рада призначає нову дату захисту, повідомивши про це ВАК, установи і фахівців за списком, оформленим аналогічно до списку розсилки автореферату.

     У випадку негативного рішення ради про прийом до захисту здобувачу дається витяг з протоколу засідання з мотивуванням відмови і повертаються всі матеріали за винятком заяви здобувача і клопотання про прийом до захисту.


IV. Тиражування автореферату

     Для тиражування автореферату два машинописних примірники автореферату повинні мати обкладинку, оформлену і засвідчену гербовою печаткою у відповідності з додатком 13, на якій ставлять свої підписи вчений секретар ради, голова ради, офіційні опоненти і проректор з наукової роботи.

     Машинописний варіант автореферату разом із супровідним листом (див.дод.14) та експертними висновками про можливість відкритого опублікування, оформленими у встановленому порядку, передається до типографії для тиражування. Автореферат друкують державною мовою України. Частина тиражу за рішенням ради може бути надрукована іншими мовами.

     Для розсилання автореферату готується список розсилки (3 прим.) за підписом вченого секретаря ради, який містить список обов'язкової розсилки, затверджений ВАКом, список провідних установ за спеціальністю, за якою захищається дисертація, затверджений ВАКом, а також додатковий список фахівців і наукових установ, затверджений радою. Загальний список розсилки оформляється двома окремими списками: один для розсилки в Україні, другий - для розсилки до зарубіжних країн (див.дод.18 ). Автореферат дозволяється розсилати тільки після подання здобувачем вченому секретарю ради примірника публікації (ксерокопії) повідомлення про захист. Ксерокопія повідомлення про захист додається до документів здобувача.

     В надруковані автореферати вноситься інформація про дату і час захисту, дату розсилки. Автореферати не пізніше, як за місяць до захисту, розсилаються рекомендованими листами у відповідності до списку розсилки з відміткою (штампом) канцелярії університету та пошти. До авторефератів, які надсилаються провідним установам за спеціальністю за переліком ВАК України, провідній установі, призначеній спеціалізованою вченою радою, та офіційним опонентам, додаються відповідні супровідні листи (див.дод.20, 21). Штамп пошти проставляється на кожному аркуші списку розсилки. В такий самий термін (не пізніше, як за місяць до захисту) один примірник дисертації та 2 примірники автореферату разом із супровідним листом здаються у бібліотеку університету (вул.Професорська,1). Копія супровідного листа (див.дод.16 з відміткою бібліотеки університету додається до документів здобувача.

     У випадку перенесення дати захисту на пізніший термін з об'єктивних причин (відсутність кворуму, хвороба здобувача або ін.) поштою розсилаються повідомлення за підписом вченого секретаря ради про перенесення дати захисту згідно до списку розсилки повідомлень про перенос дати захисту, ідентичного за формою і змістом до списку розсилки автореферату. Штамп пошти проставляється на кожному аркуші згаданого списку розсилки.      При оформленні атестаційної справи в супровідному листі у ВАК України вказується причина перенесення дати захисту.


V. Підготовка документів до захисту.

     Для проведення процедури захисту попередньо готуються наступні документи:

  1. Повідомлення членам ради, де вказується дата, місце проведення і порядок денний чергового засідання ради (див.дод.23). Повідомлення розсилаються членам ради не пізніше, як за три тижні до засідання (рекомендується розсилати повідомлення разом з авторефератом).

  2. Реєстраційна картка присутності за ф.10 за підписом вченого секретаря (див.дод.24) - 2 прим.

  3. Бюлетені для голосування (див.дод.25) за ф.11 (кількість примірників має точно відповідати кількості членів ради) в конверті, на якому зазначити прізвище, ім’я, по-батькові здобувача, дату захисту і № протоколу (див.дод.26).

  4. Протокол лічильної комісії за ф.12 (див.дод.27) - 2 прим.

  5. Проект висновку ради (готують члени експертної комісії) - кількість примірників має відповідати кількості членів ради плюс кількість опонентів (див.дод.28).

  6. Оголошення про захист (див.дод.22) - вивішується у вестибулі головного корпусу не пізніше, як за 1 тиждень до захисту).

  7. Довідки і проекти наказів для оплати опонування та витрат на відрядження опонентам (див.дод.19).

  8. Довідки і проекти наказів для оплати витрат на відрядження іногороднім членам ради (див.дод.19).

  9. Порядок роботи ради (див.дод.29) - 2 прим. (Примітка: Порядок роботи ради являє собою робочий (допоміжний) документ, в якому детально відображається послідовність процедури захисту на конкретному засіданні).

     Не пізніше, як за один тиждень до захисту у відділ докторантури та аспірантури здається порядок денний чергового засідання.

VI. Проведення засідання ради

На одному засіданні ради може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторською. Засідання фіксується на фонограму. Розшифрована і засвідчена фонограма є стенограмою засідання ради. Фонограма зберігається в раді до остаточного рішення ВАК.

Засідання ради проводиться під керівництвом голови ради або, в разі його відсутності, - заступника голови ради. Якщо голова (заступник голови) ради є науковим керівником (консультантом) здобувача, то на початку засідання проводиться процедура обрання головуючого на засіданні ради – члена ради - штатного працівника НУ ”Львівська політехніка”).

У випадку відсутності вченого секретаря ради (або якщо вчений секретар є науковим керівником (консультантом) здобувача) виконання його обов’язків покладається на одного з членів ради - штатного працівника НУ ”Львівська політехніка”. Призначення оформлюється наказом проректора НУ ”Львівська політехніка”. У наказі вказується термін повноважень (до 3-х місяців) виконуючого обов’язки вченого секретаря. Один примірник наказу надсилається у ВАК разом з атестаційною справою здобувача.


Засідання ради не проводиться у разі одночасної відсутності голови і його заступника.

У разі відсутності з поважної причини одного з офіційних опонентів захист може відбутися за умови наявності зареєстрованого у відділі аспірантури і докторантури позитивного відзиву згаданого опонента. У цьому разі на засіданні виголошують відзив відсутнього опонента і заслуховують виступ додаткового офіційного опонента, затвердженого керівництвом ради заздалегідь до засідання ради. Засідання ради не проводять, якщо відсутні два офіційні опоненти або якщо відсутній опонент, котрий подав негативний відзив на дисертацію.

Засідання ради проводиться державною мовою за наступною процедурою:

Примітки:

 1. Лічильна комісія (не менше 3-х осіб) обирається відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради.

 2. Ч лени ради, які запізнилися на початок захисту дисертації або залишили засідання до його закінчення, у визначенні кворуму і в таємному голосуванні участі не беруть. Персональну відповідальність за це несе голова ради.

 3. Здобувач, котрий захищає дисертацію в раді, членом якої він є, участі в голосуванні не бере і в списку членів ради на даному засіданні не враховується.

 4. Протоколи у 2Х примірниках заповнюються від руки членом лічильної комісії.

 5. На всіх невикористаних бюлетенях, які залишились в лічильної комісії, ставиться підпис голови лічильної комісії.

 6. Після голосування всі без винятку бюлетені складаються в конверт разом із підписаним членами лічильної комісії примірником протоколу. Конверт заклеюється до оголошення результатів голосування і підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.

Здобувач має право зняти дисертацію з розгляду за письмовою заявою, поданою до початку таємного голосування. У цьому разі здобувачеві повертаються документи, які були подані ним в раду, за винятком заяви, одного примірника дисертації та автореферату.

Якщо рада встановила наявність плагіату, то дисертація знімається з розгляду без права її повторного захисту. В цьому разі заява про зняття дисертації з розгляду не приймається, а до ВАК надсилається рішення ради разом з авторефератом і стенограмою засідання.

Атестаційні справи та дисертації, які розглядаються у ВАК, не можуть бути зняті з розгляду здобувачем чи відкликані радою, в якій відбувся захист дисертації.

 1. Оформлення документів після захисту (на протязі місяця)
  1. Оформлення документів після засідання ради:

1.Оформляється 4 прим. облікової картки дисертації (ОКД) за допомогою програми POKD.exe (або NIOKR.exe), які підписуються головою ради і скріплюються гербовою печаткою університету.

2. Другий (не зброшурований) примірник дисертації разом з:

скеровується в УкрІНТЕІ за адресою:

03171, м.Київ-171, вул. Антоновича, 180, Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ).

  1. Документи, які відправляються у ВАК України (з обов'язковою оплатою доставлення поштою):

для докторських дисертацій

  1. Супровідний лист (за підписом голови ради) із зазначенням дати відправлення другого примірника дисертації до УкрІНТЕІ (див. дод.31) - 1 прим.;

  2. Облікова картка здобувача (за ф.13) – 1 прим. (див. дод.33);

  3. Особовий листок обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи з фотокарткою, засвідченою печаткою установи –1 прим.

  4. Автореферат дисертації, підписаний на обкладинці автором – 5 прим. Автореферат повинен бути надрукований державною мовою.

  5. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради на засіданні і участі в таємному голосуванні (за ф.10) – 1 прим (див. дод.24).

  6. Стенограма (ідентична за змістом із фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує рада із зазначенням присутніх на засіданні постійних та введених додатково до її складу з дозволу ВАК членів ради та їх спеціальностей – 1 прим. У стенограмі обов’язково має бути наведена доповідь здобувача, а також відображені всі критичні зауваження, які містяться у відзивах на дисертацію та автореферат і висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації (див. дод.35).

  7. Зареєстровані у відділі докторантури та аспірантури відгуки офіційних опонентів, засвідчені гербовими печатками установ, де вони працюють – по 1 прим.;

  8. Відомості про офіційних опонентів за ф.24 – 1 прим (див. дод.32).

  9. Зареєстрований у відділі докторантури та аспірантури відгук провідної організації – 1 прим.;

  10. Висновок установи, де виконувалась дисертація (термін чинності – 1 рік) – 1 прим.

  11. Висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради – 1 прим.

  12. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання - 1 прим. У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

  13. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

  14. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена Кабінетом Міністрів України, або засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту для випадків, коли дисертація виконана за спеціальністю, яка не збігається з профілем вищої освіти здобувача.

  15. Реєстраційно-облікова картка за ф.15 (див. дод.34) – 2 прим.;

   Примітка. Для іноземних здобувачів на звороті необхідно вказати англійською мовою назву Національного університету "Львівська політехніка" (Lviv Polytechnic National University), країну, з якої є здобувач, прізвище та ім'я точно у відповідності з паспортом, засвідчити цю інформацію підписом вченого секретаря і гербовою печаткою університету.

  16. Дискета 3,5 дюйма із записаними на ній файлами:

   –автореферату – aref.rtf (див. дод.8, розділ 5.6)

   –облікової картки здобувача – form13.xls (див. дод.41)

   –реєстраційно-облікової картки за ф.15 – form15.rtf (див. дод.34, 41)

   –зауважень з висновком про видачу диплома – notes.rtf (див. дод.41, 43).

  17. Опис документів, які є в справі (за ф.19 - див. дод.37).

  18. Перший примірник дисертації, підписаний автором і засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради;

  19. ОКД – 2 прим. (один з них - з відміткою УкрІНТЕІ).

  20. Згода державного атестаційного органу країни, громадянином якої є здобувач наукового ступеня, на захист його дисертації в Україні (для громадян країн СНД).

Все Ю у вказаній послідовності в папку із швидкозшивачем (без зав’язок) і з наклеєним всередині конвертом.

В конверт:

- автореферати;

- дискету;

- реєстраційно-облікові картки за ф.15;

- 4 поштові картки за п.I.13.

- 2 конверти розміром 230ґ 160 без напису з наклеєними на них

марками літери "Е"

- ОКД.

для кандидатських дисертацій

  1. Супровідний лист (за підписом голови ради) із зазначенням дати відправлення другого примірника дисертації до УкрІНТЕІ (див. дод.31) – 1 прим.;

  2. Облікова картка здобувача (за ф.13) – 1 прим. (див. дод.33).

  3. Особовий листок обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи з фотокарткою, засвідченою печаткою установи – 1 прим.

  4. Автореферат дисертації, підписаний на обкладинці автором – 5 прим. Автореферат повинен бути надрукований державною мовою.

  5. Реєстраційно-облікова картка за ф.15 (див. дод.34) – 2 прим.;

   Примітка. Для іноземних здобувачів на звороті необхідно вказати англійською мовою назву Національного університету "Львівська політехніка" (Lviv Polytechnic National University), країну, з якої є здобувач, прізвище та ім'я точно у відповідності з паспортом, засвідчити цю інформацію підписом вченого секретаря і гербовою печаткою університету.

  6. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена Кабінетом Міністрів України, або засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту – 1 прим.

  7. Стенограма (ідентична за змістом із фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує рада із зазначенням присутніх на засіданні постійних та введених додатково до її складу з дозволу ВАК членів ради та їх спеціальностей – 1 прим. У стенограмі обов’язково має бути наведена доповідь здобувача, а також відображені всі критичні зауваження, які містяться у відзивах на дисертацію та автореферат і висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації (див. дод.35).

  8. Зареєстровані у відділі докторантури та аспірантури відгуки офіційних опонентів, засвідчені гербовими печатками установ, де вони працюють – по 1 прим.

  9. Відомості про офіційних опонентів за ф.24 (див. дод.32) – 1 прим.

  10. Зареєстрований у відділі докторантури та аспірантури відгук провідної організації - 1 прим.;

  11. Висновок установи, де виконувалась дисертація (термін чинності 1 рік) - 1 прим.

  12. Висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради – 1 прим.

  13. Засвідчена копія диплому про вищу освіту – 1 прим. У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

  14. Дискета 3,5 дюйма із записаними на ній файлами:

   –автореферату – aref.rtf (див. дод.8, розділ 5.6)

   –облікової картки здобувача – form13.xls (див. дод.41)

   –реєстраційно-облікової картки за ф.15 – form15.rtf (див. дод.34, 41)

   –зауважень з висновком про видачу диплома - notes.rtf. (див. дод.41, 43).

  15. Опис документів, які є в справі (за ф.19 – див. дод.38).

  16. Перший примірник дисертації, підписаний автором і засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

  17. ОКД – 2 прим. (один з них - з відміткою УкрІНТЕІ).

  18. Згода державного атестаційного органу країни, громадянином якої є здобувач наукового ступеня, на захист його дисертації в Україні (для громадян країн СНД).

Все Ю у вказаній послідовності в папку із швидкозшивачем (без зав’язок) і з наклеєним всередині конвертом.

В конверт:

- автореферати;

-дискету;

- реєстраційно-облікові картки за ф.15;

- 4 поштові картки за п.I.13.

- 2 конверти розміром 230ґ 160 без напису з

наклеєними на них марками літери "Е"

- ОКД.

  1. Документи, які зберігаються в раді (відділі докторантури та аспірантури Національного університету "Львівська політехніка").

 1. Копія супровідного листа у ВАК України.

 2. Заява здобувача на ім'я проректора по науковій роботі.

 3. Клопотання від імені організації, де була виконана робота (або де працює здобувач).

 4. Особовий листок обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи з фотокарткою, засвідченою печаткою установи.

 5. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання - 1 прим.

 6. Дисертація (зберігається в бібліотеці університету) – в справу додається супровідний лист з відміткою бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка".

 7. Висновок установи, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач).

 8. Витяг з протоколу (або протокол) засідання про призначення експертної комісії.

 9. Висновок експертної комісії.

 10. Витяг з протоколу (або протокол) засідання про прийом до захисту, призначення офіційних опонентів та провідної організації.

 11. Витяг з протоколу (або протокол) засідання про призначення дати захисту.

 12. Відомості про офіційних опонентів за ф.24.

 13. Реєстраційна картка присутності за ф.10.

 14. Протокол-стенограма (розшифрована фонограма) засідання ради.

 15. Протокол засідання лічильної комісії.

 16. Заклеєний (опечатаний) і скріплений підписами членів комісії конверт з бюлетенями таємного голосування та другим примірником протоколу засідання лічильної комісії.

 17. Засвідчений печаткою відгук наукового керівника (або наукового консультанта).

 18. Зареєстровані у відділі докторантури та аспірантури відгуки офіційних опонентів.

 19. Зареєстрований у відділі докторантури та аспірантури відгук провідної організації.

 20. Зареєстровані у відділі докторантури та аспірантури відгуки на дисертацію та автореферат – по 1 прим.

 21. Автореферат -2 прим.

 22. Експертний висновок на право на відкрите опублікування автореферату – 1 прим.

 23. Копія обкладинки автореферату із засвідченим гербовою печаткою НУ"Львівська політехніка" дозволом на тиражування автореферату (дод.13).

 24. Облікова картка здобувача за ф.13 - 1 прим.

 25. Списки розсилки авторефератів із штампами пошти.

 26. Ксерокопія повідомлення в Бюлетені ВАК України (журналі "Науковий світ") про захист дисертації.

 27. ОКД з відміткою УкрІНТЕІ.

 28. Дублікат ГМД 3,5 дюйма із записаними на ній файлами:

  –автореферату – aref.rtf

  –облікової картки здобувача – form13.xls

  –реєстраційно-облікової картки за ф.15 – form15.rtf

  –зауважень з висновком про видачу диплома – notes.rtf

  –ОКД – okd.txt.

 29. Реєстраційно-облікова картка за ф.15 - 1 прим.

 30. Магнітофонні аудіо касети із повною фонограмою процедури засідання спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації.

 31. Копія наказу про призначення в.о.вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (при необхідності).

 32. Ксерокопії або відбитки опублікованих праць здобувача – 1 комплект по 1 прим.

 33. Інші додаткові документи, які стосуються безпосередньо підготовки і проведення процедури захисту (при необхідності).

Всі документи у переліченому вище порядку разом з описом документів за ф.19 (див. дод.39) складаються у папку – швидкозшивач атестаційної справи здобувача.

За результатами засідання оформляється робочий протокол засідання ради (див.дод.36) у двох примірниках за підписами вченого секретаря спеціалізованої ради і головуючого на засіданні спеціалізованої вченої ради. Один примірник протоколу зберігається у відділі докторантури та аспірантури, другий - у вченого секретаря спеціалізованої ради.

Додаток 1 (зразок)

Проректору з наукової роботи

Національного університету

"Львівська політехніка"

проф. С.Воронову

асистента кафедри теплотехніки

Харківського національного університету

Маслова Р.П.

З а я в а

Прошу прийняти до захисту на спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08 виконану мною дисертацію на тему "___________________________________" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04- прилади та методи вимірювання теплових величин. Дисертація подається до захисту вперше. Робота виконана в Харківському національному університеті.

"____"___________200_р.

Підпис заявника

Примітка. Заява пишеться від руки особисто здобувачем.

Додаток 2

Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій
на кафедрах університету.

Всі дисертації, які виконані співробітниками, аспірантами та докторантами Національного університету "Львівська політехніка" і представляються до захисту, повинні пройти попередню експертизу на кафедрах відповідного профілю.

Після представлення дисертації на кафедру завідувач кафедрою призначає 2ё 3 рецензентів із числа співробітників кафедри-спеціалістів за науковим напрямком представленої роботи. Якщо робота виконана на стику двох або більше спеціальностей, то для її рецензування доцільно залучати спеціалістів інших кафедр і наукових установ. Кожний із рецензентів після ознайомлення з роботою в тритижневий термін готує письмовий відгук, в якому коротко аналізується зміст дисертації і даються аргументовані відповіді на наступні запитання:

- актуальність теми дослідження та її зв'язок з планами роботи кафедри, університету;

- особистий внесок автора в отриманні наукових результатів, представлених в роботі;

- ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій;

- ступінь новизни результатів дисертаційного дослідження;

- висновок про повноту опублікування основних положень дисертації;

- наукове та практичне значення отриманих результатів і рекомендації про їх використання;

- оцінка структури дисертації, мови та стилю викладення;

- відповідність дисертації спеціальності, за якою вона представляється до захисту.

У відгуку рецензент наводить також критичні зауваження до дисертації і в обов'язковому порядку декларує свою думку відносно того, рекомендувати чи не рекомендувати представлену роботу до захисту на спеціалізованій вченій раді.

Письмові відгуки рецензентів мають бути представлені на кафедру не пізніше, як за тиждень до засідання кафедри, на якому буде слухатись доповідь здобувача.

Завідувач кафедри доручає одному з рецензентів на основі відгуків підготувати проект висновку кафедри про дисертаційну роботу.

Якщо робота виконана на стику двох або більше спеціальностей, вона може заслуховуватись на спільному засіданні кафедр Національного університету "Львівська політехніка". Головуючим на такому засіданні є завідувач кафедри, яка є профілюючою для даної дисертації.

Якщо керівником дисертаційної роботи є завідувач кафедри, то головуючим на засіданні повинен бути один з членів кафедри.

На одному засіданні кафедри може проводитись обговорення однієї докторської або не більше, як двох кандидатських дисертацій.

Засідання кафедри, присвячене попередній експертизі дисертації, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини особового складу кафедри.

На засіданні кафедри заслуховуються доповідь здобувача та його відповіді на питання учасників обговорення. Після цього надається слово рецензентам або зачитуються їх відгуки. Здобувач повинен відповісти на всі без винятку зауваження рецензентів.

Приймати участь в дискусії мають право всі присутні на засіданні співробітники кафедри і запрошені на засідання фахівці з інших кафедр або установ. При обговоренні дисертаційної роботи присутність здобувача є обов'язковою. Особливу увагу при обговоренні дисертації необхідно приділити особистому внеску автора дисертації в отриманні наукових і практичних результатів.

Підсумковий результат попередньої експертизи дисертації підводиться при обговоренні пунктів проекту та проекту висновку кафедри в цілому.

Висновок кафедри про дисертацію повинен розкривати суть наступних питань:

- ступінь актуальності теми дисертації на момент захисту і на фоні загальної оцінки стану проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці;

- зв'язок теми дисертації з напрямками науково-дослідних робіт кафедри або університету;

- особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів (характеристика особистого внеску має бути максимально конкретизована і відображати роль здобувача в розробці нових наукових ідей, постановці задачі, обґрунтуванні методики її розв'язання, обробці статистичного матеріалу, в проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації отриманих результатів); тут же необхідно відобразити долю особистого внеску автора в колективно опублікованих працях;

- ступінь наукової обґрунтованості запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій (якщо наукова обґрунтованість підлягає сумніву, то необхідно перерахувати причини, що викликають згадані сумніви, або акцентувати увагу на питаннях, що мають дискусійний характер) ;

- ступінь новизни всіх основних результатів дисертаційної роботи порівняно з відомими дослідженнями аналогічного характеру;

- перелік основних друкованих праць, в яких викладені результати дисертаційного дослідження, із зазначенням особистого внеску автора; висновок про повноту викладення основних положень та результатів роботи;

- апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах тощо;

- наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані результати;

- практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані;

- для докторських дисертацій обов'язковою є наявність рекомендацій про включення результатів роботи у навчальні курси у відповідні дисципліни за навчальним планом;

- оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення;

- відповідність дисертації спеціальності, за якою вона представлена до захисту.

Дисертація рекомендується до захисту на спеціалізованій вченій раді, якщо в ході обговорення до неї не було зауважень, або зауваження не торкалися суті роботи і стосувалися тільки композиційних, стилістичних та інших суто технічних моментів, або зауваження були аргументовано відведені автором в процесі дискусії.

Кафедра може прийняти наступні варіанти рішень:

1. Рекомендувати дисертацію до захисту.

2. Рекомендувати дисертацію до захисту з врахуванням композиційних, редакційно-стилістичних, технічних та граматичних поправок.

(В цьому випадку автор вносить необхідні виправлення в текст дисертації і інформує в робочому порядку про це рецензентів і завідувача кафедри).

3. Не рекомендувати дисертацію до захисту у зв'язку з необхідністю внесення змін принципового характеру.

( В цьому випадку автору надається певний термін для виконання роботи по усуненню відмічених недоліків, після чого дисертація повторно розглядається на засіданні кафедри. Якщо, за думкою рецензентів і співробітників кафедри, здобувач успішно вирішив поставлене перед ним завдання, то кафедра приймає рішення про рекомендацію роботи до захисту. Відповідно оформляється два протоколи засідання кафедри і два витяги з протоколів).

4. Не рекомендувати дисертацію до захисту.

(В цьому випадку в протоколі аргументовано висвітлюються причини, які не дозволяють позитивно оцінити представлену роботу).

Негативний висновок кафедри не є перешкодою для прийому роботи до захисту на спеціалізованій раді, якщо здобувач особисто не знімає дисертацію з розгляду.

Висновок кафедри приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів всіх присутніх на засіданні.

Засідання кафедри оформляється протоколом, в якому зазначаються:

- прізвища та ініціали всіх присутніх із зазначенням наукового ступеня, вченого звання та посади (для запрошених - назву кафедри або установи, звідки був запрошений фахівець);

- кількість спеціалістів за профілем дисертації, що розглядається;

- правомочність засідання;

- порядок денний (обговорення дисертаційної роботи);

- дані про здобувача (приналежність до аспірантури або докторантури, прізвище, ім'я, по-батькові здобувача, тема дисертації, ступінь, на який претендує здобувач, шифр і назва спеціальності);

- дані про наукового керівника;

- ким і коли затверджена тема дисертації (обов'язково);

- список рецензентів від кафедри;

- коротка інформація про доповідь здобувача;

- питання присутніх і відповіді здобувача;

- виступи присутніх;

- відповіді здобувача на зауваження рецензентів та присутніх;

- виступ наукового керівника;

- інформація про проект висновку і хід його обговорення;

- висновок кафедри про дисертацію;

- підсумок відкритого голосування по проекту висновку кафедри.

Для спеціалізованої вченої ради висновок кафедри оформляється у вигляді витягу з протоколу засідання кафедри, який затверджується проректором з наукової роботи (див.дод.3).

Спеціалізована вчена рада має право вимагати представлення протоколу засідання кафедри для додаткового контролю. У випадку відсутності протоколу засідання або неправильного його оформлення рада має право відмовитись від представленого кафедрою висновку про дисертацію.

Відповідальність за своєчасне і правильне оформлення протоколу і витягу з нього покладається на завідувача кафедри.

Додаток 3

Затверджую

проректор з наукової роботи

Національного університету "Львівська політехніка"

д.х.н. , проф. Воронов С.А.

"____"___________200_ р.

В И Т Я Г

із протоколу № засідання кафедри "....................................... "

Національного університету "Львівська політехніка" від "___"_ ____200_р

1. Присутні: 18 членів кафедри, а саме: (перерахувати із зазначенням П.І.Б., посади, наукового ступеня, вченого звання).

На засідання запрошені: (перерахувати із зазначенням місця основної роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання ).

З присутніх - 4 доктори наук і 12 кандидатів наук - спеціалісти за профілем представленої дисертації.

2.СЛУХАЛИ:

2.1. Доповідь к.т.н., с.н.с., докторанта Романюка Івана Петровича по дисертаційній роботі на тему: "..................................................................... " представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий консультант - д.т.н., професор Іванишин С.К.

Тема дисертації затверджена “___”_____200_р. на засіданні вченої ради Національного університету “Львівська політехніка” (факультету ……………….- для дисертацій на здобуття наукового ступеня к.т.н.), протокол № .

2.2. Питання та відповіді по доповіді.

По доповіді було задано 16 питань, на які доповідач дав правильні і ґрунтовні відповіді. Питання задали: доц................., к.т.н...................., проф. ..........., проф. ...........

2.3. Виступи присутніх.

З позитивною оцінкою дисертаційної роботи Романюка І.П. виступили рецензенти:

1. Д.т.н., проф. ...............................

2. К.т.н...........................................

а також присутні на засіданні члени кафедри проф., д.т.н.............., к.т.н., доц.................. та запрошені проф., д.т.н.............., к.т.н., доц..................

З характеристикою наукової зрілості здобувача виступив науковий консультант д.т.н., проф. Іванишин С.К.

Присутні на засіданні обговорили проект висновку, підготовлений рецензентом, к.т.н..........................

3. Заслухавши та обговоривши доповідь к.т.н., с.н.с. докторанта Романюка Івана Петровича прийняла наступні висновки щодо дисертаційної роботи на тему:"................................ ": (наводиться повний текст висновку у відповідності з протоколом )

За затвердження висновку проголосували: за - 15 (п’ятнадцять)

кафедра УХВАЛИЛА:

1. Дисертація Романюка І.П. на тему "..............................." є закінченою науковою працею, у якій вирішується конкретне завдання ................................., що має важливе значення для....... (вказати галузь науки)........

2. У ..(зазначити кількість) ...наукових публікаціях автора повністю висвітлені матеріали дисертації Романюка І. П.

3. Дисертація Романюка І. П. на тему "......................" відповідає спеціальності ...(шифр і назва спеціальності)....і пп.12 (або13), 14 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань".

4. З врахуванням наукової зрілості та професійний якостей здобувача Романюка І. П. його дисертаційна робота "...(назва дисертації)...." рекомендується для подання для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Голова засідання,

зав. кафедри "...............",д.т.н., професор _________

Вчений секретар, к.т.н., доцент ________

"___"_________200_р.

Додаток 4 (зразок гарантійного листа)

на бланку організації

Проректору з наукової роботи

Національного університету

79646,Львів-13, вул.С.Бандери,12

Співробітник нашого об'єднання доцент Романюк І.П. представляє до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08 у Вашому університеті дисертацію "......(назва роботи)...." на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Всі фінансові витрати, пов'язані з проведенням процедури захисту дисертаційної роботи Романюка І.П., НВО "Квант" зобов'язується компенсувати.

Генеральний директор НВО “Квант" І.Петренко

Головний бухгалтер А.Маслова

(гербова печатка)

Примітка. Гарантійний лист організації можна об'єднати з клопотанням про прийом дисертаційної роботи до захисту.

Додаток 5 (зразок)

Витяг з протоколу №

засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 від "__"________ 2000 р.

Присутні : ___членів ради.

Слухали: Про призначення експертної комісії для попереднього розгляду дисертаційної роботи аспіранта Національного університету "Київський політехнічний інститут" Петренка Романа Петровича на тему:"_______________ ", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин.

З оглядом представлених здобувачем матеріалів виступив вчений секретар ради.

З пропозиціями щодо кандидатур членів експертної комісії виступили члени ради проф. _____________, проф. ___________, проф._________ .

Ухвалили: Призначити експертну комісію для попереднього розгляду дисертаційної роботи аспіранта Національного університету "Київський політехнічний інститут" Петренка Романа Петровича на тему:"_________________________ ", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин, у наступному складі:

За цю ухвалу проголосували ____ членів ради.

Голова спеціалізованої вченої ради,

Примітка. Якщо засідання ради проводиться тільки для призначення експертної комісії, то оформляється протокол, на початку якого необхідно вказати прізвища і шифри спеціальності в раді всіх членів ради, що були присутніми на засіданні.

Додаток 6 (зразок)

Висновок

експертної комісії спеціалізованої ради Д 35.052.08 про дисертаційну роботу Романюка Івана Петровича на тему: "........................................................ " представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин.

1. Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням і присвячена розв'язанню актуальної проблеми розвитку нового напряму - шумової термометрії , що ставить на надійну основу вирішення важливої науково-технічної задачі створення нових засобів вимірювання температури, які би забезпечили вимірювання з прогнозованою похибкою температури в промислових об'єктах. В таких засобах особливо зацікавлені енергетичні та металургійні підприємства, які можуть в такий спосіб зменшити витрати на процес вимірювання температури за рахунок скорочення об'ємів застосування термоперетворювачів на основі благородних металів. Шумові термометри, як показують дослідження, мають певні переваги перед традиційними засобами , серед яких можна виділити такі моменти, як .................................................

2. В дисертаційній роботі вирішені наступні завдання:

- проаналізовані шляхи побудови термометрів на основі ....................... і сформульована методологія створення згаданих термометрів ;

- синтезовані та критично проаналізовані структурні схеми шумових термометрів;

- виконано якісний та кількісний аналіз взаємозв'язків між впливаючими факторами та зміною вихідних параметрів термометрів;

- проведені теоретичні розрахунки і експериментальні дослідження різних конструкцій первинних перетворювачів;

- розроблені рекомендації по кожному з відповідальних вузлів термометра для оптимізації його характеристик при інженерної реалізації;

- експериментально досліджена низка матеріалів з метою їх використання в шумовій термометрії;

- проведено теоретичний аналіз та експериментальну перевірку метрологічних параметрів модифікацій термометрів і визначення шляхів їх покращення;

- виконане узагальнення отриманих результатів та розроблені рекомендації для практичного створення термометрів для діапазонів середніх та високих температур.

3. Наукова новизна. Основні наукові результати, висунуті на захист, полягають в тому, що:

1) розвинуті системні аспекти проектування термометрів, що дозволило запропонувати процедуру розробки термометрів від формування вимог до них до оцінки їх метрологічних параметрів;

2) досліджені питання побудови оптимальних структур та алгоритмів з оцінкою похибки і вибору елементної бази, які відповідають конкретним критеріям якості;

3) ...............................

4)...............................

5)...............................

4.Обгрунтованість та вірогідність наукових результатів забезпечується коректністю виконаних експериментів і розрахунків і підтверджується малими значеннями розбіжностей між результатами теоретичного аналізу та експериментальних досліджень.

5.Значення результатів роботи для науки та практики.

Наукова цінність роботи полягає в розробці питань теорії та практики створення шумових термометрів з прогнозованими метрологічними характеристиками для контактного вимірювання температури в складних умовах.

Практична цінність роботи полягає в тому, що за результатами теоретичних та експериментальних досліджень створено декілька модифікацій термометрів для вимірювання середніх і високих температур, розроблені термометри для ............................., експериментальний зразок приладу для .................................... Також створено прилад для вимірювання .........................................

На основі отриманих теоретичних та експериментальних результатів створена база для подальшого розвитку шумової термометрії і розробки нових модифікацій шумових термометрів.

Наукові положення і висновки дисертації успішно використовувались і використовуються при виконанні НДР та ДКР по розробці та виготовленню термоперетворювачів в НВО"Термоприлад" (м. Львів), НВО"Електротермометрія" (м. Луцьк), Національному університеті "Львівська політехніка".

Наукові положення і висновки дисертації лягли в основу лекційних курсів ……………………, які читаються у Національному університеті "Львівська політехніка".

6. Публікації результатів роботи, їх обговорення.

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 35 друкованих працях. І.Романюк є автором навчального посібника "......................................", співавтором книги "........................ " та довідника "............................. ". Аналіз внеску автора в публікації по питаннях, висвітлених в дисертації, показав, що внесок І.Романюка є вирішальним. Зокрема, в монографії "……………" автором детально представлено розв’язання задачі …………, в статті "………" висвітлено математичний апарат, який дозволяє ………, в статті "………" розв’язано ……….

7. Висвітлення в дисертації результатів, які виносилися на захист кандидатської дисертації (для здобувачів ступеня доктора наук)

Наукові положення і результати, які виносилися на захист кандидатської дисертації, частково висвітлюються в оглядовій частині представленої дисертаційної роботи ...................................................................., а саме ....................

8. Зміст дисертації відповідає спеціальності 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин, за якою вона представлена до захисту.

Ухвалили:

1.Вважати, що дисертаційна робота І.Романюка є закінченою науковою працею і відповідає паспорту спеціальності 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин. Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми–розробці теорії та практики створення шумових термометрів для вимірювання середніх та високих температур.

2.Вважати, що дисертаційна робота І.Романюка відповідає вимогам ВАК України, які ставляться до робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, зокрема, пп.12,14 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", і рекомендувати її до захисту на спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08 за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

3. Рекомендувати затвердити офіційними опонентами по дисертаційній роботі І.Романюка :

- д.т.н., професора.................................................(місце роботи, посада, місто)

- д.ф.-м.н., професора...........................................(місце роботи, посада, місто)

- д.т.н., с.н.с. .........................................................(місце роботи, посада, місто)

4. Рекомендувати затвердити провідною організацією ......................... (підрозділ, відомча підпорядкованість організації, місто).

Додаток 7 (зразок)

Витяг з протоколу №

засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 від "__"______ 2000 р.

Присутні : ____ членів ради.

Слухали: Про прийом до захисту дисертаційної роботи аспіранта Національного університету "Київський політехнічний інститут" Маслова Романа Петровича на тему:"__________________________________ ", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин.

З оглядом документів особової справи претендента, інформацією про дисертацію виступив вчений секретар ради.

Доповідь щодо відповідності дисертації профілю спеціалізованої ради , про висновки експертної комісії та про додатковий список розсилки автореферату зробив член ради, член експертної комісії проф.________________

На повідомлення про дисертацію претендента, кандидатури офіційних опонентів та провідної організації у членів ради запитань не було (якщо були запитання, то висвітлити запитання і відповіді на них в протоколі).

Ухвалили: Прийняти до захисту дисертаційну роботу аспіранта Національного університету "Київський політехнічний інститут" Маслова Романа Петровича на тему:"__________________________________ ", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин - як таку, що відповідає профілю спеціалізованої ради.

Вважати, що основні твердження та результати дисертаційного дослідження достатньо повно відбиті у ____ надрукованих працях та ____ авторських свідоцтвах на винаходи.

Затвердити офіційними опонентами:

- доктора технічних наук, професора _______ (місце роботи, посада, місто) ;

- доктора технічних наук, професора ________(місце роботи, посада, місто).

Затвердити, як провідну організацію _______________________(підрозділ, відомча підпорядкованість організації, місто).

Дозволити публікацію автореферату та його розсилку у встановленому порядку згідно з затвердженим списком організацій та осіб після подання здобувачем вченому секретареві ради примірника публікації (ксерокопії) повідомлення про захист дисертації.

Призначити попередню дату захисту дисертації Маслова Р.П. на ______ м-ць 2000 р.

За таку ухвалу проголосували ___ членів ради.

Примітка. Якщо засідання ради проводиться тільки для прийому дисертації до захисту, то оформляється протокол, на початку якого необхідно вказати прізвища всіх членів ради, що були присутніми на засіданні.

Додаток 8

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ
ДИСЕРТАЦІЙ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Згідно з "Порядком присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань" дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення автореферату.

   2. Назва дисертації повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дисертаційного дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

    У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.

   3. При написанні дисертації здобувач повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

    Використовуючи в дисертації ідеї або розробки, що належать також і співавторам, разом з якими були написані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації.

    В разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

   4. В дисертації необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

   5. Дисертацію на здобуття наукового ступеня подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні.
 1. СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ
  1. Дисертація повинна містити:

  титульний аркуш,

  зміст,

  перелік умовних позначень (при необхідності),

  вступ,

  основну частину,

  висновки,

  список використаних джерел,

  додатки (при необхідності).

 2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

  Титульний аркуш дисертації (форма 5, див. дод.10)

  Титульний аркуш дисертації містить найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де виконана дисертація;

  прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву дисертації;

  шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, на який претендує здобувач; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта; місто і рік.

  На титульному аркуші дисертації обов'язково зазначається "На правах рукопису" та гриф обмеження розповсюдження відомостей (за необхідності).

  Зміст

  Зміст подають на початку дисертації. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

  Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

  Якщо в дисертації вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в дисертації у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

  Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

  Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

  Вступ

  Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

  Далі подають загальну характеристику дисертації в рекомендованій нижче послідовності.

  Актуальність теми

  Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

  Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

  Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку досліджень з планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами.

  Обов’язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання дисертаційної роботи, а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.

  Мета і задачі дослідження

  Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

  Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

  Предмет дослідження – міститься в межах об’єкта.

  Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет дослідження визначає тему дисертаційної праці, яка визначається на титульному аркуші, як її назва.

  Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

  Наукова новизна одержаних результатів.

  Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

  Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко і однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність деталей і уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що в дисертації зроблено те й те, а сутності і новизни положення із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у вигляді анотацій є найбільш розповсюдженою помилкою здобувачів при викладенні загальної характеристики роботи.

  До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і т. ін. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку дисертанта.

  Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в дисертації наукової задачі або наукової проблеми. Насамперед за це здобувачеві присуджується науковий ступінь.

  Практичне значення одержаних результатів.

  В дисертації, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дисертації, що має прикладне значення, - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

  Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

  Особистий внесок здобувача.

  У випадку використання в дисертації ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.

  Апробація результатів дисертації.

  Вказується, на яких наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднені результати досліджень, що включені до дисертації.

  Публікації.

  Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати дисертації.

  Основна частина

  Основна частина дисертації складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

  В розділах основної частини подають:

  огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

  виклад загальної методики і основних методів досліджень;

  експериментальну частину і методику досліджень;

  відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

  аналіз і узагальнення результатів досліджень.

  В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини дисертації.

  В другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дисертаційних досліджень. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних - принципи дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.

  В наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Здобувач повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

  Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

  Висновки

  Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в дисертації, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. В першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в дисертації наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

  Список використаних джерел

  Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: в порядку появи посилань в тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні дисертацій), в абетковому порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

  Бібліографічний опис складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із стандартів: ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов в русском языке. Общие требования и правила".

  Додатки

  За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації:

  - проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

  - таблиці допоміжних цифрових даних;

  - протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

  - інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання дисертаційної роботи;

  - ілюстрації допоміжного характеру.

 3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ
  1. Загальні вимоги

   Дисертацію друкують машинописним способом через два міжрядкових інтервали або за допомогою комп'ютера (текстовий редактор Word, шрифт 14 пунктів, полуторний інтервал) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210ґ 297 мм) до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203ґ 288 до 210ґ 297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

   Всі примірники дисертації повинні бути ідентичними. В разі використання здобувачем копіювальної техніки ідентичність усіх примірників дисертації повинна бути засвідчена спеціалізованою вченою радою.

   Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук повинен становити 11-13 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 авторських аркушів). Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинен становити 4,5-7 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук – 6,5-9 авторських аркушів).

   Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.

   Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дисертації повинна бути однаковою.

   Вписувати в текст дисертації окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

   Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дисертації, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці

   Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дисертації і розміщують, як правило, в додатках.

   Текст основної частини дисертації поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

   Заголовки структурних частин дисертації "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного підступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

   Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

   Кожну структурну частину дисертації треба починати з нової сторінки.

   До загального обсягу дисертації, визначеного Порядком, не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.

  2. Нумерація

   Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

   Першою сторінкою дисертації є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дисертації. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

   Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера, але всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини дисертації, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати "1.ВСТУП", або "Розділ 6. ВИСНОВКИ".

   Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

   Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: ''2.3.'' (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

   Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2." (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

   Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

   Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в дисертації безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дисертації, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

   Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

   Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад:

   Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в дисертації подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

   Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2'' (друга таблиця першого розділу).

   Якщо в дисертації одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

   При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл.1.2".

   Формули в дисертації (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номери формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

   Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

   Примітки:

   1....

   2. ...

   Якщо с одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

  3. Ілюстрації

   Ілюструють дисертації, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

   Назви ілюстрацій розміщують після їх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

   Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

   найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом "Рис.";

   порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;

   тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

   експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

   Приклад:

   Рис.1.24. Схема розміщення елементів касети:

   1-розмотувач плівки;

   2-сталеві ролики;

   3-привідний валик;

   4-опорні стояки.

   Основними видами ілюстративного матеріалу в дисертаціях є : креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

   Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках "(рис.3.1)" або зворот типу "……як це видно з рис.3.1" або "……як це показано на рис.3.1".

   Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

   В дисертації слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і оригінали фотознімків.

   Фотознімки розміром меншим за формат А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

  4. Таблиці

   Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

   Приклад побудови таблиці

   Таблиця (номер) - Назва таблиці

   Головка

        

   Заголовки граф

    

    

    

              

    

   Підзаголовки граф

   Рядки

                
                  
                  
                  
    

   Боковик (заголовки рядків)

   Графи (колонки)

    

   Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

   За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок) – у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.

   Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

   Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

   У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять в тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, що їх класи співпадали; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

   Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

   Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку дисертації або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку - боковик.

   Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

  5. Формули

   При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

   Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

   Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

   Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

   Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

   Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують ззовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

   Номер групи формул, розміщених в окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в сторону номера.

   Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення, як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

   Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а)у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б)цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

   Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

   Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

  6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

   При написанні дисертації здобувач повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в дисертації, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дисертація. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

   Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дисертації.

   Посилання в тексті дисертації на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-7]...''.

   Якщо в тексті дисертації необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань

   Приклад:

   Цитата в тексті:"... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передачі інформації /6/ 1)".

   Відповідний опис у переліку посилань:

   6. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: навчальний посібник.-К.: "KM Academia", 1998.-192 с.

   Відповідне подання виноски:

   /6/ 1) розділ 1.Ділове спілкування, стор.29.

   Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці здобувача (принаймні ті, перелік яких наведено в авторефераті).

   Посилання на ілюстрації дисертації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, ''рис.1.2''.

   Посилання на формули дисертації вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (2.1)''.

   На всі таблиці дисертації повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...в табл.1.2''.

   У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

   Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст , бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

   Загальні вимоги до цитування такі:

   а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";

   б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

   в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

   г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

   д) якщо необхідно виявити ставлення автора дисертаційної праці до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них в круглих дужках ставлять знак оклику або знак запитання;

   е) якщо автор дисертаційної праці, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора дисертації, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. - М.Х.), (підкреслено мною. - М.Х.), (розрядка моя. - М.Х.).

  7. Оформлення списку використаних джерел

   Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

   Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін.

   Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: в порядку появи посилань в тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні дисертацій), в абетковому порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

   Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із стандартів: ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов в русском языке. Общие требования и правила".

  8. Додатки

  Додатки оформлюють як продовження дисертації на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дисертації.

  Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дисертації, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток ____'' і велика літера, що позначає додаток.

  Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

  При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дисертації друкують великими літерами слово "ДОДАТКИ".

  Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.

  Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

 4. АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ
  1. Загальні вимоги до автореферату

   Написання автореферату - заключний етап виконання дисертаційної роботи перед поданням її до захисту. Призначення автореферату - широке ознайомлення наукових працівників з методикою дослідження, фактичними результатами і основними висновками дисертації. Автореферат друкують державною мовою. Публікація автореферату дає змогу одержати до дня захисту відзиви від спеціалістів даної галузі.

   Автореферат має досить ґрунтовно розкривати зміст дисертації, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої нема в дисертації.

  2. Структура автореферату

   Структурно автореферат складається із загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою дисертації і анотацій українською, російською та англійською мовами.

   Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, повинна відповідати наведеній у вступі до дисертації її кваліфікаційним ознакам. Недоцільно використовувати рубрики, не рекомендовані у вимогах до змісту цих ознак. Заголовки рубрик не треба виділяти в окремі рядки, достатньо вирізнити їх жирним шрифтом або курсивом і розмістити в підбір з текстом. Крім того, вказують структуру дисертації, наявність вступу, певної кількості розділів, додатків, повний обсяг дисертації в сторінках, а також обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості найменувань).

   В основному змісті стисло викладається сутність дисертації за розділами. Цей розділ повинен дати повне і переконливе уявлення про виконану роботу.

   Якщо вступна частина автореферату дає змогу скласти лише загальне враження про дисертацію, то основна, яка і є власне реферативною, дає більш повне уявлення про її зміст і побудову. У цій частині автореферату важливо показати, як були отримані результати, продемонструвати хід дослідження, викласти сутність використаних методів, навести дані щодо їх точності і трудомісткості, описати умови і основні етапи експериментів. Нюанси висвітлення змісту дисертації можуть розрізнятися залежно від наукової галузі, теми та інших факторів. Проте у всіх випадках до автореферату доцільно вводити насамперед висновки і кінцеві результати.

   Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, яка повинна відповідати загальним висновкам дисертації. Вони починаються з формулювання наукової задачі або проблеми, за вирішення якої дисертант претендує на присудження наукового ступеня.

   Сформульована наукова задача або проблема вельми тісно пов’язується з назвою дисертації, метою роботи і основними науковими положеннями, що захищаються в дисертації. Це ніби наукова "формула", згусток наукової новизни. Звичайно формулювання починається так: "У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі (або наукової проблеми) , що виявляється в ……". Далі треба вказати, якою саме є наукова задача або проблема, як вона вирішена і для чого в кінцевому розумінні (прикладному плані) вона призначена.

   Після формулювання вирішеної наукової задачі або проблеми у висновках викладають головні наукові і практичні результати роботи. Вони тісно пов’язані з науковими і прикладними положеннями, викладеними в загальній характеристиці роботи.

   Кожен науковий і прикладний висновок роботи треба формулювати чітко і конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації. Наукові висновки подають звичайно ширше, ніж формулювання наукових положень, які захищаються.

   Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або основу використання того чи іншого результату.

   Суть автореферату полягає у точній відповідності змістові дисертації, а його зміст – дає повне уявлення про наукову цінність і практичну значущість дисертації.

   Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації подають згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць і прізвищ усіх співавторів. Опубліковані праці, що відбивають основні положення дисертації, мають бути розташовані у списку в такому порядку: монографії, брошури, статті у наукових фахових виданнях, авторські свідоцтва, патенти, препринти, статті, депоновані та анотовані у наукових журналах, тези доповідей тощо.

  3. Анотації

   На останніх сторінках автореферату розміщують анотації українською, російською та англійською мовами. На вибір здобувача анотація англійською або російською мовою повинна бути розгорнутою, обсягом 2 сторінки машинописного тексту (до 5-ти тисяч друкованих знаків) з інформацією про зміст і результати дисертаційної роботи, а дві інші – обсягом до 0,5 сторінки машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) – ідентичного змісту інформація про основні ідеї та висновки дисертації.

   Анотації складаються за формою, яка має такий зміст:

   прізвище та ініціали здобувача;

   назва дисертації

   вид дисертації (рукопис, монографія) і науковий ступінь;

   спеціальність (шифр і назва);

   установа, де відбудеться захист;

   місто, рік;

   основні ідеї, результати та висновки дисертації.

   Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

   Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст наукової праці. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.

   Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.

   Зразки анотацій

   Рогоза В.С. Адаптивні методи дослідження мікроелектронних пристроїв на основі моделей з параметрами. - Рукопис.

   Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.02 - математичне моделювання в наукових дослідженнях - Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, Київ, 2006.

   Дисертацію присвячено питанням проектування складних технічних пристроїв (на прикладі інтегральних мікросхем (ІМС) на біполярних і МДН-транзисторах). В дисертації розроблено новий напрямок в математичному моделюванні, який ґрунтується на концепції об'єктної декомпозиції. Встановлено, що інкапсуляція (об'єднання моделей та дій над ними в категорію "клас") на кожному етапі міжрівневого проектування ІМС надає можливість здійснити гнучкий процес машинного дослідження і проектування складних технічних систем. Запропоновано конструктивні системні та числові методи аналізу подібних пристроїв, а також прямі методи синтезу макромоделей, висока ефективність яких обґрунтована теоретично і підтверджена практично. Основні результати праці знайшли промислове впровадження при проектуванні нових типів аналогових інтегральних ланцюгів з поліпшеними технічними характеристиками.

   Ключові слова: математичне моделювання, інтегральна мікросхема, інкапсуляція, аналіз, синтез, числові методи.

   Рогоза В.С. Адаптивные методы исследования микроэлектронных устройств на основе моделей с параметрами.- Рукопись.

   Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.02 - математическое моделирование в научных исследованиях.- Институт проблем моделирования в энергетике НАН Украины, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена вопросам проектирования, сложных технических устройств (на примере интегральных микросхем (ИМС) на биполярных и МДН-транзисторах). В работе развивается новое направление в математическом моделировании, основанное на концепции объектной декомпозиции. Установлено, что инкапсуляция (объединение моделей и действий над ними в категорию "класс") на каждом этапе межуровневого проектирования ИМС предоставляет возможность реализовать гибкий процесс машинного исследования и проектирования сложных технических систем. Предложены конструктивные системные и численные методы анализа подобных устройств, а также прямые методы синтеза макромоделей, высокая эффективность которых обоснована теоретически и подтверждена практически. Основные результаты работы нашли промышленное применение в проектировании новых типов аналоговых интегральных цепей с улучшенными техническими характеристиками.

   Ключевые слова: математическое моделирование, интегральная микросхема, инкапсуляция, анализ, синтез, численные методы.

   Rogoza V.S. Adaptive methods for investigating of the microelectronic arrangements by models with parameters.- Manuscript.

   Thesis for a doctor's degree by speciality 05.13.02 - mathematical modeling in the scientific investigations.- The Institute of Simu-lation Problems in Power of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2000.

   The dissertation is devoted to desing frontier topics that are connected with the development of the complicate technical apparatus (as the latter there is treated a class of integrated circuits with bipolar and MOS tran.sistorsJ. A new direction in mathematical modeling is elaborated which based on the concept of the complicate system model object decomposition. There is established that an incapsulation (unification of models and operations with them in category "class") on each level of IC multistage design makes possible to realise a versatile computer aided design of complicate technical systems. The constructive system and numerical methods of analysis of such systems and the direct methods of synthesis of their macromodels are proposed, the high effectiveness of them is slated by using of theoretical investigations and reinforced by illustrative examples. The results of the work have found an industrial utility in the design of the new types of integrated circuits with enhanced technical characteristics.

   Key words: mathematical modeling, integrated circuits, incapsulation, analysis, synthesis, numerical methods.

  4. Оформлення автореферату

   Примірники автореферату, які здобувач подає до спеціалізованої вченої ради разом з іншими документами та дисертацією, друкують за тими ж правилами, які встановлені цим додатком для друкування дисертацій, із врахуванням певних особливостей.

   За обсягом автореферат (без обкладинки і анотацій) не може бути меншим 1,3 авторських аркуша і перевищувати 1,9 авторських аркуша для докторської і, відповідно, 0,7 та 0,9 авторських аркуша для кандидатської дисертації при друкуванні через 1,5 інтервали на друкарській машинці або з одинарним інтервалом із використанням текстового редактора Word на комп’ютері з розміщенням від 40 до 44 рядків на сторінці.

   Примітка. Авторський аркуш містить 40 000 знаків, до числа яких входять літери, цифри, розділові знаки та інтервали між словами. Обсяг ілюстрацій в авторських аркушах визначається їх площею, причому 3 000 см2 відповідають 1му авторському аркушу.

   На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються: назва організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту; індекс УДК; прізвище, ім'я, по батькові здобувача; назва дисертації; шифр і найменування спеціальності за переліком спеціальностей наукових працівників; підзаголовок "Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь наук)"; місто, рік. (Форма 6).

   Па зворотній стороні обкладинки автореферату вказується організація, в якій виконане дисертаційне дослідження; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника і (або) консультанта, його місце роботи й посада; наукові ступені, вчені звання, місця роботи та посади, прізвища та ініціали офіційних опонентів; назва провідної установи із обов¢ язковим зазначенням підрозділу (кафедри, відділу), де розглядатиметься дисертація; дата і час проведення захисту, шифр спеціалізованої вченої ради та адреса організації, при якій її створено; бібліотека, в якій можна ознайомитися з дисертацією; дата розсилання автореферату; підпис вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (форма 7). Серед вчених звань наукового керівника і опонентів не рекомендується згадувати їх членство в громадських (не державних) академіях наук

   Автореферат не має титульного аркуша.

   Номери сторінок проставляються в центрі верхнього берега сторінки. Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи.

   Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично тексту.

  5. Видання автореферату

   Автореферат дисертації виготовляють друкарським способом і видають у вигляді брошури тиражем 100 примірників. Формат видання 145х215 мм (формат паперу і частка аркуша 60х90/16) з друкуванням тексту на обох сторонах аркуша.

   На авторефераті обов’язково повинні бути вказані вихідні дані друкарні або іншої установи, де друкувався автореферат, згідно з державним стандартом. Відповідальність за наявність вихідних даних та за обов'язкове розсилання авторефератів несе спеціалізована вчена рада.

  6. Структура файла "Автореферат" на дискеті

До спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня подається також електронний варіант тексту автореферату дисертації у двох примірниках (на двох ГМД розміром 3,5 дюйма) у вигляді файлу з ім’ям aref.rtf, структура якого повністю відповідає друкованому варіанту автореферату, включаючи обкладинку.

Вищою атестаційною комісією України розроблене програмне забезпечення для формування банку даних про докторські і кандидатські дисертації. Тому відповідним чином мають бути сформовані електронні варіанти документів атестаційних справ, зокрема і згаданий файл aref.rtf. Його треба готувати так:

Шрифт Times New Roman Cyr
Розмір шрифту 12 пунктів
Відстань між рядками 1,5 інтервали
Параметри сторінки Формат А4
Розташування Книжне
Верхній, нижній і лівий берег 20 мм
Правий берег 10 мм
Згадане вище програмне забезпечення сприймає файл aref.rtf, підготовлений у текстових редакторах Word 6 for Windows 3.x або Word 7 for Windows 95, але не Word 8 for Windows 97: кодова таблиця останнього не збігається з кодовими таблицями попередніх версій.

Рисунки, інші допоміжні графічні зображення та матеріали в електронному варіанті автореферату можуть бути виготовлені тільки у вищезгаданих форматах. Якщо це неможливо зробити, або така інформація не вміщується на дискеті, то їх можна не наводити.

Додаток 9

Форма 23

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять
у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М. В. Теорія коливань: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1992. - 430 с.

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. - М.: Энергоиздат, 1992. - 190 с.

Меликов А.3„ Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. - К.: Техніка, 1991. - 265 с.

Чотири автори Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е Гридасов / Под ред. Б.Б. Тимофеева. -К: Техніка, 1986. - 144 с.
П'ять та більше авторів Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Лепит В.Ю. и др. - М.: Экономика, 1981. - 62 с.
Багатотомні видання История русской литературы: В 4 т./ АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). - М., 1982. - Т.3: Расцвет реализма. - 876 с.
Перекладні видання Гроссе Э„ Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М.: Химия, 1980. - 392 с.
Стандарти ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. - Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 78 с.
Збірки наукових праць Обчислювальна і прикладна математика: 36.наук.пр.- К.: Либідь, 1993. - 99 с.
Словники Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. - 2-е изд. - М.: Книга, 1986. -224 с.
Депоновані наукові праці Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч. произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". - Киев, 1996. - 44 с.- Рус. -Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 - Ук96 // Анот. в ж.Автоматизация производственных процессов, №2,1996.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями// Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. - Рига, 1989. - 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., №7305-В89.
Складові частини книги, Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. - М.: Металлургия, 1979. -С. 141-148.
збірника, Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритстами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. -Тбилиси: Сабчота Сакартвело. - 1976. - С. 3-16.
журналу, Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками// Автоматика и телемеханика. - 1992. - №6. - С. З4-З8.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер.физ. - техн. и мат.наук. -1986. - Т. 7, №6. - С. 79-83.
Іноземного журналу Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix//Oncology.-1993.-Vol.7, №2.-P.89-96
енциклопедії Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1988. - Т. 30. - С. 72.
Тези доповідей Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). - Том 1. - Рига: ИЭВТ АН Латвии. -1988. - С. 149-153.

Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers// Proc.International Conf. On Syst.Sci. XII.-Wroclaw (Poland).-1995.-P.507-515.
Дисертації Луус Р.А. Исследование оборудования с пнеомовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис... канд. техн. наук: 05.05.04. - М., 1982. - 212 с.
Автореферати дисертацій Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф.диc... д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед ин-т. - М., 1985. - 35 с.
Препринти Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки: Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76. - К.: 1976. - 37 с.
Звіт про науково-дослідну роботу Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти. - ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. - М., 1981. - 90 с.
Авторські свідоцтва Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. / B.C. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). - № 330505/25; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. №12. - 2 с.

Линейный импульсный модулятор: А.с. № 1626362. Украина, МКИ НОЗЛ7/02 / В.Г. Петров.- №4653548/21; Заявлено 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. - 4 с. ил.
Патенти Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Місrofilming system with zone controlled adaptive lighting / D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. - 3 с.
Каталоги Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен - современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. - 456 с.
Інструкції Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М-во энергетики и электрификации СССР. - М., 1980. -43 с.

Примітка. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації

Додаток 10

Зразок оформлення титульного аркушу дисертації

Національний університет "Київський політехнічний інститут"

 

 

 

На правах рукопису

УДК ...........................

 

 

 

 

 

 

Романюк Іван Петрович

Шумові термометри промислового застосування

 

 

05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата (доктора) технічних наук

 

 

 

 

 

Науковий керівник (консультант) -

доктор технічних наук,

професор Іванишин С.К.

 

 

Київ - 2000

 

Примітка. На титульній сторінці дисертації зверху вказується назва організації, в якій виконана дисертація. Автор повинен поставити свій підпис на титульних сторінках всіх примірників дисертації.

Додаток 11

Зразок оформлення обкладинки автореферату

 

 

Національний університет "Львівська політехніка"

 

 

 

 

Романюк Іван Петрович

 

 

УДК ...........................

 

 

 

 

Шумові термометри промислового застосування

 

 

 

 

05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата (доктора) технічних наук

 

 

 

 

 

 

 

Львів-2000

Примітка. Автор повинен поставити свій підпис на обкладинці автореферату.

 

Додаток 12

Зразок оформлення зворотного боку обкладинки автореферату

Дисертацією є рукопис (...монографія...)

Робота виконана у Національному університеті "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник -

доктор технічних наук, професор

Іванишин Степан Кирилович,

завідувач кафедри “Автоматика та телемеханіка”
Національного університету "Київський політехнічний інститут"

Офіційні опоненти -

Доктор технічних наук, професор

Яценко Іван Петрович,

завідувач кафедри “Інформаційно-вимірювальна
техніка” Одеського політехнічного інституту.

 

Доктор технічних наук, с.н.с.

Богданов Ярема Іванович,

доцент кафедри “Автоматика та телемеханіка”
Харківського політехнічного інституту

Доктор технічних наук, с.н.с. ................................
Провідна установа – Науково-виробниче об'єднання "Електротермометрія" Мінмашпрому України
(м. Луганськ), відділ первинних перетворювачів

Захист відбудеться25 жовтня 2000 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул.С.Бандери,12, ауд.165 головного корпусу).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, Львів, вул.Професорська,1)

Автореферат розісланий 20 вересня 2000 р.

Вчений секретар спеціалізованої

Примітки:

 1. Дати розсилання автореферату та захисту можуть бути вписані від руки.
 2. увага! В електронний варіант автореферату обов’язково мають бути внесені дати розсилання автореферату та дата і час захисту.

 

Національний університет "Львівська політехніка"

 

Романюк Іван Петрович

УДК ...........................

 

Шумові термометри промислового застосування

 

05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата (доктора) технічних наук

Дозволений друк

на правах рукопису

рішенням ради Д 35.052.08

Протокол №

від "__"_________200_ р.

Голова спеціалізованої ради,

проф. __________ /………………/

"__"_________200_ р.

В друк:

Проректор з наукової роботи,

проф. ________С.Воронов "__"_________200_ р.

(Гербова печатка університету)

Вчений секретар

спеціалізованої ради

проф. ____________/……………/

"__"_________200_ р.

Офіційні опоненти:__________ /……………/

"__"_________200_ р.

___________/……………/

"__"_________200_ р.

Львів-2000 р.

Додаток 14(зразок)

Директору Технопарку

Національного університету

"Львівська політехніка"

Просимо Вас віддрукувати 100 примірників автореферату кандидатської дисертації Атаманенка А.І. "Система моніторингу температурних полів газоплазмових середовищ".

Оплату гарантуємо.

Додаток 15 (зразок)

Керівнику

Комітету у справах преси та інформації

Просимо дати дозвіл на друк автореферату докторської дисертації Романюка Івана Петровича "...(назва дисертації)... ".

Автореферат містить 36 стор. машинописного тексту.

Захист дисертації відбудеться в січні 2000 р. у Національному університеті "Львівська політехніка" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08.

Додаток 16(зразок)

Скеровуємо Вам автореферат (2 прим.) і докторську дисертацію Романюка Івана Петровича "...(назва дисертації)... ".

Дисертація містить 280 стор. основного тексту, 86 рис. і схем, 23 таблиці, 2 пакети програм, 5 додатків та список літератури на 235 назв. Автореферат містить 36 стор.

Захист дисертації відбудеться 1 грудня 2000 р. у Національному університеті "Львівська політехніка" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08.

Вчений секретар ради Кузьменко В.І.

 

Додаток 17

(інформація про оголошення в “Бюлетені ВАК України”)

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у відповідності до постанов президії ВАК України від 16 січня 1997 р. №З/1 і від 26 березня 1998 р. №2-02/3 повинні подаватися до редакції "Бюлетеня ВАК України" одразу після прийняття дисертації до захисту спеціалізованою вченою радою. Повідомлення повинні бути подані безпосередньо редакції або надіслані рекомендованим листом за формою згідно з нормативними документами ВАК України разом з копією платіжного доручення або квитанцією про поштовий переказ. Оплату можна зробити і в редакції.

•••••

(на бланку університету)

Вищій атестаційній комісії України

Повідомлення про захист дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Петренко Іван Кирилович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри автоматики Національного університету "Львівська політехніка"

Назва дисертації: “Метод розрахунку перехідної параметричної чутливості виконавчого асинхронного мотора з суцільним ротором як елемента систем керування”

Шифр та назва спеціальності - 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.

Шифр спеціалізованої вченої ради - Д 35.052.08

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон - Національний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти України (79013, Львів-13, вул.С.Бандери,12, т.72-80-89)

Науковий керівник - Чабан В. Й., д. т. н., проф., (Національний університет "Львівська політехніка")

Офіційний опонент - Засименко В.М., д.т.н., проф. каф. „ Метрологія, стандартизація та сертифікація” (Національний університет „Львівська політехніка”)

Офіційний опонент - Мисак В.Ф., к.т.н., доцент кафедри “Автоматизація теплоенергетичних процесів” (НТУУ “Київський політехнічний інститут”)

Повна назва провідної установи – Науково-виробниче об’єднання “Київський інститут автоматики” Державного комітету промислової політики України

Додаток: Копія квитанції про оплату вартості публікації

Додаток 18(зразок оформлення списків розсилки авторефератів)

П Е Р Е Л І К

установ зарубіжних країн , до яких надіслано автореферати кандидатської (докторської) дисертації (П.І.Б.) на тему " ___________" за спеціальністю _________________________

Автореферат розісланий " __ " __________ 2000 р.

Захист відбудеться " __ " __________ 2000 р. у Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.

№№ п/п

А д р е с а

К о м у

К-ть

прим.

№ відпр.

  101000, Росія, Москва,

просп. Калініна, 3
Російська державна бібліотека

1

 
  191011, Росія, Санкт-Петербург, вул.Садова,18 Російська державна публічна бібліотека ім. М. Салтикова-Щедріна

1

 
  220636, Бєларусь, Мінськ, вул.Красноармійська,9 Державна бібліотека Республіки Бєларусь

1

 
  700000, Узбекистан, Ташкент, Мустакілік, 5 Державна бібліотека Республіки Узбекистан ім.А.Навої

1

 
  380007, Грузія, Тбілісі-7, вул. Кецховелі, 5 Національна бібліотека Грузії

1

 
  480013, Казахстан, Алмати-13, пр. Абая, 14 Національна бібліотека

Республіки Казахстан

1

 
  370601, Азербайджан, Баку

вул.Хагані, 29
Державна бібліотека

Азербайджану ім.М.Ф.Ахундова

1

 
  277012, Молдавія, Кишинів,

вул. Київська, 78а
Національна бібліотека Республіки Молдова

1

 
  720000, Киргизстан, Бішкек,

вул. Совєтська, 208
Національна бібліотека Республіки Киргизстан

1

 
  734711, Таджикистан,

Душанбе - 711, пр-т Рудаки, 14
Національна бібліотека

Таджикистану ім.Фірдоусі

1

 
  375009, Вірменія

Єреван-9, вул. Теряна, 72
Державна бібліотека Вірменії ім. Мяснікяна

1

 
  744000, Туркменістан

Ашгабад, пл. К. Маркса
Національна бібліотека Туркменістану ім. Фірдоусі

1

 
  ................... члену спеціалізованої вченої ради...................

1

 
  ................... члену спеціалізованої вченої ради...................

1

 
  ................... члену спеціалізованої вченої ради...................

1

 
  ................... офіційному опоненту

1

 
 

.......... (наводяться адреси наукових установ, адреси та прізвища фахівців у відповідності до додаткового списку розсилки, затвердженого радою)

УВАГА! В перелік мають бути включені всі установи, які визначені ВАК України провідними за спеціальністю, за якою захищається дисертація з долученням до авторефератів супровідного листа.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ______________

Примітка. Автореферати в обов’язковому порядку необхідно розсилати
рекомендованими листами.

П Е Р Е Л І К

установ України , до яких надіслано автореферати кандидатської (докторської) дисертації (П.І.Б.) на тему " ___________" за спеціальністю _________________________

Автореферат розісланий " __ " __________ 2000 р.

Захист відбудеться " __ " __________ 2000 р. у Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.

№№ пп

Адреса

Кому

К-ть прим

№ відпр.

  01220, Київ, вул. Банкова, 11 Адміністрація Президента України

1

 
  01008, Київ,

вул.Грушевського, 12/2
Кабінет міністрів України

1

 
  01033 Київ, пр.Перемоги,10 Міністерство освіти і науки України

1

 
  01001, Київ, вул. Хрещатик, 34 Вища атестаційна комісія України

1

 
  03039, Київ,

просп. 40-річчя Жовтня, 3
Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

1

 
  01601,Київ

вул. Грушевського, 1
Національна парламентська бібліотека України

1

 
  79001,Львів

вул. Стефаника, 2
Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника

1

 
  65020, Одеса, вул. Пастера, 13 Одеська державна наукова бібліотека

1

 
  61003,Харків

провул. Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Короленка

1

 
  43009, Луцьк, проспект Волі,13 Волинський державний університет ім.Л.Українки

1

 
  49025, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,72 Дніпропетровський державний університет

1

 
  83055, Донецьк, вул.Університетська,24 Донецький державний університет

1

 
  69600,Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 Запорізький державний університет

1

 
  01017, Київ, вул.Володимирська,64 Національний університет

ім. Т.Шевченка

1

 
  79002, Львів,

вул.Університетська,1
Львівський національний університет ім. І.Франка

1

 
  65057, Одеса, вул. Петра Великого,2 Одеський державний університет ім. Мечнікова

1

 
  95038,Сімферополь, вул.Ялтинська,4 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

1

 
  40007, Суми, вул.Римського-Корсакова,2 Сумський державний університет

1

 
  88000, Ужгород, вул. Горького, 4 Ужгородський державний університет

1

 
  91034, Луганськ, кв.Молодіжний,20-А Східноукраїнський державний університет

1

 
  76000,Івано-Франківськ, вул.Шевченка,57 Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

1

 
  61006, Харків, пл. Свободи, 4 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

1

 
  18000, Черкаси,

бульвар Шевченка,81
Черкаський державний університет ім.Б.Хмельницького

1

 
  14012, Чернівці,

вул.М.Коцюбинського,2
Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича

1

 
  02094, Київ-94, пр.Гагаріна,27 Книжкова палата України

1

 
  03171,Київ, вул. Антоновича, 180 Державна науково-технічна бібліотека України

1

 
  79013, Львів,

вул.Професорська,1
бібліотека НУ ”Львівська політехніка”

1

 
  ............................. члену спеціалізованої вченої ради...........

1

 
  ............................ члену спеціалізованої вченої ради...........

1

 
  ............................ провідній організації

1

 
  ............................ офіційному опоненту

1

 

................. (наводяться адреси наукових установ, адреси та прізвища фахівців у відповідності до додаткового списку розсилки, затвердженого радою)

УВАГА! В перелік мають бути включені всі установи, які визначені ВАК України провідними за спеціальністю, за якою захищається дисертація з долученням до авторефератів супровідного листа.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради _______________________

Примітка. Автореферати в обов’язковому порядку необхідно розсилати
рекомендованими листами.

Додаток 19

Норми оплати офіційним опонентам у підготовці відзивів про дисертації та участь у захисті докторських і кандидатських дисертацій (наказ ВАК України та Мінпраці та соціальної політики України №315/246 від 29 травня 2001 р.

Розміри оплати праці за підготовку відзиву (у гривнях)

Про докторську дисертацію

Про кандидатську дисертацію

38

23

 1. Ставки погодинної оплати праці офіційного опонента за участь у захисті дисертації (у гривнях):

  доктора наук – 10,39;

  кандидата наук – 8,31.

 2. Норми оплачуваного часу участі офіційного опонента у захисті докторської та кандидатської дисертацій становлять відповідно 2 години та одну годину.

Довідка

на оплату опонування

Прошу оплатити опонування:

1. Лаху Володимиру Івановичу, доктору технічних наук, професору, генеральному директору НВО АТ"Термоприлад" (м. Львів)

2. Владімірову Валеріану Леонідовичу, доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику, провідному науковому співробітнику ДНДІ "Система" (м. Львів)

які виступили офіційними опонентами по дисертації А.Кузменка на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 1 грудня 2000 р.

Довідка

Видана бухгалтерії Національного університету "Львівська політехніка" для оплати витрат по відрядженню Симбірського Дмитра Федоровича, д.т.н., професора Харківського авіаційного інституту, який виступив офіційним опонентом на захисті дисертації В.Мозгового "......................................................" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 2 червня 2000 р.

Довідка

Видана бухгалтерії Національного університету "Львівська політехніка" для оплати витрат на відрядження іногородніх членів спеціалізованої ради Д 35.052.08, які були присутні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 1 грудня 2000 р.:

1. Анатичук Лук'ян Іванович, директор Чернівецького інституту термоелектрики НАН України.

2.......................

3. Ціделко Владислав Дмитрович, завідувач кафедри Київського політехнічного інституту.

Додаток 13(зразок)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Н А К АЗ

_____________200_р. м. Львів №________

У відповідності до п.10 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"

Н А К А З У Ю

1. Бухгалтерії університету компенсувати витрати на відрядження наступним членам спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08, які прийняли участь у засіданні ради 12 червня 2000 р.:

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера Мороза А.С.

Проректор С.А.Воронов

Проект вносить:

зав. докторантурою та аспірантурою

І.О.Шишкіна

ПОГОДЖЕНО:

Заст. проректора:

Бобало Ю.Я.

Гол.бухгалтер

Мороз А.С.
  Нач.юрвідділу………

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Н А К АЗ

_____________200_р. м. Львів №________

У відповідності до п.10 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” та рішення спеціалізованої вченої ради Д04.06.11 (протокол №6 від 20.10.2000 р.)

Н А К А З У Ю

1. Бухгалтерії університету провести оплату за опонування кандидатської дисертації здобувача Кузьменка А.І., захист якої відбудеться 1 грудня 2000 р., вказаним офіційним опонентам:

-Лаху В.І., доктору технічних наук, професору, генеральному директору НВО"Термоприлад" (м. Львів)

-Владімірову В.Л., доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику, провідному науковому співробітнику ДНДІ "Система" (м. Львів)

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера Мороза А.С.

Підстава: протокол №6 засідання спеціалізованої вченої ради Д04.06.11 від 20.10.2000 р.

Проректор С.А.Воронов

Проект вносить:

зав. докторантурою та аспірантурою

І.О.Шишкіна

ПОГОДЖЕНО:

Заст. проректора:

Бобало Ю.Я.

Гол.бухгалтер

Мороз А.С.
  Нач.юрвідділу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Н А К АЗ

_____________200_р. м. Львів №________

У відповідності до п.10 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” та рішення спеціалізованої вченої ради Д04.06.11 (протокол №6 від 20.10.2000 р.)

Н А К А З У Ю

1. Бухгалтерії університету провести оплату за опонування кандидатської дисертації здобувача В.Пилип'юка, захист якої відбудеться 1 грудня 2000 р., вказаним офіційним опонентам:

- Прохоренку В.Я., доктору фізико-математичних наук, професору, зав. кафедри "Фізика металів і матеріалознавство" Національного університету "Львівська політехніка" -

.................грн.

- Благітку Б.Я., кандидату технічних наук, доценту кафедри теоретичних основ радіотехніки Львівського національного університету ім. І.Франка -

................ грн.

2. Оплату опонентам провести за рахунок коштів, перерахованих НВО АТ"Термоприлад" на оплату процедури захисту (платіжне доручення №1292 від 2 жовтня 2000 р.).

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера Мороза А.С.

Підстава: протокол №6 засідання спеціалізованої вченої ради Д04.06.11 від 20.10.2000 р.

Проректор С.А.Воронов

Проект вносить:

зав. докторантурою та аспірантурою

І.О.Шишкіна

ПОГОДЖЕНО:

Заст. проректора:

Бобало Ю.Я.

Гол.бухгалтер

Мороз А.С.
  Нач.юрвідділу

Додаток 20(зразок)

252130, Київ, вул.Одеська,15

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" своїм рішенням від 20 вересня 2000 р., протокол №8 затвердила Вас офіційним опонентом дисертації здобувача Романюка К.П. ".....(назва дисертації)....", що представлена у раду за спеціальністю 05.11.05-прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Просимо Вас підготувати відгук про дисертацію, в якому для об'єктивної оцінки відобразити:

- актуальність теми дисертації;

- ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій;

- достовірність і новизну висновків і рекомендацій;

- висновок про відповідність дисертації вимогам ВАК України.

Відгук у 2 прим. (засвідчений і скріплений гербовою печаткою) та дисертацію просимо надіслати не пізніше 15 жовтня 2000 р. за адресою: 79013, Львів-13, вул.С.Бандери,12, Національний університет "Львівська політехніка", відділ докторантури та аспірантури .

Додатки: 1. Дисертація на 210 арк. в 1 прим.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08

д.т.н., професор Стадник Б.І.

Примітка. Копії письмових відгуків опонентів видаються здобувачу не пізніше, як за 10 днів до захисту.

ПАМ'ЯТКА ОФІЦІЙНОМУ ОПОНЕНТОВІ

Спеціалізовані вчені ради призначають для участі в прилюдному захисті дисертації офіційних опонентів з числа компетентних вчених у даній галузі науки, здатних здійснити вичерпну й об'єктивну експертизу дослідження на ґрунті високої принциповості та вимогливості. Виконання доручення спеціалізованої вченої ради - обов'язок кожного вченого.

Відзив офіційного опонента про дисертацію, його виступ на засіданні спеціалізованої вченої ради є необхідним елементом творчих дебатів на захисті дисертації, гарантом точного й повного виконання встановлених вимог до дисертації. Від ретельності експертизи, аргументованості й повноти висновків опонента великою мірою залежить оцінка дисертації спеціалізованою вченою радою, об'єктивність рішення щодо присудження наукового ступеня. Критичний підхід до дисертаційного дослідження - головний критерій високого професіоналізму наукового опонента й доконечна умова конструктивної дискусії під час захисту,

Офіційний опонент на основі вивчення дисертації та праць здобувача, опублікованих за темою дисертації, висвітлює в поданому до спеціалізованої вченої ради відзиві такі обов'язкові питання, як актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизну, повноту їх викладу в опублікованих працях. У відзиві подаються зауваження щодо змісту дисертації та висновок щодо її відповідності встановленим вимогам.

Визначаючи актуальність теми, доцільно вказати на її зв'язок з державними чи галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки, визначеними Верховною Радою України тощо.

Оцінка обґрунтованості наукових положень дисертації, їх достовірності й новизни повинна бути об'єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони праці, зокрема опонент має наголосити на ключових проблемах, звернути увагу на висновки й твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час захисту дисертації. Опонент оцінює висновки здобувача щодо значущості його праці для науки й практики та вказує можливі конкретні шляхи використання результатів дослідження. У відзиві опонент також повинен оцінити зміст дисертації, її завершеність в цілому й викласти зауваження щодо її оформлення.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових виданнях повинна висвітлюватись опонентом із врахуванням встановлених вимог. Крім того, опонент повинен у своєму відзиві підкреслити ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації.

Якщо опонент встановив брак новизни або недостатню обґрунтованість висновків дисертації, її низьку наукову й практичну цінність, виявив помилки або порушення вимог щодо оформлення дисертації (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона подана до захисту, і т. ін.), у відзиві мають бути вказані конкретні причини, через які здобувачеві не може бути присуджено науковий ступінь.

Якщо думка опонента щодо наукової якості докторської дисертації позитивна, він повинен достатньо повно й аргументовано сформулювати, які конкретно отримані нові науково обґрунтовані результати в певній галузі науки, що в сукупності вирішують важливу наукову проблему; або які отримані нові науково обґрунтовані розробки в певній галузі науки, що забезпечують розв'язання значної прикладної проблеми; або які отримані нові науково обґрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є значним досягненням для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Опоненту слід пам'ятати, що результати наукових досліджень, за якими здобувач захистив кандидатську дисертацію, не можуть виноситися на захист докторської дисертації.

У позитивному висновку щодо кандидатської дисертації опонент повинен вказати, що вона є завершеною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу суттєвого значення для певної галузі науки; або в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Офіційний опонент відповідає за об'єктивність і високу якість підготовленого ним відзиву. За порушення даних вимог ВАК України позбавляє офіційного опонента права подальшої участі в атестації наукових кадрів.

У відзиві не можна ухилятися від аргументованої оцінки наукового рівня дисертації по суті, тому короткий формальний висновок про те, що дисертація відповідає встановленим вимогам, є неприйнятним. Відзив не повинен мати невизначений характер, як це буває, коли використовують формулювання подібні до "значний науковий інтерес", "суттєвий внесок", "крок до вирішення проблеми" і т. ін.

Можливі випадки, коли за наявності в дисертації таких рис, як актуальність теми, певні новизна й практична значущість, опонент не вважає її науковий рівень таким, що відповідає встановленим критеріям, тобто не рекомендує присуджувати здобувачеві відповідний науковий ступінь. У цьому разі у відзиві необхідно відзначити ті результати дисертації, які незалежно від рішення щодо присудження наукового ступеня доцільно використати в науці та практиці.

Офіційний опонент має право вимагати необхідні додаткові матеріали від здобувача чи керівника установи, де виконувалась дисертація або де працює здобувач, а також від наукового керівника (консультанта).

Якщо оцінка дисертації позитивна, відзив опонента подається до спеціалізованої вченої ради у двох примірниках, якщо негативна - у трьох примірниках.

Відзиви повинні бути особисто підписані опонентом і засвідчені печаткою установи, де працює опонент.

Термін подання відзиву до спеціалізованої вченої ради - один місяць з дня одержання опонентом дисертації та автореферату.

Копії письмових відзивів офіційних опонентів видають здобувачеві не пізніше як за десять днів до захисту дисертації.

Під час виступу на захисті дисертації опонент викладає повністю зміст свого відзиву.

Спеціалізована вчена рада повинна повернути офіційному опоненту відзив для доопрацювання, якщо він не відповідає вказаним вимогам, або замінити офіційного опонента.

Додаток 21

(зразок листа провідній установі, призначеній спеціалізованою вченою радою)

01130, Київ, вул.Одеська,15

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" своїм рішенням від 20 вересня 2000 р., протокол №8 затвердила Вашу установу, як провідну по дисертації здобувача Романюка К.П. ".....(назва дисертації)....", що представлена у раду за спеціальністю 05.11.05-прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Просимо Вас доручити відповідним спеціалістам підготувати відгук про дисертацію, в якому відобразити:

- важливість для науки і виробництва одержаних автором дисертації результатів;

- конкретні рекомендації щодо використання результатів та висновків дисертаційної роботи.

При загальній позитивній оцінці роботи просимо дати висновок про неї відповідно до п.13 (12 - для дисертації на ступінь д.т.н.) "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань".

Відгук про дисертацію слід обговорити на науковій конференції структурного підрозділу Вашої установи.

Відгук у 2 прим. ( засвідчений та скріплений гербовою печаткою) та дисертацію просимо надіслати не пізніше 15 жовтня 2000 р. за адресою: 79013, Львів-13, вул.С.Бандери,12, Національний університет "Львівська політехніка", відділ докторантури та аспірантури .

Додатки:

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08

д.т.н., професор Стадник Б.І.

Примітки:

 1. Копія письмового відгуку провідної організації видається здобувачу не пізніше, як за 10 днів до захисту.

 2. Провідною установою може бути тільки наукова установа чи вищий навчальний заклад, які входять в перелік установ, затверджений ВАК України; відгук провідної установи має бути підписаний доктором наук, який не може бути членом спеціалізованої вченої ради, в якій має відбутися захист

(зразок для листів, які скеровуються провідним установам

за переліком ВАК України)

01001 Київ, вул.Львівська,15

Згідно з переліком провідних установ для захисту дисертацій за спеціальностями, затвердженим постановами Президії ВАК України від №22-26, 32-08/06 від 25.06.1998 р., 27-08/3 від 10.02.1999 р., 24-06/7 від 09.06.1999 р., 17-09/8 від 02.07.1999 р. Ваша організація є провідною установою за спеціальністю __________________________________ .

У відповідності до цього спеціалізована вчена рада у Національному університеті "Львівська політехніка" Д 35.052.08 надсилає автореферат Романюка Кирила Петровича ".....(назва дисертації)....".

Просимо Вас підготувати відгук про автореферат і надіслати у 2 прим., підписаних та скріплених гербовою печаткою на адресу: 79013, Львів-13, вул.С.Бандери,12, Національний університет "Львівська політехніка", відділ докторантури та аспірантури.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08

д.т.н., професор Стадник Б.І.

 

Вимоги до оформлення відзиву провідної установи

1. Провідні установи є важливою ланкою атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Провідні установи здійснюють апробацію дисертацій перед проведенням захистів у спеціалізованих вчених радах.

Провідною установою щодо дисертації призначають лише наукову установу чи вищий навчальний заклад (або їх підрозділ), перелік яких затверджує ВАК України. Для оцінки рівня впровадження результатів і розробок здобувачів використовують відзиви науково-технічних закладів або (для суспільних і гуманітарних наук) центральних органів державної влади, громадських об'єднань і політичних партій, підписаних докторами наук.

Спеціалізована вчена рада приймає дисертації до захисту та призначає офіційних опонентів, провідну установу згідно з пп. 20, 22 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань і дату захисту.

Провідною не може бути установа, де виконувалася дисертація або де працює здобувач.

2. Керівник провідної установи призначає для вивчення дисертації доктора наук - провідного фахівця за темою дисертації, штатного працівника провідної установи, який не повинен бути членом спеціалізованої вченої ради, де відбувається захист дисертації. Призначений фахівець може залучати до вивчення дисертації інших фахівців з даної наукової установи, рекомендувати апробацію дисертації на тематичному семінарі. На основі вивчення дисертації фахівець виробляє її наукову оцінку і готує проект відзиву.

Проект відзиву обговорюється на засіданні вченої (науково-технічної) ради провідної установи або на засіданні її наукового підрозділу. Цей факт зазначається у відзиві.

3. У відзиві провідної установи встановлюється актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і новизна, повнота їх викладу в опублікованих працях, а також робиться висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. У відзиві відображається важливість для науки і народного господарства одержаних автором дисертації результатів, а також висловлюються рекомендації щодо їхнього використання. Структура дисертації та зміст її розділів у відзиві провідної установи не наводиться.

4. Відзив провідної установи підписує доктор наук, який його готував, вказуючи при цьому свою посаду, і затверджує керівник провідної установи, який особисто відповідає за якість і об'єктивність відзиву.

5. Копію відзиву провідної установи видають здобувачеві не пізніше як за десять днів до захисту дисертації.

Додаток 22 (зразок )

Оголошення

20 жовтня 2000 р. о 1400 год. в ауд.226 головного корпусу

відбудеться захист дисертаційної роботи І.Романюка на тему:

"................................................................................................................. "

представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий консультант - д.т.н., проф., академік НАН України.........................

д.т.н., проф. .............................

д.т.н., проф. .............................

д.т.н., с.н.с. ...............................

Додаток 23 (зразок повідомлення)

Члену спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08,

академіку НАН України Карпенку П.І.

Вельмишановний Петре Івановичу!

Просимо Вас прибути на засідання ради Д 35.052.08, яке відбудеться 20 жовтня 2000 р. о 1400 год. в ауд.226 головного корпусу Національного університету "Львівська політехніка" з наступним порядком денним:

1. Захист дисертації Романюка Івана Петровича на тему:"........................................... " на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин".

Вчений секретар спеціалізованої ради ____________ Луцик Я.Т.

Додаток 24 (зразок )

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

присутності членів спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08

"___"____ __________2000 р. протокол №______

Розглядається дисертація І.Романюка на тему:" "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів"" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

Присутність на засіданні (підпис)

Одержання бюлетеня (підпис)

1.Стадник Б.І. д.т.н., 05.11.04
2.Прохоренко В.Я. д.ф.-м.н., 05.11.04
…………..
………….
22.Ціделко В.Д. д.т.н., 05.11.05
23.Чабан В.Й. д.т.н., 05.13.05

Вчений секретар спеціалізованої рад Кузьмук В.І.

Додаток 25 (зразок )

Бюлетень

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08

15 квітня 2001 р. протокол № 6

Прізвище, ім'я,
по-батькові здобувача

Заслуговує наукового ступеня

Результати голосування

Романюк

Іван

Петрович

доктора

технічних наук

Згоден

Не згоден

Додаток 26 (зразок напису на конверті з бюлетенями )

Бюлетені таємного голосування по захисту дисертації І.Романюка

15 квітня 2001 р. Протокол № 6

Додаток 27 (зразок )

Протокол

лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України

" " 2001 р.

Склад обраної комісії___________________________________________

_____________________________________________________________

Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Романюку Івану Петровичу наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

Склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості 23 осіб.

До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено _______осіб з правом вирішального голосу.

Були присутні на засіданні _____членів спеціалізованої вченої ради, зокрема ____докторів наук за профілем розглянутої дисертації.

Результати голосування за присудження наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук Романюку Івану Петровичу подано голосів:

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.052.08_______________________Костюк В.М.

Примітки:

 1. Протоколи у 2Х примірниках заповнюються від руки членом лічильної комісії.

 2. На всіх невикористаних бюлетенях, які залишились в лічильної комісії, ставиться підпис голови лічильної комісії.

 3. Після голосування всі без винятку бюлетені складаються в конверт разом із підписаним членами лічильної комісії примірником протоколу. Конверт заклеюється до оголошення результатів голосування і підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.

Додаток 28

Вимоги до змісту і структури висновку ради про дисертацію

Висновок спеціалізованої ради про дисертаційну роботу - це найбільш важливий документ атестаційної справи, який містить у собі підсумкову оцінку радою дисертаційного дослідження. У висновку мають бути викладені найсуттєвіші наукові результати, які одержав дисертант особисто, оцінка їхньої достовірності та новизни, значення для теорії і практики та рекомендації щодо використання їх. У висновку вказується, яким вимогам "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" відповідає дисертація (п.12 -13).

Висновок ради має бути лаконічним та конкретним. Не рекомендується без достатньої аргументації застосовувати визначення "вперше", "фундаментально", "системно", "комплексно" тощо.

Проект висновку ради готується експертною комісією, що була призначена на стадії попередньої експертизи дисертації. Обсяг висновку не має перевищувати 1,5 стор. машинописного тексту для кандидатської або 3 стор. - для докторської дисертації при друкуванні через 1,5 інтервалу.

Проект висновку вручається вченим секретарем ради всім членам ради, що є присутніми на засіданні, а також офіційним опонентам та здобувачу.

Структура висновку

У висновку доцільно виділити п'ять розділів, а саме:

- найбільш суттєві наукові результати, отримані особисто здобувачем, та їх наукова новизна;

- значення результатів для теорії;

- значення результатів для практики;

- достовірність результатів;

- рекомендації щодо використання результатів дисертації.

На початку висновку може бути наведена думка ради стосовно актуальності теми роботи та її зв'язку з планами наукових досліджень Національного університету "Львівська політехніка".

Зміст розділів висновку:

1. Найбільш суттєві наукові результати, отримані особисто здобувачем, та їх наукова новизна.

Ключовими словами для цього розділу висновку е такі, як "суттєві", "наукові" та "новизна". Саме їх доцільно застосовувати при формулюванні результатів дисертаційного дослідження. Особливу увагу необхідно приділити взаємозв'язку результатів, які зазначаються, із завданнями дослідження, темою та метою дисертації. Кількість сформульованих у висновку результатів не повинна бути надмірною.

Нижче наведені приклади формулювань початків виразів, що визначають результати дослідження:

- розроблено (запропоновано) процедуру, схему ( модель розрахунку, комплекс моделей) .........;

- розроблено систему оцінок ..........;

- вдосконалено методику визначення ....;

- запропоновано формалізований опис (модель) ......;

- виконане теоретичне ( методичне) обґрунтування ..........;

- запропоновано класифікацію .................;

- отримані аналітичні залежності .......;

- розроблена методика (спосіб) врахування факторів ...........;

- подане методичне (кількісне, теоретичне) обґрунтування масштабів застосування ......;

- показано (доведено) необхідність додаткового врахування впливу складових .......;

- запропоновано метод визначення ..........;

- розроблено імітаційну модель .................

При формулюванні отриманого наукового результату необхідно відзначити його новизну, відмітивши при цьому, за рахунок чого отримано новий результат або що його відрізняє від результатів аналогічних досліджень. Наприклад, новизна може бути досягнута за рахунок:

- застосування більш сучасних матеріалів......;

- деталізації...........;

- додаткового врахування............;

- розгляду у сукупності ...............;

- виділення нового об'єкту...........;

- нової постановки задачі;

- застосування нового методу дослідження;

- застосування спеціального технічного обладнання.

2. Значення результатів для теорії.

Цей розділ має відповісти на запитання: "Що нового вніс дисертант в існуючий стан теорії щодо питань, які розглядалися, і що отримає у свій багаж дослідник, який продовжить дослідження в даному науковому напрямку, або фахівці у суміжних галузях науки ?" Найбільше значення згаданий розділ має при формулюванні висновку про докторську дисертацію. Приклади формулювань початків виразів:

- виконане теоретичне узагальнення............;

- розроблено новий теоретичний напрямок .........;

- теоретично доведено необхідність .....;

- проілюстрована необхідність ...........;

- показані напрямки подальших досліджень у галузі ...............;

- розширене уявлення про .......................;

- сформульовані принципи оцінки ..........................;

- розроблені окремі теоретичні елементи ................;

- подане обґрунтування ................

3. Значення результатів для практики.

Цей розділ має відповісти на запитання: "В чому полягає практичне значення результатів і що зміниться у практичній діяльності установи (галузі народного господарства, організації) після впровадження результатів дисертаційного дослідження ?" Для окремих практичних результатів, якщо є можливість, доцільно зазначити їх кількісну характеристику. Приклади формулювань початків виразів:

- скорочується час на ......;

- зменшуються витрати на .......;

- підвищується продуктивність ............;

- знижується енергомісткість (матеріаломісткість)................;

- отримана можливість дати кількісну оцінку (обґрунтування).................;

- отримана можливість деталізації розрахунку.........;

- підвищується достовірність ...........;

- підвищується точність оцінки (вимірювання) ...........;

- покращуються умови праці..................;

- зменшується негативний вплив на оточуюче середовище .......;

- покращується якість ...........

При наявності документів про впровадження доцільно зазначити масштаб впровадження.

3. Достовірність результатів.

Обґрунтованість та достовірність результатів та висновків, які отримані у дисертації, можуть бути підтверджені:

- теоретичною розробкою (обґрунтуванням) базових положень .............;

- результатами апробації;

- спів падінням результатів моделювання (розрахунку) та фактичними результатами...............;

- логічною ув'язкою результатів виконаного дослідження та існуючих результатів в цій області;

- застосуванням класичних методів (алгоритмів) для розрахунку (обробки).......;

- спів падінням результатів з результатами інших авторів, що отримані іншими методами;

- великою кількістю використаного статистичного матеріалу.

4. Рекомендації щодо використання результатів дисертації.

В цьому розділі доцільно зазначити назву програми (міжнародної, галузевої або ін.), відповідно до якої виконувалося дисертаційне дослідження, і сформулювати рекомендації щодо подальшого застосування та розвитку результатів дисертації. При цьому доцільно зазначити установу (організацію, міністерство) . Перелік організацій не повинен містити в собі підпорядковані організації.

Для докторських дисертацій обов'язковою є наявність рекомендацій щодо застосування результатів дослідження у навчальних курсах вищих навчальних закладів із зазначенням назв дисциплін згідно з навчальним планом.

Примітка. Проект висновку роздається членам вченої ради і опонентам перед початком засідання спеціалізованої вченої ради.

Додаток 29 (зразок )

Порядок роботи ради

Доктори наук за спеціальностями в спеціалізованій вченій раді

05.11.04

05.11.05

05.13.08

05.01.02

 1. Стадник Б.І.
 2. ..................
 3. ..................

  …………..

 1. Назаренко Л.А.
 1. Буджак Я.С.
 2. ……………..

.....................

…………….

 1. Ціделко В.Д.
 1. Дудикевич В.Б.
 2. ..................

...................

……………

 1. Чабан В.Й.
 1. Засименко В.М.
 2. …………….

…………….

…………….

 1. Бичківський Р.В.

Порядок денний

Захист дисертаційної роботи Романюка Івана Петровича на тему:"....................................... " на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий консультант - д.т.н., проф., академік АІН України ...........................

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. .........................

д.т.н., проф. ..........................

д.т.н., с.н.с. .............................

Провідна організація - ......................................................

  1. Голова-при наявності кворуму відкриває засідання.

   Примітка. Якщо голова (заступник голови) ради є науковим керівником (консультантом) здобувача, то на початку засідання проводиться процедура обрання головуючого на засіданні ради (члена ради - штатного працівника НУ ”Львівська політехніка”)

  2. Вчений секретар-офіційна довідка про дисертанта.
  3. Доповідь претендента, відповіді на запитання членів ради.
  4. Виступ наукового керівника (консультанта), проф. .......................
  5. Слово вченому секретарю для оголошення відгуків.

   Примітка. При наявності великої кількості відгуків на автореферат вчений секретар за згодою членів ради робить огляд відгуків з обов’язковим зазначенням критичних зауважень.

  6. Слово претенденту для відповідей на зауваження.
  7. Виступ офіційного опонента, проф. .............................
  8. Відповіді претендента на зауваження.
  9. Виступ офіційного опонента, проф. ..............................
  10. Відповіді претендента на зауваження.
  11. Виступ офіційного опонента, д.т.н.............................

   Примітка. У випадку відсутності з поважної причини одного з опонентів, який представив позитивний відгук про дисертацію, останній повністю виголошується вченим секретарем ради, а також має виступити додатковий офіційний опонент, призначений заздалегідь керівництвом ради .

  12. Відповіді претендента на зауваження.
  13. Дискусія про роботу.

   Примітка. Бажано, щоб свою думку про дисертацію висловили всі присутні на засіданні члени ради за спеціальністю, за якою представлена дисертація.

  14. Прикінцеве слово претендента.
  15. Пропозиції до складу лічильної комісії (не менше, як 3 особи):

   _____________________________________________________________

   (Процедура голосування)

  16. Слово голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування.
  17. Затвердження протоколу лічильної комісії.
  18. Обговорення проекту висновку спеціалізованої ради.

   Примітка. При негативному результаті голосування висновок не приймається.

  19. Затвердження висновку спеціалізованої ради.
  20. Привітання претендента (при позитивному підсумку голосування).

Додаток 30 (зразок )

03171 м. Київ -171

вул. Антоновича, 180

Скеровуємо Вам на реєстрацію дисертаційну роботу Маслова Ігоря Петровича, який захистив 20 вересня 2000 року ( протокол №3 ) кандидатську дисертацію на тему “Розробка інформаційної моделі та оптимізація цифрових перетворювачів систем керування електроспоживанням на її основі” за спеціальністю 05.13.08 - обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08 у Національному університеті “Львівська політехніка” (м. Львів).

Дві облікові картки дисертації з відміткою Вашого інституту просимо повернути на ім’я вченого секретаря ради за адресою: 79646, м. Львів - 13, вул. С.Бандери, 12, Національний університет “Львівська політехніка”, відділ докторантури та аспірантури .

Додатки:

вченої ради Д 04.06.19 к.т.н., с.н.с. Т.Костюк

Додаток 31 (зразок )

Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.08 - обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування Петриченка Ігоря Петровича.

Назва дисертації - “Розробка інформаційної моделі та оптимізація цифрових перетворювачів систем керування електроспоживанням на її основі”

Другий примірник дисертації направлений до Українського інституту науково-технічної інформації 15 жовтня 2000 року.

Оголошення про захист дисертації надруковане в Бюлетені ВАК України (журналі "Науковий світ") №1, 2000 р., с.21.

Вчений секретар Кузьмук В.І., тел.398-619

Додаток 32 (зразок )

Відомості

про офіційних опонентів на захисті дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук Романюка Івана Петровича за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин

п/п

Прізвище, ім'я та по-батькові

Рік народження

Місце основної роботи (установа, її відомча підпорядкованість, посада)

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження

Вчене звання

(за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Монографії, брошури, статті (2-3 назви) за спеціальністю захищеної дисертації

 

Бичківський
Роман
Васильович

1935

Національний університет "Львівська політехніка" Міносвіти України, м. Львів, професор кафедри "Метрологія, стандартизація і сертифікація"

доктор технічних наук

05.11.04

1994 р.

професор за кафедрою "Інформаційно-вимірювальна техніка"

1997 р.

 1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г. Основи сертифікації.-Львів: НУ "Львівська політехніка”, 1997.-74 с.
 2. .........................
 3. ..........................
 

Назаренко
Леонід
Андрійович

1941

ДНВО “Метрологія” Держстандарту України, м. Харків, начальник відділу

доктор технічних наук

05.11.04

1993 р.

професор за кафедрою “Фізичні основи електронної техніки”

1995 р.

 1. Назаренко Л.А. Радиометрический метод построения термодинамической температурной шкалы// Измерительная техника.-1995.-№6.-С.36-39.

 2. …………..

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ___________________В.Костенко

"____"_______________2000 р. (Печатка університету)

Примітка. В графі 7 наводять винятково назви праць, опублікованих за останні 5 років.

Додаток 33

Форма 13

Облікова картка здобувача

Рішення про присудження

(прізвище, ім'я, по батькові у давальному відмінку)

наукового ступеня доктора (кандидата) _________________________ наук

на підставі прилюдного захисту дисертації _________________________

у вигляді_________________________________*/ з грифом ____________ ___ (рукопису, опублікованої монографії) (таємно,

_______________________________ за спеціальністю_____________________

для службового користування) (шифр і назва спеціальності за переліком)

у спеціалізованій вченій раді_________________________

(назва установи, відомство у родовому відмінку, місто)

прийнято "__'' _______ 200 р., протокол № ___.

Справа №

_____________________________________19 р. народження

громадянин_______________________________________

освіта вища: закінчив у 19 р.________________________________

за спеціальністю__________________________________________

Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх присудження чи присвоєння за наявності):

кандидат _____________________ наук з 19 року,

доцент кафедри _______________________ з 19 року.

Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення і відомча підпорядкованість та назва установи, де вона функціонує.

Працює_______________в______________________________

з 19 р. до теперішнього часу.

Дисертація виконана в _________________________________________

Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для докторів наук) _____________________________________________________

Здобувач має _____ опублікованих праць за темою дисертації, з них ____ праць написано без співавторів, _____ монографій, _____ статей в провідних наукових фахових виданнях, _____ авторських свідоцтв на винаходи, в тому числі (наводиться три праці для кандидатів наук і чотири найбільш значних праці - для докторів наук):

1.______________________________________________________________

(бібліографічні дані за формою 23)

2._____________________________________________________________

(бібліографічні дані за формою 23)

Офіційні опоненти: ___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,

_____________________________________________________________________________________

вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)

дав _________________________ відзив із зауваженнями: ______________.

Провідна установа _____________________________________________

____________________ дала ________________________________ відзив із

зауваженнями: ____________________.

На дисертацію та автореферат надійшли відзиви: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(перелічуються всі відзиви з обов'язковим зазначенням місць роботи, посад, наукових ступенів, вчених звань , прізвищ та ініціалів авторів відзивів, характеру відзивів (негативний чи позитивний) та критичних зауважень)

В дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради: ______________ ___________________________________________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження)

та присутні на захисті фахівці __________________________________________ ______________________________________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені, місця роботи, посади, зауваження)

При проведенні таємного голосування виявилося, що із ____ членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні (з них ___ докторів наук за профілем дисертації), проголосували

Висновок спеціалізованої вченої ради (відповідно до "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань).

Печатка установи, де створена рада

Затверджено постановою Президії ВАК України

від "___"_______________200 р. № __________

Виписано диплом____________________________

Начальник атестаційного відділу________________________________

Примітки:

1. Номер справи, реквізити постанови Президії, номер диплому проставляють у ВАК України.

2. Відомості щодо грифу обмеженості розповсюдження (після

позначки */) наводять при необхідності.

Додаток 27а (зразок)

Форма 13

ОБЛІКОВА КАРТКА ЗДОБУВАЧА

Рішення про присудження Маслову Ігорю Вадимовичу наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук на підставі прилюдного захисту дисертації “Розробка інформаційної моделі та оптимізація цифрових перетворювачів систем керування електроспоживанням на її основі” у вигляді рукопису за спеціальністю 05.13.08 - обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.08 у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, м. Львів, прийнято 29 вересня 2000 року, протокол № 5.

Справа №_______________

Маслов Ігор Вадимович, 1947 року народження, громадянин України, освіта вища: закінчив у 1971 році Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства”.

Кандидат технічних наук з 1980 р.

Доцент кафедри промислової автоматики з 1986 р.

Закінчив докторантуру (аспірантуру) в Херсонському індустріальному інституті Міністерства освіти і науки України в грудні 1994 року.

Працює провідним інженером науково-дослідного сектору Івано-Франківського інституту нафти і газу Міністерства нафтогазової промисловості України з 1991 року до теперішнього часу.

Дисертація виконана в Херсонському індустріальному інституті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант (керівник ):

Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних наук, професор кафедри “Автоматизоване управління” Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.

Здобувач має 29 опублікованих праць за темою дисертації, з них 6 праць написано без співавторів, 2 монографії, 14 статей в провідних наукових фахових виданнях, 9 авторських свідоцтв на винаходи, в тому числі:

  1. “Альтернативные решения в электроэнергетике”/Борисов Р.И., Маслов И.В. и другие//Энергетика. Изв. высш.уч. заведений.-1993-№ 1-2.-С.7-14.

  2. ................

  3. ................

Офіційні опоненти:

Мандзій Богдан Андрійович, доктор технічних наук за спеціальністю ........, професор по кафедрі промислової автоматики, зав. кафедри Одеського політехнічного інституту - дав позитивний відзив із зауваженнями:

Зорін Владлен Володимирович, доктор технічних наук за спеціальністю ........, професор по кафедрі промислової автоматики, зав. кафедри Луганського політехнічного інституту - дав позитивний відзив із зауваженнями:

Провідна установа - Інститут тепло - і масообміну, відділ промислової автоматики, Міністерство нафтогазової промисловості України, м. Івано-Франківськ - дала позитивний відзив із зауваженнями:

На дисертацію та автореферат надійшли відгуки:

1. Івано-Франківського виробничого об’єднання “Карпати” за підписом генерального директора Кувіки А.М. Відгук позитивний, зауваження: в авторефераті не розглянуті можливості пропонованого принципу кодування інформації для визначення витрати гарячої води, пари, газу .

2..............

................

8. Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” за підписом завідуючого кафедрою електропостачання, д.т.н., професора Праховника А.В. Відгук позитивний, зауваження : не зроблений порівняльний аналіз пропонованого АЦП із стандартними перетворювачами з імпульсним виходом.

В дискусії прийняли участь члени спеціалізованої вченої ради:

та присутні на захисті фахівці:

При проведенні таємного голосування виявилось, що із 19 членів спеціалізованої вченої ради, які прийняли участь у голосуванні ( з них 6 докторів наук за профілем дисертації ), проголосували:

ВИСНОВОК

спеціалізованої ради Д 35.052.08 у Національному університеті “Львівська політехніка” про дисертацію Маслова І.В. “Розробка інформаційної моделі та оптимізація цифрових перетворювачів систем керування електроспоживанням на її основі” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування

Головуючий на засіданні спеціалізованої вченої ради,

голова спеціалізованої вченої ради

Д 35.052.08, д.т.н., професор Б.Стадник

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.052.08, д.т.н., с.н.с. Я.Луцик

“____”______________2000 р.

Затверджено постановою Президії ВАК України

від “_______”____________________ 200__ р. №_____________

Виписано диплом _________________________________________

Начальник атестаційного відділу __________________________

Примітка. Якщо проводився захист дисертації здобувача, науковим консультантом (керівником ) якого є голова (заст. голови) ради, то облікову картку підписує член ради, якого було обрано головою засідання спеціалізованої вченої ради:

Додаток 34 (зразок)

 

Реєстраційно-облікова картка

Петренко Роман Петрович

чоловіча

Україна

1963

   

Д 35.052.08

22 вересня 2000 р.

№3

Національний університет “Львівська політехніка”

Доктор технічних наук

05.11.04-Прилади та методи вимірювання теплових величин

Номер
справи

Ким і коли присуджено науковий ступінь, (присвоєне вчене звання)

Номер
диплома

Примітки:

Кандидат технічних наук, Інститут кібернетики НАН України, 25.09.1984 р.

Доктор

Доцент

Старший науковий співробітник, НТУУ "КПІ", 24.05.1987 р.

Професор

ТН№589475

 

 

СН№765397

Примітка. Картка виконується на світлому цупкому папері.

Додаток 35 (зразок стенографічного протоколу)

протокол – стенограма №4

засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" від 2 червня 2000 р.

Головуючий на засіданні - голова спеціалізованої вченої ради професор Стадник Б.І.

Вчений секретар засідання - вчений секретар ради с.н.с. Луцик Я.Т.

Присутні 17 членів ради:

1.Стадник Б.І., д.т.н., 05.11.04.

..................................................................

...................................................................

17. Чабан В.Й., д.т.н., 05.13.08.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист дисертаційної роботи громадянина Чехії Вальдемара Маєвського на тему "................................................................................ ", представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Офіційні опоненти:

1. Д.т.н., професор Симбірський Д.Ф. (м. Харків).

2. Д.т.н., професор Столярчук П.Г., член ради (м. Львів).

3. Д.т.н., професор Семерак М.М. (м. Львів).

Провідна організація - НВО "Термоприлад" (м. Львів).

Голова: Починаємо засідання спеціалізованої ради.

На засіданні із 18-ти членів ради присутні 17, з них 7 членів ради-спеціалісти за спеціальністю 05.11.04. Кворум є.

В порядку денному засідання:

Захист дисертаційної роботи громадянина Чехії Вальдемара Маєвського на тему "............................................................................... ", представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Офіційні опоненти:

1. Д.т.н., професор Симбірський Д.Ф. (м. Харків).

2. Д.т.н., професор Столярчук П.Г., член ради (м. Львів).

3. Д.т.н., професор Семерак М.М. (м. Львів).

Провідна організація - НВО "Термоприлад" (м. Львів).

Слово надається вченому секретарю для оголошення об'єктивних даних про дисертанта.

Вчений секретар: (Оголошує документи із особової справи В.Маєвського і повідомляє про їх відповідність вимогам ВАК України).

Голова: Чи є питання до вченого секретаря по документах? (Немає).

Слово для доповіді про основні положення дисертації надається Вальдемару Маєвському.

Маєвський В. : (Наводиться повний текст доповіді, ідентичний з фонограмою).

Голова. Доповідь закінчена. У кого з присутніх виникли питання до дисертанта?

Проф. Прохоренко В.Я. (спеціальність в раді ..........): З фотографій, представлених Вами, та з реферату випливає, що тільки невелика частина вимірювань стосується досліджень рідкої сталі . З цього приводу я маю такі запитання:

В чому полягає суть наближення умов теплообміну на поверхні термоперетворювачів за допомогою критеріальних чисел?

Маєвський В. : Умови теплообміну визначає чинник тепловіддачі a , який складним чином залежить від багатьох факторів. Ці складні умови теплообміну враховані через значення показника теплової інерції............................

Проф. Прохоренко В.Я.........................?

Маєвський В. :.............................................

Проф. Ціделко В.Д. (спеціальність в раді ..........):..................................?

Маєвський В. :...............................................

.....................................................................

.....................................................................

Голова: У кого є ще запитання? (Немає).

Слово надається науковому консультанту (керівнику) проф. ........

Проф. ..................

Слово надається вченому секретарю для оголошення письмових відгуків на дисертацію та автореферат, які надійшли на адресу ради.

Вчений секретар: ( для сторонніх здобувачів виголошує відгук організації, де виконана дисертація, для здобувачів з НУ “Львівська політехніка - відгук кафедри, на якій проводилася попередня експертиза).

На дисертацію надійшов відгук провідної установи -НВО "Термоприлад", затверджений генеральним директором, д.т.н., проф. Лахом В.І. (зачитує відгук; відгук додається).

Голова: На автореферат надійшло порівняно велика кількість відгуків, тому є пропозиція повністю їх не зачитувати, а обмежитись інформацією: від кого відгук і зачитати зауваження (члени ради підтримують цю пропозицію).

Вчений секретар:

На автореферат надійшли наступні відгуки від:

- доктора технічних наук, професора, академіка Метрологічної академії Росії Олейника Б.М. (ВНДІМ ім. Менделєєва, м. С.-Петербург).

Відгук позитивний, зауваження:

У переліку робіт, які визначають новизну результатів авторських досліджень, наведені такі результати, які необхідно було би описати, застосовуючи чисельні оцінки. У постановці завдань і мети роботи доцільно було би виділити ті напрями досліджень, які автор збирається розробити, обмеживши їх область

- доктора технічних наук, професора Шаркова А.В. (С.-Петербурзький державний інститут точної механіки і оптики).

Відгук позитивний, без зауважень.

- .......................................................................

- доктора технічних наук, професора, чл.-кор. Метрологічної академії Росії Платунова Є.С. (С.-Петербурзька держ. академія холоду і харчових технологій).

Відгук позитивний, зауваження: недостатньо доступно і зрозуміло викладено фізичну сутність засобів статистичної оптимізації нелінійної перехідної характеристики системи "термопара-високотемпературне середовище" в реальному часі досліду.

Голова: Слово надається дисертанту для відповідей на зауваження.

Маєвський В. : (повний текст відповідей на зауваження)

Голова: Слово надається офіційному опоненту, д.т.н., професору, зав. кафедри Харківського авіаційного інституту Симбірському Д.Ф.

Симбірський Д.Ф. : (виголошує відгук; відгук додається).

Голова: Слово надається дисертанту для відповідей на зауваження.

Маєвський В.: (повний текст відповідей на зауваження)

Голова: Слово надається офіційному опоненту, д.т.н., професору Столярчуку П.Г., члену ради(спеціальність в раді ..........).

Столярчук П.Г.: (виголошує відгук; відгук додається).

Голова: Слово надається дисертанту для відповідей на зауваження.

Маєвський В.: (повний текст відповідей на зауваження)

Голова: Слово надається офіційному опоненту, д.т.н., с.н.с., зав. кафедри Львівського державного сільськогосподарського інституту Семераку М.М.

Семерак М.М.: (виголошує відгук; відгук додається).

Голова: Слово надається дисертанту для відповідей на зауваження.

Маєвський В.: (відповіді на зауваження)

Голова: Переходимо до загальної дискусії. Хто бажає виступити?

Проф. Прохоренко В.Я. (спеціальність в раді ..........). (текст виступу)

.........................................................

Проф. Николайчук Я.М. (спеціальність в раді ..........): (текст виступу)

Д.т.н., проф. Пилипчук Л.М. (зав. відділом Фізико-механічного інституту НАН України): (текст виступу)

Голова: Є ще бажаючі виступити? (Немає). Заключне слово надається дисертанту В.Маєвському.

Маєвський В.: (текст виступу)

Голова. Для проведення процедури таємного голосування нам необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція ввести у склад комісії проф. Курітника І.П., проф. Лаха В.І., проф. Прохоренка В.Я. Немає заперечень щодо кандидатур ? (Немає) Прошу голосувати (Склад комісії затверджується одноголосно). Оголошується перерва для проведення голосування.

(Після перерви на голосування)

Голова: Слово надається голові лічильної комісії проф. Прохоренку В.Я.

Прохоренко В.Я.:(зачитує)

Протокол лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою Д04.06.11 2 червня 2000 р.

Склад обраної комісії: проф. Курітник І.П., проф. Лах В.І., проф. Прохоренко В.Я.(голова).

Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Маєвському Вальдемару наукового ступеня доктора технічних наук.

Склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості 20 осіб.

Були присутні на засіданні 17 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 7 докторів наук за профілем поданої на розгляд дисертації.

Роздано бюлетенів -17

Залишилось не розданих бюлетенів - 3

Виявлено в урні бюлетенів - 17

Результати голосування за присудження наукового ступеня доктора технічних наук Маєвському Вальдемару подано голосів:

Голова: Чи є запитання до голови лічильної комісії? (Немає) Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії? (Приймається одноголосно)

Тепер нам треба прийняти висновок по роботі, проект якого є у всіх членів ради. У кого є зауваження, пропозиції? (редакційні поправки вносять проф. Николайчук Я.М., проф. Дудикевич В.Б., проф. Курітник І.П.)

Хто за те, щоб затвердити висновок ради з внесеними поправками? (Приймається одноголосно).

Висновок

спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" по дисертаційній роботі В.Маєвського "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Голова: За результатами таємного голосування та у відповідності до прийнятого висновку ради ми присуджуємо науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин громадянину Чехії Маєвському Вальдемару .

На цьому оголошую засідання ради Д 35.052.08 закритим.

Голова спеціалізованої вченої ради Стадник Б.І.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Луцик Я.Т.

"____"_____________2000 р.

Додаток 36 (зразок робочого протоколу)

ПРОТОКОЛ №4

засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" від 2 червня 2000 р.

Головуючий на засіданні - голова ради, професор Стадник Б.І.

Вчений секретар засідання - вчений секретар ради, с.н.с. Луцик Я.Т.

Присутні 17 членів ради:

1.Стадник Б.І., д.т.н., 05.11.04.

..........................

17. Чабан В.Й., д.т.н., 05.13.08.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист дисертаційної роботи громадянина Чехії Вальдемара Маєвського на тему "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів", представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Офіційні опоненти:

1. Д.т.н., професор Симбірський Д.Ф. (м. Харків).

2. Д.т.н., професор Столярчук П.Г., член ради (м. Львів).

3. Д.т.н., професор Семерак М.М. (м. Львів).

Провідна організація - НВО "Термоприлад" (м. Львів).

СЛУХАЛИ: Захист дисертаційної роботи громадянина Чехії Вальдемара Маєвського на тему "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів", представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

ПИТАННЯ ЗАДАВАЛИ: Проф. Прохоренко В.Я., ............., проф. Саченко А.О.

ВІДГУКИ НАДІЙШЛИ ВІД:

провідної установи -НВО "Термоприлад", затверджений генеральним директором, д.т.н., проф. Лахом В.І.

- доктора технічних наук, професора, академіка Метрологічної академії Росії Олейника Б.М. (ВНДІМ ім. Менделєєва, м. С.-Петербург).

...........................................

- доктора технічних наук, професора, чл.-кор. Метрологічної академії Росії Платунова Є.С. (С.-Петербурзька держ. академія холоду і харчових технологій).

У ДИСКУСІЇ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ: офіційні опоненти і члени ради д.т.н., проф. Прохоренко В.Я., д.т.н., проф. Курітник І.П., д.т.н., проф. Николайчук Я.М.

Протокол лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою Д04.06.11 2 червня 2000 р.

Склад обраної комісії: проф. Курітник І.П., проф. Лах В.І., проф. Прохоренко В.Я. (голова).

Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Маєвському Вальдемару наукового ступеня доктора технічних наук.

Склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості 20 осіб.

Були присутні на засіданні 17 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 7 докторів наук за профілем поданої на розгляд дисертації.

Роздано бюлетенів -17

Залишилось не розданих бюлетенів - 3

Виявлено в урні бюлетенів - 17

Результати голосування за присудження наукового ступеня доктора технічних наук Маєвському Вальдемару подано голосів:

Висновок

спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" по дисертаційній роботі В.Маєвського "Вимірювання високої стаціонарної температури методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.04-прилади та методи вимірювання теплових величин.

Голова спеціалізованої вченої ради Стадник Б.І.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Луцик Я.Т.

"____"_____________2000 р.

 

Додаток 37 (зразок для здобувача наукового ступеня доктора наук)

Форма 19

ОПИС ДОКУМЕНТІВ,

які є в атестаційній справі Романюка Івана Петровича

ПП

Назва документу

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документі в справі

(___по__)

1

2

3

4

  Супровідний лист

1

1 по 1

  Облікова картка здобувача

11

2 по 12

  Особовий листок з обліку кадрів

2

13 по 14

  Автореферат (5 примірників)

окремо

в конверті

  Реєстраційна картка присутності

1

15 по 15

  Стенограма засідання ради

6

16 по 21

  Відгук офіційного опонента

д.т.н., проф. .......................

5

22 по 26

  Відгук офіційного опонента

д.т.н., проф. ......................

6

27 по 32

  Відгук офіційного опонента

д.т.н. ...............................

5

33 по 37

  Відомості про офіційних опонентів

1

38 по 38

  Відгук провідної установи

5

39 по 43

  Висновок установи, де виконувалась дисертація

6

44 по 49

  Висновок експертної комісії спеціалізованої ради

3

50 по52

  Копія диплому про вищу освіту

1

53 по 54

  Копія диплому кандидата наук

1

55 по 56

  Копія атестату доцента

1

57 по 58

 

Посвідчення про складений кандидатський іспит

(Для здобувачів ступеню доктора наук, якщо дисертація виконана за спеціальністю, яка не збігається з профілем вищої освіти здобувача)

1

59 по 60

  Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

окремо

в конверті

  Реєстраційно-облікова картка ф.15

(2 примірники)

окремо

в конверті

  Дискета

окремо

в конверті

  Поштові картки (4 примірники)

окремо в конверті

Вчений секретар спеціалізованої ради _____________ В.Петренко

"____"________________2000 р. (Печатка)

Примітка. Всі документи у переліченому вище порядку разом з описом документів складаються у папку – швидкозшивач атестаційної справи здобувача. Опис документів в переліку документів в самому описі не враховується. Заповнений і засвідчений опис документів розташовується на початку атестаційної справи.

 

Додаток 38 (зразок для здобувача наукового ступеня кандидата наук)

Форма 19

ОПИС ДОКУМЕНТІВ,

які є в атестаційній справі Іваненка Івана Петровича

ПП

Назва документу

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документі в справі

(___по__)

1

2

3

4

  Супровідний лист

1

1 по 1

  Облікова картка здобувача

11

2 по 12

  Особовий листок з обліку кадрів

2

13 по 14

  Автореферат (5 примірників)

окремо

в конверті

  Реєстраційно-облікова картка ф.15

(2 примірники)

окремо

в конверті

  Посвідчення про складені кандидатські іспити

1

15 по 15

  Стенограма засідання ради

6

16 по 21

  Відгук офіційного опонента

д.т.н., проф. .......................

5

22 по 26

  Відгук офіційного опонента

д.т.н., проф. ......................

6

27 по 32

  Відгук офіційного опонента

д.т.н. ...............................

5

33 по 37

  Відомості про офіційних опонентів

1

38 по 38

  Відгук провідної установи

5

39 по 43

  Висновок установи, де виконувалась дисертація

6

44 по 49

  Висновок експертної комісії спеціалізованої ради

3

50 по52

  Копія диплому про вищу освіту

1

53 по 54

  Дискета

окремо

в конверті

  Поштові картки (4 примірники)

окремо в конверті

Вчений секретар спеціалізованої ради _____________ В.Петренко

"____"________________2000 р. (Печатка)

Примітка. Всі документи у переліченому вище порядку разом з описом документів складаються у папку – швидкозшивач атестаційної справи здобувача. Опис документів в переліку документів в самому описі не враховується. Заповнений і засвідчений опис документів розташовується на початку атестаційної справи.

 

 

Додаток 39

(зразок опису документів, які зберігаються в раді)

Форма 19

Опис документів,

які є в атестаційній справі Гриценка Романа Петровича

Назва документу

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документів в справі

(___по__)

1

2

3

4

  Копія супровідного листа у ВАК України.

1

1 по1

  Заява здобувача на ім'я проректора з наукової роботи.

1

2 по 2

  Особовий листок обліку кадрів.

2

3 по 4

  Копія диплому про вищу освіту

1

5 по 5

  Копія диплому к.т.н.

1

6 по 6

  Витяг з протоколу засідання кафедри “Метрологія, стандартизація та сертифікація” з доданням відгуків рецензентів

4

7 по 10

  Витяг з протоколу №5 засідання ради про призначення експертної комісії.

1

11 по 11

  Висновок експертної комісії.

3

12 по 14

  Витяг з протоколу №6 засідання ради про прийом до захисту.

1

15 по 15

  Відомості про офіційних опонентів

1

16 по 16

  Реєстраційна картка присутності

1

17 по 17

  Протокол засідання ради (стенографічний).

10

18 по 27

  Протокол засідання лічильної комісії

1

28 по 28

  Заклеєні у конверті бюлетені.

1

29 по 29

  Відзив наукового керівника (консультанта)_

1

30 по 30

  Обґрунтування призначення наукового консультанта по кандидатській дисертації

1

31 по 31

 

Відзиви офіційних опонентів:

проф. ...........................-

проф. ...........................-

д.т.н. ..........................-

5

5

5

32 по 36

37 по 41

42 по 46

  Відзив провідної організації.

5

47 по 51

  Відзиви на дисертацію та автореферат.

20

52 по 71

  Автореферат (2 прим.)

2

72 по 73

  Експертний висновок на право опублікування автореферату

1

74 по 74

  Копія обкладинки автореферату із засвідченим гербовою печаткою НУ"Львівська політехніка" дозволом на друкування автореферату

1

75 по 76

  Облікова картка здобувача

5

77 по 81

  Список розсилки авторефератів із штампом пошти.

5

82 по 86

  Ксерокопія повідомлення в Бюлетені ВАК України (журналі "Науковий світ") про захист дисертації

1

87 по 87

  ОКД з відміткою УкрІНТЕІ

1

88 по 88

  Реєстраційно-облікова картка

1

89 по 89

  Супровідний лист з відміткою бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка".

1

90 по 90

  Дублікат дискети

окремо

в конверті

  Магнітофонна касета

окремо

в конверті

Вчений секретар спеціалізованої ради Р.Петренко

"____"________________2000 р.

Примітки:

Додаток 40 (зразок напису на папці атестаційної справи – на аркуші формату А4)

 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

Р о м а н ю к а Івана Петровича

громадянина України

здобувача наукового ступеня доктора технічних наук

за спеціальністю 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин

 

 

 

Назва дисертації: "Вимірювання високої стаціонарної температури
методами екстраполяції перехідної характеристики термоперетворювачів"

 

 

Справа №__________

 

 

 

2000 р.

Додаток 41

Порядок підготовки та подання електронних варіантів матеріалів атестаційних справ

1. До спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня подається електронний варіант тексту автореферату дисертації у двох примірниках (на двох гнучких магнітних дисках (І'МД) розміром 3,5 дюйми), структура якого повністю відповідає друкованому варіанту автореферату, включаючи обкладинку. Автореферат набирається в кирилізованому шрифті Time New Roman, розмір шрифту 12. На зворотній стороні обкладинки необхідно проставити дату і час захисту дисертації та дату розсилання автореферату. Рисунки в авторефераті можна не наводити. Автореферат подається у вигляді файла формату .rtf Word for Windows в незаархівованому вигляді.

2. Інформація в електронному варіанті щодо успішно захищених дисертацій готується спеціалізованою вченою радою і надсилається до ВАК на одному ГМД розміром 3,5 дюйми місткістю 1.44 МБ у файлах:

файл з даними облікової картки здобувача. Ім'я файла - form13.xls;

файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.rtf;

файл із зауваженнями, які містяться у відзивах опонентів та провідної організації, у відзивах на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту; після зауважень подається висновок про видачу диплома (див.дод.43). Ім'я файла - notes.rtf;

файл реєстраційно-облікової картки за ф.15 – form15.rtf

ГМД зі згаданими файлами вкладається до конверта, який наклеюють на внутрішньому боці обкладинки швидкозшивача атестаційної справи. Аналогічний ГМД зберігається у спеціалізованій вченій раді.

Дані в файл form13.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Excel-97 (версія 8 для Windows). Склад та структура файла наведені нижче.

Файл notes.rtf готується в текстовому редакторі Word-97 для Windows в кирилізованому шрифті Time New Roman, розмір шрифту 12. Структура зауважень може бути довільною. Форма висновку про видачу диплома подається у додатку 43.

3. По дисертаціях, відхилених спеціалізованими вченими радами, до ВАК надсилається підготовлений спеціалізованою вченою радою файл на одному ГМД розміром 3,5 дюйми з іменем out.xls.

Склад та структура файла form13.xls

Файл з даними облікової картки здобувача призначений для імпорту в базу даних, тому його поля повинні бути старанно заповнені згідно наведеної нижче таблиці. Для уникнення зміщень даних в таблиці наведені коди колонок, в яких повинні розташовуватись відповідні їм дані. Шифри назв міністерств та відомств наводяться згідно з таблицею, що додається.

Порядок введення даних до файла form13.xls

 1. Завантажити електронну таблицю Exel-97 стандартної конфігурації для операційної системи Windows 95 або Windows 98, переконавшись попередньо, що параметром "Регіональні установки" операційної системи Windows є "Україна" (цей параметр істотно впливає на формат представлення дати у файлі).

 2. Вводити дані в перший рядок відповідних колонок (від А до СН). При введенні даних необхідно контролювати кількість введених символів. Треба пам’ятати, що до числа символів належить і символ пропуску.

 3. Переходити від колонки до колонки потрібно за допомогою клавіші "Стрілка вправо" (® ). Дані, які записуються до колонок, не повинні починатися з символу пропуску. При введенні даних забороняється використовувати латинські букви замість відповідних їм кириличних, крім назв установ, в яких в назві вживаються іноземні слова, та формул і змінних в полях "Назва дисертації" і "Результати наукових досліджень".

 4. При занесенні інформації щодо наукового керівника, консультанта і опонентів вводити прізвища та ініціали. Довгі назви установ та підрозділів провідної установи слід скорочувати згідно до документа "Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі. Республіканський стандарт УРСР" 1743-82". Застосування абревіатур не дозволяється. Відомче підпорядкування в назвах установ не вказується.

 5. До поля "Галузь науки" назву галузі потрібно вводити так: архітектурні, військові, геологічні, технічні, фізико-математичні, хімічні.

 6. Наукові ступені наукових керівників та офіційних опонентів слід скорочувати згідно з табл.4 на стор.70 Бюлетеню ВАК України, №2, 2000.

 7. Особливу увагу слід звернути на поле "Шифр спеціальності". Exel часто перед двома останніми цифрами шифру вводить 19 або 20, сприймаючи шифр спеціальності, як дату. В цьому випадку потрібно відформатувати зміст колонки F як текст і ввести ще раз потрібні дані.

 8. Другий і подальший за номерами рядки чи зайві колонки (від СІ і далі) слід вилучити, використовуючи в меню Exel функцію Edit.

 9. Після завершення даних потрібно зберегти файл, присвоївши йому ім’я form13. Розширення .xls програма Exel допише сама. Перед збереженням файла курсор необхідно встановити в перший рядок однієї з введених колонок (А1-СН1).

 10. Перевірити файл на відсутність вірусів.

Примітки: Застосовувати шрифт Times New Roman Cyr розміром 12 пунктів. Заповнювати треба тільки ПЕРШИЙ рядок таблиці. Для переходу від колонки до колонки застосовувати клавішу з правою стрілкою (® ) , а не Enter. Всі дані вводити у текстовому форматі, який використовується в Exel за замовчуванням.

Колонки Exel форматувати не потрібно, вводити дані тільки до рядка 1 відповідних колонок (від A до CF).

Якщо інформація про результати досліджень (поз.81…84) має обсяг, який вміщується в одну (CC), дві (CC та CD), три (CC, CD, CF) колонки, то інші колонки використовувати не потрібно.

 

Назва поля

Кількість символів

Колонка в Excel

Пояснення

  Прізвище здобувача

20

A

 
  Ім'я здобувача

15

В

 
  По батькові

15

С

 
  Науковий ступінь

1

D

Д або К
  Галузь науки

20

Е

технічні
  Шифр спеціальності

8

F

05.20.01
  Назва дисертації

200

G

 
  Шифр спецради

11

Н

Д 11.411.01 Після букви Д ставиться один пропуск
  Дата захисту

10

І

10.12.2000
  Номер протоколу

15

J

4/2000
  Рік народження

4

K

 
  Громадянство

30

L

Японія
  Стать

1

М

Ч або Ж
  Закінчив ВУЗ

100

N

Назва вузу на час закінчення навчання
  Рік закінчення ВУЗу

4

О

 
  Спеціальність за дипломом

40

P

Назва здобутої спеціальності
  Наукові ступені та вчені звання

100

Q

Наукові ступені та вчені звання або пусто
  Відомство установи аспірантури (докторантури)

2

R

Шифр
  Назва установи аспірантури (докторантури)

100

S

 
  Рік закінчення аспірантури (докторантури)

4

Т

 
  Відомство установи, в якій працює здобувач

2

U

Шифр
  Назва установи, в якій працює здобувач

100

v

 
  Місто, в якому знаходиться установа, де працює здобувач

30

W

Київ; смт Чабани
  Посада здобувача

20

x

завідувач відділу, доцент кафедри, професор кафедри, с.н.с., м.н.с., п.н.с., г.н.с.
  Дата призначення здобувача на посаду

10

Y

23.07.2000
  Відомство, де виконана дисертація

2

Z

Шифр
  Назва установи, де виконана дисертація

100

AA

 
  Місто, в якій знаходиться установа, де виконана дисертація

30

Дніпропетровськ
  Прізвище та ініціали (ПІБ) наукового керівника (НК)

40

AC

Волощук А.Б.
  Науковий ступінь НК

11

AD

д.т.н.
  Вчене звання НК

20

AE

с.н.с. (з малої букви)
  Відомство установи, в якій працює НК

2

AF

Шифр
  Назва установи, в якій працює НК

100

AG

 
  Посада НК

20

AH

 
  Публікації здобувача по темі: всього

3

AI

Число або нуль при

відсутності
  Без співавторів

3

AJ

  Монографій

3

AK

  Статей

3

AL

  Авторських свідоцтв

3

AM

  ПІБ першого опонента

40

AN

 
  Науковий ступінь

11

AO

д.ф.-м.н.
  Вчене звання

20

AP

професор (з малої букви)
  Відомство установи, в якій працює перший опонент

2

AQ

Шифр
  Назва установи, в якій працює перший опонент

100

AR

 
  Характер відзиву

10

AS

Позитивний
  Кількість зауважень

2

AT

0 або число
  ПІБ другого опонента

40

AU

 
  Науковий ступінь

11

AV

д.пед.н.
  Вчене звання

20

AW

професор (з малої букви)
  Відомство установи, в якій працює другий опонент

2

AX

Шифр
  Назва установи, в якій працює другий опонент

100

AY

 
  Характер відзиву

10

AZ

Позитивний, негативний
  Кількість зауважень

2

BA

0 або число
  ПІБ третього опонента

40

BB

Колонки 54-60 не заповнюються, якщо третій опонент відсутній
  Науковий ступінь

11

BC

 
  Вчене звання

20

BD

професор (з малої букви)
  Відомство установи, в якій працює третій опонент

2

BE

 
  Назва установи, в якій працює третій опонент

100

BF

 
  Характер відзиву

10

BG

 
  Кількість зауважень

2

BH

 
  Відомство провідної установи

2

Шифр
  Місто, в якому знаходиться провідна установа

30

BJ

 
  Назва провідної установи

100

ВK

 
  Назва підрозділу провідної установи, в якому обговорювалася дисертація

100

BL

кафедра фольклористики, вчена рада
  Характер відзиву

10

BM

Позитивний, негативний
  Кількість зауважень

2

BN

0 або число
  Кількість позитивних відзивів на автореферат

2

BO

В колонках 67-72 число або нуль при відсутності
  Кількість негативних відзивів на автореферат

2

ВР

 
  Кількість членів спецради, які виступили в дискусії і оцінили дисертацію позитивно

2

BQ

 
  Кількість членів спецради, які виступили в дискусії і оцінили дисертацію негативно

2

BR

 
  Кількість фахівців (не членів спецради), які виступили в дискусії і оцінили дисертацію позитивно

2

BS

 
  Кількість фахівців (не членів спецради), які виступили в дискусії і оцінили дисертацію негативно

2

ВТ

 
  Кількість членів спецради по списку

2

BU

 
  Присутніх

2

BV

 
  Голосували

2

BW

 
  Докторів за профілем

2

BX

 
  Голосували За

2

BY

 
  Голосували Проти

2

BZ

 
  Недійсних бюлетенів

2

CA

 
  Об'єкт дослідження

250

CB

Одна фраза, яка починається з великої букви. Крапка в кінці не ставиться. Наприклад: Творчість Тараса Шевченка
  Результати наукових досліджень

250

CC

В колонках результатів речення починаються з великої букви, в кінці речень ставлять крапки. Не обов’язково заповнювати всі колонки.
  Продовження результатів наукових досліджень

250

CD

 
  Продовження результатів наукових досліджень

250

CE

 
  Продовження результатів наукових досліджень

250

CF

 
  Мова, якою написана дисертація

20

СG

українська, російська
  Дата захисту кандидатської дисертації (для докторів наук)

10

CH

15.11.1991

Додаток 42

Шифри назв міністерств та відомств

Міністерство внутрішніх справ України

1

Міністерство економіки України

3

Міністерство палива та енергетики України

4

Міністерство закордонних справ України

5

Міністерство культури і мистецтв України

8

Державний комітет промислової політики України

9

Міністерство оборони України  
Міністерство освіти і науки України  
Міністерство охорони здоров'я України  
Міністерство екології та природних ресурсів України  
Міністерство праці та соціальної політики України  
Міністерство аграрної політики України  
Міністерство транспорту України  
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
   
   
Міністерство фінансів України  
Міністерство юстиції України  
Державний комітет зв'язку та інформатизації України  
Державний комітет лісового господарства України  
   
Державний комітет статистики України  
Державний комітет України по водному господарству  
   
   
Державний комітет України з енергозбереження  
Державний комітет України по земельних ресурсах  
Державний комітет архівів України  
Державний комітет України у справах ветеранів  
Національне космічне агентство України  
Державна митна служба України  
Державний комітет України у справах будівництва, архітектури і житлової політики  
   
Державний комітет у справах охорони Державного кордону України  
Державний комітет України у справах релігій  
Державний комітет по стандартизації, метрології та сертифікації України  
Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України  
Державний комітет України молодіжної політики, спорту і туризму України  
Інші відомства  
Установи при Кабінеті Міністрів України  
Служба безпеки України  
Державна податкова адміністрація України  
Національна академія наук України  
Українська академія аграрних наук  
Академія медичних наук України  
Академія педагогічних наук України  
Академія правових наук України  
Академія мистецтв України  
Федерація професійних спілок України  
Центральна спілка споживчих товариств України  
Державна адміністрація залізничного транспорту України  
   
   
   
Інші центральні установи України  
Українська державна корпорація автомобільного транспорту  
Українська кооперативно - державна корпорація з агропромислового будівництва  
Українська державна будівельна корпорація  
Українська державна корпорація з будівництва метрополітенів і тунелів  
Українська державна корпорація з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг  
Українська державна корпорація з виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт  
Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів  
Українська державна корпорація з транспортного будівництва  
Акціонерне товариство "Укргазпром"  
Український державний концерн місцевої промисловості  
Українське об'єднання "Укрнафтаґазбуд"  
Український державний концерн з матеріально-технічного і сервісного забезпечення агропромислового комплексу  
Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта"  
Державна авіакомпанія "Авіалінії України"  
Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз"  
Державна акціонерна компанія "Укрресурси"  
Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"  
Інші корпорації, концерни, асоціації, об'єднання, компанії  
Громадські об'єднання  
Інші установи  

Додаток 42

Висновок
про видачу диплома кандидата (назва галузі) наук

Прізвище та ініціали, посада (інженер, аспірант тощо), (установа місця роботи), (дата захисту) захистив у спецраді (шифр спецради) (установа, при якій функціонує спецрада) дисертацію на тему: "(назва дисертації)", спеціальність (шифр і назва спеціальності).

Аспірантуру закінчив в ____р. (для тих, хто в аспірантурі не навчався, писати
"В аспірантурі не навчався").

Науковий керівник:

(науковий ступінь і вчене звання наукового керівника), (прізвище, ім’я, по-батькові), (посада наукового керівника), (місце роботи наукового керівника).

Офіційні опоненти:

(науковий ступінь і вчене звання першого опонента), (прізвище, ім’я, по-батькові), (посада першого опонента), (місце роботи першого опонента),

(науковий ступінь і вчене звання другого опонента), (прізвище, ім’я, по-батькові), (посада другого опонента), (місце роботи другого опонента),

провідна установа – (назва провідної установи), (підрозділ провідної установи)

подали позитивні відгуки. **)

За темою дисертації опубліковано робіт - ____, серед них монографій - ___, статей - ___, з них в у журналах - ___ та збірниках - ___, авторських свідоцтв
(патентів) - ___, тез доповідей - ___.

Результати голосування в спецраді: за - ___, проти - ___, недійсних
бюлетенів - ___.

Примітка**) У разі, коли опонент чи провідна установа подають негативний відгук, потрібно це вказати після зазначення опонента чи провідної установи.

Зразок

Висновок
про видачу диплома кандидата технічних наук

Бондаренко О.І., асистент кафедри автоматики, Національний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України, 25.06.01 р. захистив у спецраді Д 35.052.08 Національного університету "Львівська політехніка дисертацію на тему "Перетворювачі поодиноких та рідкоповторюваних сигналів", спеціальність 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.

Аспірантуру закінчив у 1999 р.

Науковий керівник:

д.т.н., професор Дудикевич В.Б., завідувач кафедри автоматики та телемеханіки, Національний університет "Львівська політехніка".

Офіційні опоненти:

д.т.н., професор Мельник А.О.., завідувач кафедри "Комп'ютеризовані системи та мережі", Національний університет "Львівська політехніка",

д.т.н., старший науковий співробітник Воробель Р.А., Фізико-механічний інститут Національної академії наук України,

провідна установа – Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Національної академії наук України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України (відділ інформаційних технологій і систем), м. Львів

подали позитивні відгуки.

За темою дисертації опубліковано робіт - 12, серед них монографій - 0, статей - 6, з них в у журналах - 4 та збірниках - 3, авторських свідоцтв
(патентів) - 1, тез доповідей - 4.

Результати голосування в спецраді: за - 17, проти - 1, недійсних
бюлетенів - 0.

записки.