Диференцiальне числення, як складова частина математичного аналiзу є основою фундаментальної математичної освiти iнженерiв усiх профiлiв. Тому важливим є активне володiння апаратом диференцiального числення, вмiння застосовувати його до практичних задач. Цього можна досягнути, гармонiйно поєднуючи аудиторнi заняття пiд керiвництвом викладача з самостiйною роботою.

      Дана розрахунково-графiчна робота охоплює основний матерiал диференцiального числення. Кожний студент отримує окремий варiант графiчно-розрахункової роботи. Звiт за графiчно-розрахункову роботу подається студентом у формi зброшурованого зошита, у якому проводяться послiдовнi i детальнi обчислення з акуратно виконаними рисунками, графiками.

записки.